HLEDÁM NAKLADATELE.... Zdeněk Opolzer: Malý průvodce po spletitých cestách za zdravím

HLEDÁM NAKLADATELE ... titulní strana s prezentací projektu

 Název díla

Malý průvodce po spletitých cestách za zdravím
O poznání a léčení náchylností k chorobám
 Autor                Zdeněk Opolzer                               

 Žánr  Léčitelství  Formát publikace  A5
 Ilustrace  x  Odhadovaný počet stran  50 stran
 Typ ilustrací  x  Vaše představa
 nákladu  knihy
 500 ks 
 Stav díla  Hotovo  Vaše představa
 ceny knihy
 x
 Návrh obálky  v příloze  Stav nabídky K vydání 
05.05.09

 Stručný obsah
Většina naší populace má nedostatečné informace o základních funkcích tělesných orgánů, o příčinách vzniku nemocí, o vlivu dědičných náchylností k chorobám a jejich léčení. Kniha odstraňuje tento nedostatek. Opírá se o zkušenosti starých lékařů a je doplněna o názory některých současných lékařů. Dává přednost prevenci vzniku chorob během života před léčením jejich následků. Upozorňuje na vlivy užívání drog, na nutnost dodržování stravovacích zvyků podle lidských typů, na nutnost pohybu dle stavu tělesných orgánů.

 Ukázka textu
Jedním ze základních kamenů, na kterých se dá postavit lidské zdraví, je nauka o lidských typech. Určit typ člověka, je velice složité, není dvou stejných jedinců, téměř neexistuje čistý typ, pouze směsice vlastností různých typů a pouze s určitými převažujícími vlastnistmi je možno zařadit jedince do vhodného typu.
Převažují 3 lidské typy, někteří autoři je rozlišují až na 4. Další pak určují typy lidí podle vzhledu, povahových rysů nebo podle množství, jakosti „šťáv“ (tekutin), v čemž se shodují s dnešními autory, určující jednotlivé typy, jako např. Dr. Bieler z Kanady.
Pro úplnost je zde uveden popis Arnolda z Villanovy. (motto kapitoly)

U Dr.Bielera jsou to ve stručnosti výkony 3 hlavních endokrinních žláz, a to:
- typ adrenalinový – řídící žláza - nadledvinky,
- typ thyreoidní – řídící žláza - štítná žláza,
- typ hypofysární - řídící žláza - hypofysa

Játra, jako největší žláza s vnitřní sekrecí, podmiňuje funkci všech 3 žláz.
Zajímavé je i další rozdělení na 3 typy a to:
- typ instinktivní (sportovci, vojáci)
- typ citový (básníci, umělci)
- typ rozumový (filosofové)

Než-li budu pokračovat v detailnějším popisu, kde budou udávány podrobnosti, musím uvést, že znalost lidských typů může být, kromě lékařských informací pro určení vhodného léčení, využívána k získání nejen jistých výhod ve společnosti, ale i k ovládání ostatních. Lidé jsou dnes schopni pro získání jistých výhod nasazovat si (obrazně) až 90 různých masek. Nemyslím tím skutečné masky třeba na obličej, ale i v oblékání, řeči, činech atd. Příkladem, tentokráte jen pro pochopení, uvedu herecké role, vystupování řečníků atd.
Podíváme-li se podrobně na postavu, její proporce, tvar obličeje, hlavy, tvar nehtů, vlasů, uší, očí, chůze, zdají se odpovídat převažujícímu vzhledu postavy ve smyslu “řídící šťávy“ (žlázy s vnitřní sekrecí)......

Anatomická homologie je nauka o tělesných ústrojích, jež vykonávají stejné úkony a podléhají stejným změnám. Jsou to bezprostřední vztahy mezi různými ústroji, pletivy a žlázami lidského těla. Vysvětluje příčiny neúspěchu prováděného léčení, namířeného proti nemoci, symptomu nemoci, jenž pomine, jen když zavedeme léčení na homologický orgán, jenž symptom zavinil. V přírodě má vše vnitřní vztahy, jež i v lidském těle existují mezi nemocemi orgánů, jež zasahují dvě soustavy na pohled různé, ale vnitřně úzce spojené.
Proto je důležité pro léčení nemocí znáti homologické orgány lidského těla. Letmý přehled různých soustav vnitřně spojených:

Systém nervový, mozkový – proti systému ledvinovému
Systém žláz – proti systému močopohlavnímu, ledvinovému a nosohrtanovému
Systém dýchací a paže – proti systému svalovému a srdečnímu
Systém žaludeční – proti systému pokožnímu, slizovému a buněčnímu pletivu
Systém oběhový – proti systému krevnímu
Systém břišní – proti systému vlákenovazivovému, kloubních žlaz a dýchacímu

Z toho vznikají ve stejném pořadí:
- onemocnění mozku a ledvin (zánět ledvin, cukrovka, nespavost) 
- onemocnění soustavy žláz, močopohlavní a nosohrtanovému - onemocnění plic a svalů (bronchitida) 
- onemocnění žaludku a soustavy pokožní a slizové (kožní vyrážky atd.) 
- onemocnění soustavy oběhové a krevní (chudokrevnost, choroby z podvýživy) 
- onemocnění soustavy břišní a vlákonovazivové (dna)

O narkotikách a narkoticích.

