PhDr. Marta Foučková: POŠLI TO DÁL

Rubrika: Literatura – Doporučení

Jsme lidmi jedné planety, obyvatelé jednoho Vesmíru, lhostejno jaké rasy, vyznání, barvy pleti či stupně vývoje. Jsme jedné podstaty, všichni jsme božími dětmi. Jsme spojeni se sebou navzájem a s celým Vesmírem. Oddělenými entitami se cítíme jen proto, že naše duše jsou ještě nevědomé a nedokonalé. Mé poselství je vedeno přáním povzbudit k vědomí pravého smyslu pozemského života.

Uvědomit si zodpovědnost za sebe i za bytosti, které se nacházejí kolem nás a za něž neseme odpovědnost svými rozhodnutími.
 
Učme rodiče úctě a lásce k dětem a děti k rodičům. V médiích upřednostňujme takové stránky života, které jsou silným magnetem a příkladem všem. Opatrujme přírodu, na níž jsme závislí svou existencí. Braňme každou píď úrodné půdy – na zničené se nic neurodí. Všechny úkoly nelze vyjmenovat...
 
Největší klenot a veškeré bohatství se však skrývá v našem nitru. Je jím božské "Já"semeno veškerého života, všemocné, vševědoucí a všudypřítomné. Přináší nejkrásnější poselství, že s ním jsme nesmrtelní, moudří a silní. V duchu tohoto poznání jsme povinni otiskovat do vesmírného informačního pole krásné a ušlechtilé myšlenky všeobjímající lásky, sounáležitosti, soucítění, odpuštění a pomoci, a tak uskutečnit svěřený úkol pozemské mise ve svém životě i ve společnosti. Každý člověk, který milující božské Já poznal ve svém srdci, ví, že právě ono vše spojuje bratrskou a sesterskou láskou. Všechna náboženství světa musí směřovat k jedinému cíli --   vytvoření jednoho náboženství Lásky v srdci. Pak také bude každý vědět, že je jeden jediný Bůh, jediné Absolutno, ať ho nazýváme jakkoli.
 
Není třeba hledat v minulých životech ani v budoucnosti. Veškerou rozmanitost a krásu bytí můžeme uchopit skrze změnu myšlení svým vnitřním zrakem. Jsme stvořeni pro tuto chvíli, pro štěstí a lásku. Rozvinutou láskou k životu a přírodě budeme schopni překonat ničení přírodních i lidských zdrojů a vědecký výzkum využít pro dobro lidstva. Ne pro jeho ovládnutí nebo zničení. Tehdy nepřátelství bude nahrazeno spoluprací. Použijí-li se získané hodnoty ve prospěch všech, může být na Zemi nastolen skutečný mír. Ten se však neobjeví sám od sebe; nejprve ho musíme vytvořit v sobě a poté ve společenství všech lidí. S tím souvisí i nutnost, aby se ve vládách působících na životy lidí objevily osobnosti s vypracovanými individuálními duchovními hodnotami, jako je moudrost, upřímnost a soucit. Pevně věřím, že jednou nastane na naší planetě skutečný klid v lidských srdcích, a tím také klid zbraní.
 
Jako národ máme před sebou velké úkoly, pro něž jsme byli připravováni dlouhé věky. Z této práce vyklíčila semena duchovního života, jež budou rozeseta po celém světě. Jsme nástrojem, kterým se má uskutečnit změna nejen nás, žijících na tomto území, ale s naší podporou i proměna lidí na celé Zemi. Je to krásný úkol, který ovšem vyžaduje velké osobní úsilí.
Vybráno z knihy  POŠLI TO DÁL

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 22. 02. 2005.