Miroslav Sígl: Jaké je vaše životní krédo?

Rubrika: Literatura – Zamyšlení

HLEDÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA, snaha vytvořit si vlastní filozofii anebo řídit se filozofií jiné autority, víra v Boha, víra v život sám, víra v sebe samého - to všechno lze nalézt u osobností, které se veřejně vyjádřili o svém krédu.

KRÉDO čili souhrn názorů či přesvědčení, založené na víře, má svůj původ v latině. Credo = věřím. To je počáteční slovo křesťanského vyznání víry, tak začíná modlitba.

JE DOBŘE, že jsou mezi námi lidé, kteří se vyznávají z této své víry. Máme možnost se nad jejich výroky zamýšlet, stávají se nám bližšími, důvěrnějšími a snáze je chápeme.

V CITÁTECH pro život je obsažena lidská moudrost, nashromážděná staletími. Však také mnohé z nich pocházejí z antiky anebo byly vyřknuty novodobými klasiky a pro některé z nás jsou světlem na konci tunelu, do něhož jsme se narodili.

ŽÍT ZNAMENÁ bojovat (Seneca) … lhát (Beauvoirová) … ověřovat (Camus)… přemýšlet (Cicero)… žít to je povinnost (Goethe)… to samo už je vítězství (Jeffers).

ŽIVOT BEZ PRÁCE je nudný… (Gauguin)… bez slavností je jako dlouhá cesta bez hospod (Démokritos)… bez velkolepostí je jako vůně (Moravia)… bývá dramatický… (Čapek).

ŽIVOT JE BOJ a bitevní pole (Lunačarskij)… život je boj o právo na lásku (G. Bruno)… život je břímě (Russell)… život je dlouhé zranění, které zřídka přestává bolet a nikdy se nezahojí (Sandová)… život je džungle (Moravia)… život je hrozná černá studna, a hloubku pozná, kdo je u dna … (J. Suchý)… život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře, život plyne jak voda, a smrt je jako moře… (Voskovec+Werich)… život je krásnější o to, co o něm lidé sní… (Rolland).TAK SE PLNÍ MOJE SBÍRKA, v níž jsou vedle klasiků také současné žijící osobnosti, lidé, kteří se vyslovili při různých příležitostech. Věřím, že svá kréda vyslovili po uvážení, že jsou skutečným vyznáním jejich víry a jejich přesvědčení.

Můžeme se s nimi buď ztotožnit, můžeme je odmítnout, mohou nám být lhostejná, mohou nás i popudit, ale také povzbudit. Například k tomu, abychom si sami pro sebe vyslovili své vlastní krédo a alespoň občas se jím také řídili, bylo pro nás jakýmsi věčným světlem na té velkolepé cestě, která může být nejtěžší i nejblaženější, která může ovlivnit dějiny našich rodů i národů, která může být krátká i nekonečně dlouhá, prázdná i naplněná. Nikdy bychom však neměli přestat život objevovat a hledat v něm svobodně svou pravdu.

Známý český a světový gastroenterolog prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc. (1914) ve svých pamětech (Paměti, 264 stran, vydalo Karolinum 1997) nazval celou jednu závěrečnou kapitolu Životní krédo. Krédo definuje jako soubor zásad, jimiž se člověk řídí a každý má takové zásady, i když si je neuvědomuje nebo je nedovede vyjádřit. Avšak intelektuál, zvláště vědec a umělec, si má své krédo ujasnit a zformulovat. Tyto zásady řídí rozhodování v životních křižovatkách a promítají se do tvůrčí činnosti.

Dále uvádí, že cítí povinnost objasnit, na základě jakých zásad vnímal své životní zážitky a zaujímal své postoje. Byly jimi pravda, vztah vědy a víry, vztah vesmíru, života a evoluce, dále význam postavení člověka v přírodě, uplatňování dialektiky, humanismus a antagonismus (všechny zásady přitom velmi podrobně rozebírá), a vyjadřuje se také k otázkám správné životosprávy, duševní hygieny, sexu, stáří a práce.

V závěru svých pamětí cituje Goethovy verše:
„ Kdo chléb svůj v slzách nejídal, kdo neprosedal strastné noci a na svém lůžku nevzlykal, ten nezná vás, vy nebeské moci..."

Zdeněk Mařatka k tomu podotýká, že odměna stojí za všecko utrpení, což vystihuje nejlépe Romain Rolland:
„Je jen jedna radost: radost z tvoření. Všecky ostatní jsou jen stíny, které se vznášejí nad zemí, vzdálené skutečného života. Všecka radost je radost tvůrčí, radost lásky, génia, činu.“

Několik dalších z mé sbírky:

Nic není zadarmo, štěstí přeje připraveným.
Doc. ing. Walter Adámek *1944), technik.

Když tak člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.
Werichův citát je životním krédem PhDr. Alena Alsterové, CSc. (1950), historičky umění.

Slušnost a spravedlnost.
(Prof.ing. Stanislav Antonický, DrSc. - 1938), technik

Téměř vše je řešitelné kromě nekonečnosti lidského života.
(Prof. ing. Ondřej Asztalos, CSc. - 1932), ekonom, didaktik

Pozitivní myšlení - snaha hledat cesty k překonávání překážek a ne důvody, proč něco nelze.
(JUDr. Vladimír Balaš, CSc. (1959), právník

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Existuje fakt dějinné spravedlnosti. Každá výlučnost dráždí průměrné lidi. Závist je nesmiřitelnější než nenávist. Sto mužů může vytvořit tábor, ale jenom jedna žena dokáže vytvořit domov.
(Prof. JUDr. Stanislav Balík, CSc. - 1928), právník.

