Miroslav Sígl: Tisk a novináři v letech 1966 - 1970 (2)

Rubrika: Publicistika – Historie

ÚTERÝ 20. SRPNA
Maďarské předsednictvo ÚV MSDS schvaluje moskevské ujednání o intervenci do ČSSR.
● Maďarským jednotkám u čs. hranic byl přečten rozkaz, podle něhož bude internacionální pomoc ČSSR poskytnuta přesně o půlnoci.
● Zpravodaji ČTK v Budapešti oznámil anonym telefonicky, že o půlnoci začne vojenské obsazování Československa.
● Na ministerstvo národní obrany přijela v šesti automobilech skupina sovětských důstojníků v civilu. Milouš Jakeš
V kanceláři A. Indry v budově ÚV KSČ se koná schůzka, na které jsou dále přítomni V. Biĺak, , D. Kolder, A. Kapek, J. Piller. Poslední účastník schůzky J. Lenárt oznamuje krátce poté „náhlé onemocnění“ se žádostí o hospitalizaci v Sanopsu.
● J. Špaček přijel na návštěvu A. Dubčeka do jeho pražského bytu v Tróji. Oba docházejí k závěru - neprojednávat na zasedání předsednictva ÚV KSČ materiál A. Indry a D. Koldera.
● Plk. J. Šalgovič, náměstek ministra vnitra, ukládá pplk. J. Riplovi, aby soustředil skupinu 20 příslušníků StB se znalostí ochrany letiště, televize a rozhlasu, dalším vedoucím pracovníkům ministerstva připravit přesun na oddělení pohraniční kontroly na letišti v Praze-Ruzyni, dále k poskytnutí ochrany vedoucím státním a stranickým činitelům.
● Vedoucí pracovníci Čs. rozhlasu dostali pokyn ze sekretariátu ÚV KSČ zajistit možnost přímého přenosu shromáždění na Staroměstském náměstí v Praze s vystoupením A. Dubčeka, zítra odpoledne nebo večer.
● Předsednictvo České národní rady odmítlo návrh trojdílné federace. Společnost pro Moravu a Slezsko zahájila protestní podpisovou akci.
● Ministr vnitra vydal rozkaz o zřízení prověrkové komise podle zákona o soudní rehabilitaci.
● V projevu v Žiaru nad Hronom požaduje pokračování demokratizačního procesu.
● Čtyřicet bývalých partyzánských velitelů uveřejnilo v bratislavské Pravdě otevřený dopis „sovětským přátelům a spolubojovníkům“, které ujišťují o věrnosti SSSR.
● Generál Rytíř se celý den zdržuje ve zvláštní vile poblíž sovětského velvyslanectví vGustáv Husák Praze, kam postupně přijíždějí četné návštěvy. 
V budově Ústřední správy spojů je porada pozvaných osob z aparátu ÚV KSČ, tisku, rozhlasu a televize, kde je K. Hoffmann informuje „o očekávané vojenské intervenci, která má být čs. veřejnosti prezentována jako internacionální pomoc. P. Auersperg a J. Hes z ÚV KSČ mají v tomto duchu připravit prohlášení.
● Původně svolaná schůze předsednictva ÚV KSČ namísto v 10 hodin začala ve 14 hodin s programem příprav mimořádného sjezdu KSČ. Hned po jejím zahájení D. Kolder a A. Indra žádají projednat přednostně „Zprávu o současné politické situaci ČSSR a podmínkách činnosti KSČ“, kterou vypracoval útvar svodných informací ÚV KSČ. A. Dubček prosadil jako první bod programu návrh sjezdových dokumentů, teprve pak zmíněnou „Zprávu“.
 Další události podle časových údajů: V 18 hodin po neočekávaném návratu z dovolené v SSSR nastoupil ústřední ředitel Čs. rozhlasu a vydává pokyn, že bez jeho vědomí nesmí být do zahraničí odesílány žádné informace o Československu.
Mezi 18. a 19. hodinou K. Hoffmann vykonal návštěvu na ministerstvu zahraničního obchodu a sekretariátu ÚV KSČ. ● V 19 hodin ukládá pplk. J. Ripl podřízeným pracovníkům StB odebrat se na letiště v Praze-Ruzyni, aby po telefonickém rozkazu „Spusťte akci!“ zastavili provoz civilní letecké dopravy, dále asistovat, až budou na letišti postupně přistávat letadla se sovětskými vojáky; je jim sděleno, že celá akce je se souhlasem prezidenta republiky, vlády a předsednictva ÚV KSČ.
