Eva Bombová: Ester a Hazmana

Rubrika: Literatura – Doporučení

Hazmana je hebrejské slovo a v preklade do slovenčiny znamená poznanie. Presne taký istý obsah má aj  činnosť občianskeho združenia ESTER z Košíc.V roku 1992 vznikol pri tunajšej Židovskej náboženskej obci Klub židovských žien, ktorý sa v roku 1999 transformoval na občianske združenie ESTER a  začlenil  sa do INTERNATIONAL COUNCIL OF JEWISH WOMEN(ICJW). To je medzinárodná organizácia židovských žien, ktorá sa na celom svete  už viac ako sto rokov venuje humanitárnym, vzdelávacím, kultúrnym  a ďalším dobrovoľníckym aktivitám. Sú zamerané aj na pomoc všetkým ženám, ktoré potrebujú priateľskú ruku v biede, chorobe, pri eliminácii týrania a to bez rozdielu príslušnosti k národu, národnosti či vierovyznaniu. ICJW tak dnes pomáha týraným  napríklad Európankám, chudobným moslimkám a v samotnom Izraeli vdovám, ktoré roky usilujú, aby boli konečne vyriešené aj ich problémy okolo dedenia.
„Predstaviteľky ICJW stretnete v OSN, UNESCO,UNICEF, v inštitúciách EÚ, v Európskej ženskej lobby a v mnohých ďalších vplyvných organizáciách po celom svete,“ povedala na víkendovom stretnutí(10.9.2005) s osobnosťami  verejného, politického a nonprofitného sektora Sara Winkovski z Uruguaja, ktorá je  v súčasnosti prezidentkou ICJW.
Návštevy prezidentiek a ďalších prominentných členiek  ICJW  z celého sveta nie sú v Košiciach výnimočnosťou. Sara Winkovski  pripisuje túto lichotivú samozrejmosť práve kvalite, originalite a medzinárodnej úrovni aktivít košického občianskeho združenia ESTER, na čele ktorého stojí od začiatku doktorka Marta Gyoriová, laureátka najvyššieho slovenského dobrovoľníckeho vyznamenania Srdce na dlani.
Židovské ženy z Košíc sa, rovnako ako ich priateľky inde vo svete, stretávali  a i dnes evidujú prejavy antiseminizmu, rasovej intolerancie a vedia i o mnohých incidentoch. Doktorka Gyoriová však vždy prízvukuje, že iba evidovať ,respektíve medializovať takéto prípady už dávno nestačí.
A tak ESTER úspešne aplikuje projekt HAZMANA – POZNANIE. Adriene Moskovicz, 16 – ročné dievča z Košíc, písalo básne, ktoré majú čo povedať aj súčasníkom. Adriene by v básnickej tvorbe iste pokračovala, počas vojny ju však odvliekli do  nemeckého koncentračného tábora a krátko po návrate domov  na následky väznenia zomrela. Členky  združenia ESTER priblížili jej poéziu dnešku tak, ako už niekoľko rokov sprostredkúvajú slovenskému obecenstvu talent špičkových   židovských umelcov, napríklad klaviristky Sissy Cohen. HAZMANA má však aj iné zajímavé súčasti – napríklad pozvanie do modlitebne, kde bol skvelým sprievodcom Yossi Steiner, košický rabín. A sú aj civilnejšie akcie – prednášky o židovskej histórii, tradíciách,  rodine, zvykoch .Tohtoročné pozvanie združenia ESTER k špecialitám židovskej kuchyne malo medzi Košičanmi a obyvateľmi okolitých obcí obrovský úspech.
Prezidentka Winkovski označila Košice za pokojné, pohodové mesto. Aj tu sme síce zaznamenali vandalizmus na židovskom cintoríne, výskyt hanlivých nápisov a iné incidenty, ESTER a jej projekt HAZMANA však ukazujú cestu ako  ich,verme, postupne úplne vytesniť zo slušnej spoločnosti tolerantných občanov.  
 
Eva Bombová
Novinárka, podpredsedníčka politickej strany Misia 21 -  nová kresťanská demokracia, poslankyňa zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a mestského zastupiteľstva v Košiciach, členka občianskeho združenia GREENPEN, presbyterka Evanjelického a.v.cirkevného zboru Košice - Tera

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 11. 09. 2005.