Leoš Bárta: ADHD je třeba začít brát vážně, upozorňuje Asociace dospělých pro hyperaktivní děti

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

Psychiatrickou poruchou zvanou ADHD trpí v České republice na 20 000 dětí. Převedeno do reálného života se jedná o jedno či dvě děti v každé třídě základní školy. Pokud se příznakům ADHD nevěnuje pozornost a není léčena, přímo ohrožuje budoucnost těchto dětí. Neléčená ADHD často ústí v antisociální, kriminální a jinak delikventní chování, častějším závislostem na drogách a narušeným sociálním vztahům. Pouze zlomek dětí, jejichž chování naznačuje možnou ADHD, se přitom dostane do ordinace dětského psychiatra. Nově vzniklá Asociace dospělých pro hyperaktivní děti si za hlavní cíl své činnosti zvolila zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o této mozkové poruše. Před ADHD je nutné přestat zavírat oči.

ADHD je anglickou zkratkou pro Attention Deficit Hyperactivity Disorder. V České republice se překrývá s psychiatrickou diagnózou zvanou Hyperkinetická porucha, která se dále dělí na Poruchu pozornosti a aktivity a Hyperkinetickou poruchu chování. Dříve se této poruše říkalo lehká mozková dysfunkce nebo lehká mozková encefalopatie, ale v současné době se již jedná o překonaný koncept vycházející ze starých klasifikací nemocí.

Příznaky ADHD se často zaměňují za „běžné“ zlobení, neléčená ADHD ohrožuje budoucnost dětí
Příznaky ADHD se dělí do tří skupin: hyperaktivita, impulzivita a porucha pozornosti. Hyperaktivita a impulzivita se častěji projevuje u chlapců, s poruchou pozornosti a neschopností soustředit se mají naopak častěji problémy dívky. Děti s ADHD jejich okolí považuje za nevychované, zlobivé, neposedné, neschopné plnit zadané úkoly, vzdorující nebo hloupé. Na vině není výchova ani sociální prostředí, z něhož děti pocházejí, ale biologické změny v jejich mozku. Zda se jedná o ADHD, může spolehlivě potvrdit dětský psychiatr pomocí různých diagnostických testů. ADHD není nemocí, ale poruchou, kterou je možné úspěšně léčit. Do péče odborníků se však dostane pouze zlomek dětí. „Největší problém, s nímž se momentálně potýkáme, je strach rodičů z návštěvy dětského psychiatra. Přitom právě on dokáže určit, zda se jedná o běžné zlobení, nebo by měla být dítěti poskytnuta odborná pomoc. Příznaky ADHD občas vymizí v období dospívání samy od sebe, ale vždy je výhodnější dítě odborně sledovat. Pomůžeme mu úspěšněji zvládat školní výuku a lépe kontrolovat své chování. Můžeme také omezit riziko zneužívání drog a nebezpečí kriminálního jednání, kterými jsou dospívající s ADHD více ohroženi než ostatní vrstevníci.“ upozorňuje prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc., která se ADHD dlouhodobě věnuje.

Asociace dospělých pro hyperaktivní děti je první svého druhu v ČR
Asociace dospělých pro hyperaktivní děti má sloužit jako základna vzájemné komunikace mezi odbornou a laickou veřejností, mezi rodiči a učiteli, psychiatry, psychology, neurology i pediatry.
„Jsem velmi potěšena, že jsme se začali ADHD věnovat s takovým úsilím a v takové míře. Informovanost veřejnosti o této dětské neurobiologické poruše není příliš vysoká, každá pomoc je proto vítána,“ komentuje vznik Asociace dospělých pro hyperaktivní děti přední odbornice na ADHD prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

Prvním krokem bylo vytvoření obsáhlého informačního portálu www.adehade.cz  
Hlavním cílem Asociace je zvýšit informovanost veřejnosti o této poruše, kterou není radno zanedbávat. Prvním krokem bylo vytvoření obsáhlého portálu www.adehade.cz, který slouží jak rodičům, učitelům, ale také lékařům a psychologům. Práce na něm trvala téměř půl roku. Na obsahu portálu www.adehade.cz spolupracovali přední čeští odborníci na ADHD z řad dětských psychiatrů, neurologů, psychologů. Portál s doménou www.adehade.cz je prvním svého druhu v České republice. Slouží nejenom jako zdroj informací o ADHD, ale je zároveň i komunikační platformou rodičů, učitelů a lékařů, tedy těch, kteří s ADHD přicházejí do styku. Portál poskytuje rady rodičům, jak vychovávat dítě s ADHD, učitelům, jak přistupovat k jejich výuce a lékařům dává k dispozici aktuální články a studie o této problematice. Současně je možné využít online poradny odborníků, diskuse, kalendáře akcí a lékaři mají možnost zaregistrovat svoji ordinaci do databáze. Sekretariát Asociaci ale vždy rychle pomůže rodičům s vyhledáním vhodného odborníka z jejich okolí.

Asociace dospělých pro hyperaktivní děti plánuje pořádat vzdělávací semináře pro rodiče i učitele, konference a diskusní panely pro odborníky, komunikovat s odbornými i laickými médii a spolupracovat s regionálními sdruženími, které se touto problematikou na lokální úrovni již zabývají.

Garanci nad webem Asociace dospělých pro hyperaktivní děti převzala Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Odbornými partnery jsou dále Společnost dětské neurologie ČLS JEP a Česká pediatrická společnost ČLS JEP. Na obsahu webového portálu se podíleli zejména následující odborníci:
Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
DOC. MUDR. HANA OŠLEJŠKOVÁ, PH.D.
Prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
as. MUDr. IVA DUDOVÁ
MUDr. PAVLÍNA CAHOVÁ
MGR. JANA PEJČOCHOVÁ

Nezavírejme před ADHD oči, jedná se o poruchu, kterou je možné léčit. Usnadníme tím život nejenom samotným dětem, ale i jejich rodičům, učitelům a všem, kteří s nimi přichází do styku. 

www.adehade.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 07. 08. 2010.