Miroslav Horníček: Jak se zachovati, vnikne-li do obřadní síně šakal

Rubrika: Literatura – Fejetony

Tato povídka byla otištěna v prvním programu divadla Semafor. Vzhledem k jejímu rozsahu nezařazujeme ji do seriálu Ze začátku Semaforu, kam by náležela, ale přetiskujeme ji takto samostatně. Povídka pochází z konce padesátých let a byla napsána pro tehdy chystanou knihu „Společenský rádce při událostech nevšedních a zvláštních".    Ondřej Suchý


    

     Miroslav Horníček
    Jak se zachovati, vnikne-li do obřadní síně šakal


 

Zpráva z tisku, 78 let stará:

Podivná příhoda se stala v alpské vesničce neveliké velikostí, leč významné svým významem. V neděli 26. května 1881 vnikl při sňatku zdejších snoubenců z příčin dosud nezjištěných do místního kostelíčka šakal. Protože se šakalové v tomto kraji nevyskytují již přes třista let, ubozí vesničané zprvu vetřelce nepoznali. Teprve po příslušném vysvětlení, které urychleně podal místní učitel Franz Schneebier, pochopili obsah celé věci a podlehli částečné panice. Šelma pobíhala po chrámové lodi a soustředila posléze svůj krvelačný zájem na rozkošných dvojčátcích, dvou čtyřletých holčičkách, dceruškách to nevěstiných. V té chvíli naštěstí šakal zaváhal, nejsa si docela jist, zda jde skutečně o dvě bytosti nebo o pouhý optický klam, a tato nerozhodnost stala se mu osudnou. Duchapřítomný kostelník přiložil totiž k jeho ohonu rozžatou hromnici a šakal pak odešel, zanechávaje jako jedinou škodu rozbité okno s mosaikovým obrazem svatého Bernarda. Sbírka na okno utěšeně pokračuje.

 
Potud tedy ta stará, nicméně otřesná zpráva.
Prosím: Může být namítnuto, že od oné doby se nic podobného nestalo. To neznamená, že by se to státi nemohlo, a kdo je připraven, není ohrožen. A my z toho vyvodíme několik pravidel a pokynů.

Pravidla společenská:

Účastníci svatby — pamatujte i v nejhorší chvíli, že svatba je vážný obřad, který se vyskytne kolikrát jen jednou za život. Nepokládejte proto vpád šakala ani za přílišnou tragédii, ani za nějakou frašku. Chápejte věc rozumně a snažte se udržet celou událost v mezích jejího pravého významu. (Poučeni výše citovanou zprávou radíme: Snoubenci, neberte s sebou do svatební síně svá děcka, byť byla tato sebevětší. Ta děcka.)
Především pozor na ty, kdo upadli do mdlob. Zatímco jiná zvířata ležících těl si ani nevšimnou, šakal naopak je jimi přitahován. V tomto ohledu hlavně pozor na nevěstu. Ta první by mohla ztratit vědomí, jsouc již předem rozrušena významnou chvílí svého života, zvláště je-li to poprvé.
 
Postup je tento: Proti zvířeti postupují nejprve oba svědkové, jsou-li pánského pohlaví, pak družba, dosáhl-li aspoň 18 let. Ženich kryje nebo odnáší nevěstu, podle toho, v jaké je tato poloze.
Zvláštní je situace všech čtyř rodičů. Zatímco obě matky považují vpád šakala za špatné znamení, oba otcové v tom vidí nešvar, zaviněný úřadem. Obě mínění jsou ovšem nesprávná, a je nutno chovat se následovně: Otec ženichův brání matku nevěsty a naopak.

Ostatní muži, kteří nejsou zaměstnáni zvířetem, mají za úkol uklidňovat ženy. Hodí se k tomu krátké příběhy ze studií nebo z vojenské služby. Vyvarujte se příběhů loveckých.
Muži, postupující proti šakalovi, nezapomínají ani na okamžik, že jsou na svatbě, a vyvarují se proto jakýchkoliv kleteb a hrubých výrazů. Nejvýše je možno omluviti výkřiky jako: „Jdižiž zatrolené zvíře!" anebo „Vari, šelmo!" V každém případě — posíláte-li slovně zvíře někam jinam — posílejte jej nanejvýše do háje nebo k šípku.
 
Šakal se bojí ohně. Je proto radno bráti s sebou někoho s hořlavinou nebo klůcek, nasáklý benzinem či petrolejem. Na tuto věc ovšem nemůže myslit sám ženich, a měla by být starostí někoho z příbuzenstva. Postupujete-li proti šelmě s ohněm, pamatujte, že každý z předmětů v místnosti má své inventární číslo, a že je konec konců majetkem nás všech.

Pamatujte, že nejde o to, zvíře zahubit nebo uštvat, ale jedině o to udržet je v šachu, pokud nepřijdou jiní, povolanější činitelé. Šakal je zvíře vzácné a musí být vrácen neporušen tam, kde slouží nejen k obveselení, ale i poučení všeho občanstva. Jestliže se přes všechno úsilí nepodaří útočící šelmu zastavit, anebo jestliže si vyžádá oběti na lidech, nechť jako první předstoupí — v rámci přebujelé administrativy — oddávající úředník. V případě, že se jím šelma spokojí, stůjte tiše opodál a neberte jí ho — každé zvíře je nad potravou nervózní.
 
Nedovolte v žádném případě, aby vám tato neočekávaná okolnost pokazila mezník vašeho života a u svatební tabule obracejte vše spíše v žert.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 03. 08. 2006.