aTeo:  ASANACE

 
 
            
        
    „Trpké zklamání potomci Adamovi našemu nejsvětějšímu majestátu připravili,“ promluvil znechuceně Hospodin Bůh ke svému náměstkovi, archandělu Gabrielovi.
   „Hříšní jsou a bezbožní, srdce jejich pýchou překypují a ústa mají zlořečenství plná.“
   Nejvyšší podal archandělovi blankytné desky s nadpisem: „Stručné dějiny rodu lidského“ a otráveně navázal: „Nyní i Zemi, kterouž jsem stvořil, s rostlinstvem veškerým a tvory přemnohými nemoudrou vládou zničiti chtějí!“
    „Stvoření člověka byl omyl!“ pravil rezolutně po krátkém zaváhání  Neomylný. „Slyš a poslouchej, Gabrieli. Aby i zpětně učiněna byla přítrž zhoubnému dílu, vybéřeš v historii plemene lidského okamžik vhodný k zásahu moci nejvyšší. Pak tento akt očisty a pomsty Boží bezodkladně provedeš. Taková jest vůle Naše. Amen…“
 
                                                                               *    *    *
 
    Archanděl Gabriel ve své kanceláři dlouho a důkladně listoval dějinami lidstva, plnými zločinů, krve a válek. Potom si povzdechl, nasedl do kabiny přemísťovače časem a nastavil na ciferníku záporný údaj, hluboko pod rudým bodem, označujícím počátek křesťanského letopočtu.
 
                                                                                 *    *    *
 
    Za okamžik už spatřil obrovitou loď, na jejíž palubě Noe pilně počítal havěť. Aniž by se zdržoval konverzací se starozákonním patriarchou, odstranil víčko ze zlaté sprayové barvy na údržbu svatozáře a rozhodnými pohyby nastříkal na záď archy nápis: 
T I T A N I C ...
           
 

text a grafika © aTeo, www.ateo.cz   16.8.2005

DOPORUČUJEME:   další články v rubrice  ZBÝVÁ DODAT ....