Nic v životě předem nevzdávat.
(Doc. MUDr.Anna Aujezdská, CSc. - 1931), lékařka.

Každý den aby byl stále stejný, jenom ne žádné velké změny.
(Císař František Josef I. - 1830 - 1916)

Necítím se být majitelem, ale jen správcem rodového majetku. Majetek rodu je něco, co neslouží výhradně nám - je to majetek, který svěřil národ naší rodině, aby s ním nakládala ne pouze ke svému prospěchu, ale i k prospěchu celého národa.
(JUDr. Norbert Kinský takto formuloval rodinné krédo v roce 2002)

Bůh si mne všímá, když pracuji, ale miluje mne, když zpívám.
(Citát Rabindranath Thákura je životním krédem Anny Barové, operní pěvkyně – 1932).

Člověk zůstává mladý, pokud se dokáže učit získávat nové zkušenosti a snášet odlišné názory druhých. Genetika je předmět stejně nejasný a nudný jako teologická filozofie, ale podobně jako ona se zabývá tajemstvím věčného života.
(RNDr. Ivo Bárta, CSc., biolog - 1947)

Když úspěch máš , či porážka tě zkruší, vždy zůstaň svůj, běh života tě nenaruší!
(Kiplingův verš na bráně Wimbledonu má za své krédo MUDr. Karel Barták, CSc. (1942) a k němu ještě přidává svůj dovětek: Nelze být vždy hrdinou, vždy však lze být člověkem!

Věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou mocnější než skutečnost, že naděje vždy zvítězí nad zkušeností, že smích j jediným lékem na zármutek, že láska je silnější než smrt.
Citát z Roberta Fulghuma má za své životní krédo Gabriela Bartíková, moderátorka a scenáristka (1947).

Každý den strávený na rybách se nepočítá do života
(Petr Bartůněk, spisovatel – 1953).

Řídit může vždy jen jeden (Rudolf Baťa, sportovec, rozhodčí - 1927).

Kde je vůle, je i cesta.
(Zuzana Baudyšová, ekonomka – 1946).

Nejsi-li s něčím spokojen – začni usilovat o změnu! Oč větší je odpovědnost člověka, o to citlivější má být jeho svědomí.
(JUDr. Josef Baxa, soudce, vysokoškolský pedagog – 1959).

Nejlepší knihy jsou takové, o nichž si čtenář myslí, že by je mohl napsat sám.
Citát z Blaire Pascala bylo životním krédem prof. Ing. Zdeňka Bažanta, stavebního inženýra –1879-1953).

Svoboda ducha a tučné prebendy se navzájem vylučují. Ale přece ta svoboda stojí za to.
(PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., historička, spisovatelka – 1952).

Nic není krásnějšího, než rozdávat štěstí mnoha lidem. 
Citát z Ludwiga v. Beethovena je krédem MUDr. Jana Bedrny, CSc., lékaře a vysokoškolského pedagoga – 1933).

Žít tak, abych se kdykoliv mohla sama sobě podívat do očí.
Lucie Bejšovcová, dokumentaristka – 1969.

Je lepší dílo vykonat, než vysvětlovat, proč vykonat nelze.
(Ing. Arnošt Bělohlávek, technik – 1943).

V práci a vědění je naše spasení. 
Citát z Františka Palackého je krédem prof. PhDr. Bohuslava Beneše, DrSc., etnologa – 1927).

Kdy bych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásky bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.  Citát z Pavla I., v Listu Korinťanům je krédem prof. RNDr. Karla Beneše, CSc., biologa – 1932).

Pro učeného a vzdělaného člověka žít – znamená přemýšlet. 
Citát z Cicera je krédem prof. Ing. Miloše Berana, CSc., univerzitního profesora elektroenergetiky – 1938).

Vážím si každého dne, kdy je mně dopřáno žít a něco dobrého pro druhé vykonat. Zájmy obecné kladu před zájmy osobní.
Prof. Jana Berdychová, CSc., tělovýchovná pedagožka – 1909-2007).

Uměním je člověk přiřazený k přírodě – z ní čerpá skutečnost i pravdu. Vynáší tak na světlo drahocennou perlu – lidskou duši.
Citát Vincenta van Gogha je životním krédem Mariky Blahoutové, tanečníce – 1973.

Lidstvo má v každé době poslední šanci zmoudřet.
Prof. PhDr. Bohumír Blížkovský, CSc., pedagog – 1929.

Život je absurdní, a protože je takový, je vždycky naděje. 
Citát Grahama Greena je krédem Ing. arch. Jana Bočana – 1937.

Nejsme pány přírody, ale její součástí.
(Blanka Bohdanová, herečka – 1930).

O budoucnost nemějme starost, ona přijde.
(Prof. MUDr. Milan Bouchal, CSc., psychoterapeut – 1925).

Na všechno se dívej ze všech stran.
(Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc., archeolog – 1935).

Nikdy slunce nezašlo, aby zase nevyšlo.
(Adolf Branald, spisovatel 1910 – 2009)

TVOŘIT – ZNAMENÁ ZABÍJET SMRT. Na tom by se shodla asi většina z nás. Nemůže každý být umělcem nebo vědcem, ale každý si může najít činnost, která ho zaujme a pro niž má předpoklady (povolání, koníček)... Tvořivá, soustavná práce je jedním z hlavních aspektů odlišujících člověka od zvířat, je dokladem božské jiskry, která v každém člověku dříme a u vyvolených vydává své dlouho čerstvé plody.

foto © zdroj: internet

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 25. 11. 2010.