● Ve 20 hodin zve naléhavě na schůzku do budovy Ústřední správy spojů náměstky ústředního ředitele Čs. rozhlasu K. Hrabala a R. Běhala.
Ve 20 hodin sovětský velvyslanec v USA A. Dobrynin byl přijat na vlastní žádost prezidentem L. B. Johnsonem, aby ho informoval o nadcházející invazi armád pěti zemí Varšavské smlouvy do ČSSR. Americký prezident krátce poté svolal mimořádné zasedání Rady národní bezpečnosti.
Ve 20,30 hodin přistálo na letišti v Praze-Ruzyni sovětské letadlo AN 24 a zůstalo na stojánku letecké společnosti Aeroflot.
● Další sovětské letadlo přistává v 21,30 hodin a jeho posádka 25 civilistů je uvítána na celnici čs. pracovníky StB. Poté odjeli do města a letadlo odletělo. 
V 21,40 hodin narušily prostor čs. hranice u západočeského města Vejprtydva sovětské obrněné transportéry a chtěly pokračovat směrem na České Hamry. Po chvíli se však vrátily zpět na území NDR.
● Politické byro ÚV KSSS rozhodlo vyslat do ČSSR svého člena K. T. Mazurova (jeho krycí jméno během pražského pobytu je „generál Trofimov“.
●  Ve 23 hodin překročila vojska pěti zemí Varšavské smlouvy bez vědomí státních orgánů čs. hranice o celkovém počtu 165 000 mužů, 4600 tanků a obrněných vozů a 25 leteckých pluků.
● V tutéž hodinu Hlavní správa StB dostává hlášení z útvarů pohraničních kontrol o narušení čs. hranic cizími vojsky. Nato jsou všechna spojení přerušena.
●  Po 23. hodině vedoucí sekretariátu ministra vnitra plk. J. Hošek volá do budovy ÚV KSČ předsedu vlády O. Černíka a sděluje mu, že vojska pěti armád Varšavské smlouvy překračují čs. státní hranice.
● V Bratislavě po 23. hodině na zasedání předsednictva ÚV KSS oznamuje M. Hruškovič vstup vojsk a předkládá text „zvacího dopisu“ s tím, že „byl v Praze schválen všemi členy předsednictva ÚV KSČ včetně A. Dubčeka a proti němu byli pouze J. Smrkovský a F. Kriegel“.
● Ve stejnou dobu volá sovětský maršál Grečko veliteli intervenčních vojsk gen. I. G. Pavlovskému, že právě varoval čs. ministra národní obrany M. Dzúra před ozbrojeným odporem vůči vojenským jednotkám, které vstupují na čs. území. Ten okamžitě svolává poradu vojenské rady ministerstva a sděluje předsedovi vlády O. Černíkovi zprávu o vpádu vojsk. 
Ve 23,30 hodin se dostavil k prezidentu L. Svobodovi sovětský velvyslanec v ČSSR S. V. Červoněnko v doprovodu plk. KGB Kambulova (šlo o styčného důstojníka u bývalých Ludvík Svobodačs. vojenských jednotek v SSSR za 2. světové války) a oznamuje mu, že vojska pěti států Varšavské smlouvy překračují čs. státní hranice na žádost stranických a státních představitelů. Prezident má odpovědět, že o žádné takové žádosti neví. Setkání se zúčastnila též Svobodova dcera Zoe a její manžel M. Klusák. Během schůzky volá J. Smrkovský a žádá prezidenta , aby se dostavil na schůzi předsednictva ÚV KSČ.
Před půlnocí v ČTK noční redaktor Jaroslav Lažanský nesplnil příkaz ústředního ředitele ČTK M. Sulka, vydat text tzv. žádosti nejmenovaných členů ÚV KSČ a některých ústavních činitelů o poskytnutí sovětské vojenské pomoci proti „kontrarevolučním silám“. Tento dopis vydala až následující den agentura TASS z Moskvy.
● Ve stejnou dobu se dostavil do budovy Čs. rozhlasu bývalý ústřední ředitel M. Marko spolu s M. Vacíkem z ÚV Národní fronty a B. Hrabalem, náměstkem ústředního ředitele pro zahraniční vysílání. Vydal pokyn na základě „žádosti A. Dubčeka“ odvysílat předloženou důležitou zprávu „o internacionální pomoci“.
● Kolem 24. hodiny se dostavili na zasedání předsednictva ÚV KSČ prezident L. Svoboda za doprovodu ministra vnitra J. Pavla.
● Ve stejnou dobu byla vyhlášena úplná pohotovost na Hlavní správě StB.
 
Pokračování 29. července

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 22. 07. 2008.