Favorité Jiřího Hellera

Rubrika: Publicistika – Doporučení

V této rubrice vám každý týden představí jeden z autorů PN svých pět FAVORITŮ mezi články, které byly uveřejněny v Pozitivních novinách. Pod pojmem FAVORIT je míněn příspěvek, který dotyčného nejvíce oslovil, hovoří mu z duše a k němuž se rád a často vrací. Na konci této stránky má pak každý autor možnost uvést svou POZNÁMKU POD ČAROU, aby mohl tento nelehký úkol (tj. vybrat jen pět nejlepších) "uvést na správnou míru". 

                                       ►   FAVORITÉ - OBSAH   ◄

47. týden
2006

Dnes vám své  FAVORITY představuje 

Jiří HELLER
autor Pozitivních novin

Ondřej Suchý  Jak těžké je imitovat Holzmanna!

Typická podoba Felixe Holzmanna

Po té, co jsem měl možnost poznat Felixe Holzmanna osobně a získat – dodnes nevím jak a čím – jeho sympatie, propadl jsem dočista kouzlu jeho osobnosti. Přestože převažoval na jeho tváři úsměv, byl to člověk velmi vážný. Pokud řekl něco nevážného, působil jeho vtip jako blesk z čistého nebe. Ačkoliv působil na okolí jako permanentní kliďas a pohodář, ve skutečnosti byl pln obav a pochybností, zvláště když přišla řeč na jeho nemocné srdce anebo na jeho plány do budoucnosti.
Felixe Holzmanna mělo a dodnes má v repertoáru mnoho imitátorů. Je stejně frekventovaný, jako býval Vlasta Burian anebo Jaroslav Vojta. Proměna hlasu do Holzmannovy polohy není příliš těžká, stejně tak jako není těžké odposlouchat ze známých nahrávek Holzmannův styl řeči a její rytmus.
CELÝ ČLÁNEK
aTeo  Úvod do typologie internetových potížistů

Ambiciózní název, že? Vystačil by na diplomovou práci, anebo dlouhatánský seriál, nejdlouhatánštější z těch, které zdobí tento web. Ale nebojte se. Nemám v úmyslu psát vědecké pojednání. Jedná se pouze o lehce ironický a záměrně poněkud povrchní pohled na internetové diskutéry a komentátory. Proč záměrně povrchní? Ale jděte. Copak by to jinak někdo vůbec četl?
Není-li informace srozumitelná většině příjemců, jedná se o informaci bezvýznamnou a okrajovou. Téměř jsem neodolal pokušení namísto „okrajovou“ napsat „marginální“. Ale tím bych se spolehlivě připravil o značnou část potenciálních čtenářů. A čtenáři jsou to, oč tu běží. Jestli ne, tak mě opravte, ale jaký význam má web bez návštěvníků? Marginální, pochopitelně... Internetové komunity, soustřeďující se na konkrétních adresách Kyberprostoru, se od sebe sice podstatně liší, avšak lze vysledovat jisté společné rysy.
CELÝ ČLÁNEK
Miroslav Horníček Jak se zachovati, vnikne-li do obřadní síně šakal

Zpráva z tisku, 78 let stará:
Podivná příhoda se stala v alpské vesničce neveliké velikostí, leč významné svým významem. V neděli 26. května 1881 vnikl při sňatku zdejších snoubenců z příčin dosud nezjištěných do místního kostelíčka šakal. Protože se šakalové v tomto kraji nevyskytují již přes třista let, ubozí vesničané zprvu vetřelce nepoznali. Teprve po příslušném vysvětlení, které urychleně podal místní učitel Franz Schneebier, pochopili obsah celé věci a podlehli částečné panice. Šelma pobíhala po chrámové lodi a soustředila posléze svůj krvelačný zájem na rozkošných dvojčátcích, dvou čtyřletých holčičkách, dceruškách to nevěstiných. V té chvíli naštěstí šakal zaváhal, nejsa si docela jist, zda jde skutečně o dvě bytosti nebo o pouhý optický klam, a tato nerozhodnost stala se mu osudnou. Duchapřítomný kostelník přiložil totiž k jeho ohonu rozžatou hromnici a šakal pak odešel, zanechávaje jako jedinou škodu rozbité okno s mosaikovým obrazem svatého Bernarda. Sbírka na okno utěšeně pokračuje.
CELÝ ČLÁNEK
Jitka Dolejšová  POZITIVNÍ ZPRÁVA O PODZIMU