Nejprve několik slov na jejich obranu. Používání narkotik je nepostradatelné v lékařství, o tom není sporu. Bez nich by bylo lékařství bezzubé, zejména chirurgie se bez nich neobejde. Podívejme se také trochu do historie.
Již ve starověku vyhledával člověk znecitlivujících prostředků k utišení svých fyzických bolestí, aby zmírnil utrpení při chirurgických zákrocích. Z Plinia se dovídáme, že mandragora se užívala jako anestetikum v dávce jednoho „kyathu“.
Vinný odvar mandragory bylo narkotikum uklidňující bolest, jako uspávací prostředek při opalování částí těla, nebo při uřezávání údů.
V 19. století se při bolestech zubů vdechoval kysličník dusnatý, po kterém se pacient svíjel smíchem, a tak přemohl bolest (rajský plyn).
Mezi psychickými látkami zaujímá dodnes přední místo hašiš. Slovo hašiš je arabského původu a znamená prostě tráva.
Homér jej označoval jménem „Nepenthes“ (je to složeno ze dvou slov – záporné částice -né a penthos – ne-zármutek.) Tato látka není konopím, z něhož se hašiš vyrábí, ale spíše druh keře, podobný indickému nepenthes.
Hašiš, podle Homéra, způsobuje zapomenutí veškerého zármutku, starostí, jinak také útrap světa.
Malý příklad z Antiky. Na hostině, kterou pořádal král Meneláos pro své přátele, jim vyprávěl příhody z obléhání Tróje, zdůrazňoval ztráty, jež utrpěl v bojích. Než zasedli ke stolům, podala krásná Helena svým hostům číše naplněné vínem, do kterého přimísila jistou látku, která měla způsobit, aby hosté zapoměli na zármutek, jež jim vyprávění způsobilo.
Homér se vyjádřil takto: tato látka způsobuje zapomění všech útrap, a ten, kdo ji ochutná, nevyroní za celý den ani slzu, a to i kdyby ztratil svého otce nebo matku, nebo viděl umírati mečem svého bratra.

Již Marco Polo píše o látce z konopí, kterou míchal do nápojů „Stařec z hor“ svým žákům, aby je zfanatizoval. (vůdce tajné teroristické skupiny).
I z mnoha dalších informací vyplývá, že konopí bylo v minulosti zneužíváno. U nás, podobně jako jinde v Evropě, byla to na začátku zvědavost jednou ochutnat slasti zakázaného ovoce a vyrovnat se ostatním ze společnosti.
Pro slabé jedince je však od neškodného „ochutnávání“ jen krůček k dalšímu užívání narkotika, jež pokračuje stále silnějšími dávkami, přechází pak na „tvrdé“ drogy a z malých ochutnánačů se stávají narkomani, závislí na své denní dávce, bez které nemohou žíti, nutící je podniknout vše, aby dosáhli znovu slasti, jež jim poskytuje droga. Neváhají páchat trestnou činnost, aby vyhověli své vášni. Končí u injekčních stříkaček s podlomeným zdravím. Pro některé se konečnou stanicí stanou „blázince“, slušně nazývané psychickými léčebnami, nemluvě již o trvalých následcích, nevratných poškozeních mozku a dalších orgánů. To je cena za sladké opojení poskytnuté mozkem, zatímco jej nepozorovaně ochromovalo.
Vlastní příčinou užívání a zneužívání drog byl únik lidí z těžkých životních ran, z neúspěchu v práci, v honbě za penězi, za úspěchy ve sportu, umění, v touze po kariéře na „prknech, která znamenají svět“, v touze po výstředních zábavách atd.
Ale i ti, nasycení bohatstvím a blahobytem, hledají další, silnější a nepřirozenější požitky, neváhají používat tyto jedy i za cenu poškození vlastního těla.
Většina těchto látek působí na nervovou soustavu, podněcují inteligenci a představivost člověka a rozvíjejí jeho intelektuální schopnosti. Proto jsou nazývány látkami psychickými.

Ze starých rostlinných narkotik jsou to již známé:
- hašiš
- opium a jeho deriváty (např. morfium)
- kokain
- heroin
- různé chemické narkotické látky s podobnými účinky. Chemicky to jsou alkaloidy, žíraviny, jedy.

Jsou hořké chuti s účinky :
- omamujícími
- uspávacími, utišujícími
- magickými.


Prezentace autora

                                                  

Autor je povoláním stavební inženýr. Jako laik se věnoval po celý život získávání vědomostí o medicíně, homologickém léčení. Shromažďoval materiály, získal i zkušenosti svého strýce, který měl zálibu v lékařství.
 Kontakty na autora:  e-mail cdaka@email.cz
 Kontakty na autora:  telefony 244 464 827
 Kontakty na autora:  adresa U Dubu 5, Praha 4 – Braník, 147 00 


Pozitivní noviny Vám přejí hodně štěstí.
Hledám nakladatele - ozvučená prezentace

ZPĚT na přehled nabízených knih