Zde podávám zprávu o našem pátrání: STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP.
CELÝ ČLÁNEK
■  Trávě už je zima a oblékla si šaty z jinovatky
■  Potok u cesty je olemován křehkou ledovou skořepinou
■  Pěnivá voda honem honem spěchá, aby jí něco neuteklo
■  Běží, přeskakuje kameny, hrne se z malinkých vodopádů, bublá a taky brblá
■  Lesklé rezavé listy  se točí ve vodním víru, přibližují se a zase vzdalují
■  Starý moudrý les  se ztišil a chystá se ke spánku
■  Stromy se naklánějí k sobě, aby si dopověděly, co ještě nestihly
■  A najednou je to tady
■  Z nebe se snášejí první sněhové vločky
■  Nastavujeme tváře studeným  dotekům a chytáme bílé hvězdičky do dlaní
■  Konec zprávy
Václav R. Židek  KOLJA .... TO NEZNÁTE MÉHO PSA!

Na začátku všeho vznikl projekt „Psí osud“, jenž si kladl za cíl pomáhat ztraceným a odloženým zvířatům v útulcích. Otcem této myšlenky a později hlavním autorem knihy „Kolja…to neznáte mého psa!“ je Václav Židek, žijící trvale v Kolíně nad Rýnem. Nabídku ke spolupráci přijala čechošvýcarská spisovatelka Blanka Kubešová, která chápala možnost aktivně se podílet na této publikaci jako příležitost splatit část dluhu nás lidí ostatním živým bytostem na Zemi.
Kniha vznikala tři roky a oba dva organizátoři v průběhu těchto let navázali kontakty se 46 významnými českými osobnostmi, které bezplatně zaslaly příspěvky o svých psích miláčcích, aby tak pomohly zvířátkům bez domova. V této publikaci najde čtenář příběhy, které vypovídají o vzájemném vztahu člověka a jeho věrného přítele psa, o radostech, starostech, o lásce, bolesti i smrti. A zjistí, jaký názor má na společný život pes a jak to vidí jeho páníček. Ba co více! Celou knihou čtenáře provází a mezi jednotlivými příběhy k němu hovoří velký vypravěč – pejsek Kolja.
 
 Jiří Heller:  Poznámka pod čarou
Mezi své favority zařazuji celý tým tvořící Pozitivní noviny v čele s Václavem Žídkem a Pavlem Loužeckým...
Dnes se již desítky lidí více či méně intenzivně, s větší či menší pravidelností věnují novému fenoménu - Pozitivním novinám... zájmovému, literárně, obrazově, virtuálně internetovému deníku naší doby.
Každý z přispěvatelů nabízí čtenářům Pozitivních novin svůj pohled na svět. Přináší svoji kůži na trh...
Mnozí z autorů PN jsou profesionálové v oboru slova, obrazu, či jiných uměleckých disciplínách.. Profesionálové ve smyslu obstarávání obživy pro sebe a pro rodinu tímto způsobem. Jiní pracují ve svých občanských, zcela odlišných profesích.
A Pozitivní noviny oběma skupinám dovolují zájmově se věnovat veřejné prezentaci svých myšlenek, snů, tužeb.
Nevím, zda si mohu přisvojit právo hodnotit výsledky práce. Od toho je zde jedině čas, aby ukázal, zdali naše práce budou někoho zajímat za dvacet, padesát či stotřicetdva let. Však pro mne je společné úsilí v této pospolitosti velmi příjemné... Jaksi smysluplné...
Jiří Heller
fotograf, fotobankéř, fotopublicista, fotosnílek.... a jiné... 

          Chcete se seznámit s FAVORITY dalších osobností spojených s Pozitivními novinami?
                                        ►   FAVORITÉ - OBSAH   ◄

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 26. 11. 2006.