Pavel Loužecký: Po roce ....

Rubrika: Publicistika – Zbývá dodat...

... bývá dobrým zvykem hodnotit, co nám právě uplynulých 365 dní dalo a vzalo. Těším se z faktu, že nejsem komentátorem veřejnoprávního média, které musí účtovat za celou společnost, a že se mohu ve svém proslovu soustředit pouze na Pozitivní noviny.
 
Čím prošly PN v roce 2006
 
Jednou z dominantních věcí, které nemohly pravidelnému čtenáři uniknout, bylo nejen vystřídání několika grafických podob úvodní strany (titulky), ale i samotného loga PN. A protože je čas hodnocení, nechám pouze na vás, abyste posoudili, odkud a kam Pozitivní noviny spějí.
 
Nemohlo vám jistě uniknout, že 25.12.2006 titulní strana PN opět výrazně změnila svoji podobu, aby konečně - tentokrát doufám již naposledy - našla svoji moderní, systémovou a přehlednou tvář.
Skončilo tím více než dvouleté období poměrně náročného hledání formy a obsahu PN. Usadit by se mělo nejen moje „věčné grafické experimentování“ s grafickou podobou, ale také náplň jednotlivých rubrik tak, aby čtenář získal JISTOTU, že v daných rubrikách bude od nynějška nacházet pravidelně obsah, který tam nejen očekává, ale který do nich skutečně patří.
Přiznávám, že pro mě, jako pro člověka milujícího nové věci a změny, bude velmi obtížné Podoba Pozitivních novin z prosince 2006smířit se Podoba Pozitivních novin ze srpna 2006s tím, že Podoba Pozitivních novin z června 2006zde již nezávisle na mé osobě roste stavba, na níž se již víceméně nepodílím v roli web-architekta.
Na druhé straně je však toto poznání vykoupeno odhozením obrovské zátěže, kterou se pro mě v posledním období roku 2006 nesporně stalo čím dál tím časově náročnější kompletní zpracovávání Pozitivních novin, kdy jsem touto činností trávil stovky hodin a nestíhal jedno pro druhé.
Jak bylo trefně řečeno novým webmasterem dnešní podoby Pozitivních novin:
„Pozitivní noviny byly dosud internetovým unikátem, neboť jejich statická podoba byla dlouhodobě ručně zpracovávána do podoby dynamické.“
 
Pozitivní noviny a jejich projekty
 
Mezi věci, které jsou dnes pro Pozitivní noviny typické, se nesporně řadí jejich projekty. V minulém roce to byly dva klíčové projekty, jejichž ohlas pronikl výrazně i do dalších médií.
Tím prvním projektem bylo prázdninové SETKÁNÍ POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ u příležitosti sedmistého výročí vymření Přemyslovců po meči, a druhým projektem byla celostátní kampaň pro masový rozvoj počítačové gramotnosti seniorů v České republice pod názvem  SENIOŘI K POČÍTAČŮM!
 
Kdybych měl hodnotit tyto dva projekty z hlediska skutečného stoprocentního naplnění jejich záměrů a cílů, musel bych přiznat, že jsme se dosud nepřehoupli přes 50%.
Není však třeba dlouze hledat příčiny tohoto stavu, neboť jsou na první pohled zřejmé: Pozitivní noviny dosud byly a jsou neziskové médium, a mimo svého omezeného mediálního vlivu na určitou skupinu čtenářů nemají žádné jiné finanční zdroje, jak svoje projekty, vize a myšlenky dále propagovat. Bez peněz se prostě takové velké akce prostě nedají dotáhnout do úspěšného konce, ať je nápad sebelepší a jakkoli společensky prospěšný.
Jestliže projekt MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ, který navázal na úspěšnou akci SETKÁNÍ POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ, skončil na úrovni plamenné výzvy v několika jazykových verzí téměř bez odezvy těch, na které se obracel, pak u projektu SENIOŘI K POČÍTAČŮM! se dá hovořit o jakémsi relativním úspěchu, neboť jeho se část médií ujala a podpořila jej. Jelikož se však jedná o projekt dlouhodobý, věřím, že s novou podobou PN nabere i tato mediální kampaň znovu druhý dech, který již bude pulsovat mimo období spotřebních svátků vánočních a zaměří se na skutečnou podstatu věci – totiž na seniory samotné.
 
Pozitivní noviny se mediálně zviditelňují
 
Jednou z největších příležitostí pro zviditelnění Pozitivních novin se stalo především říjnové pozvání do pořadu České televize BARVY ŽIVOTA, kterého jsem se zúčastnil spolu s Ondřejem Suchým. Účast v tomto pořadu byla také důvodem vzniku projektu SENIOŘI K POČÍTAČŮM!, což málo kdo ví. 
Na toto vysílání navázala trojice vystoupení pro Český rozhlas a také několik článků v různých časopisech.
Pro následující období připravujeme nové formy mediálního zviditelnění Pozitivních novin, ale nerad bych tyto iniciativy předčasně zakřikl.
V roce 2006 přibyli mezi naše autory další veřejně známé osobnosti: Ladislav Gerendáš, Vladimír Just, Ivan Kraus a Rudolf Křesťan.
 
V současné době se v Pozitivních novinách nachází již kolem 1.500 článků, textů a nejrůznějších materiálů, jakož i tisíce autorských fotografií a ilustrací. 
Jsem čím dál tím více přesvědčen, že z tohoto obrovského množství kvalitních materiálů by mohla vzniknout zajímavá, naprosto netradiční kniha, která by nesporně oslovila velké množství čtenářů všech žánrů.
 
Téma profesionalizace Pozitivních novin opět na tapetě
 
Jestliže bych měl označit období, kdy by mohly být Pozitivní noviny připraveny na svoji skutečnou profesionalizaci ve smyslu živit se novinářskou, vydavatelskou a reklamní činností, pak je to nesporně tento okamžik, kdy jsme přešli na profesionální internetovou podobu PN.
Je mi čím dál tím více jasné, že okamžik přechodu z neziskové amatérské formy Pozitivních novin do běžného vydavatelského režimu již silně klepe na dveře. 
Co to bude pro tyto noviny znamenat, je zřejmé: Do PN musí vstoupit určitý podnikatelský kapitál, který bude použit na realizaci rozsáhlé reklamní kampaně, na jejímž základě bude nastartován standardní princip sledování a rozvíjení internetové návštěvnosti.
S tím bude také logicky spojen i rozjezd prodeje reklamního prostoru v PN, který zajistí pro Pozitivní noviny část jejich budoucích příjmů.
Ziskovost Pozitivních novin se samozřejmě následně odrazí i na odměňování autorů za jejich příspěvky, čímž by se mohly tyto noviny stát atraktivním médiem pro celou řadu nových věhlasných autorů, kteří si zatím nemohli nebo nechtěli dovolit publikovat zde svá díla bezplatně.
Tato změna bude zcela jistě velmi citlivou záležitostí pro řadu stávajících autorů, kteří považovali právě princip určité nezávislosti, tematické ojedinělosti a neziskovosti Pozitivních novin za jejich obrovské plus, a proto také svoji autorskou účast v nich považovali za jisté privilegium.
To vše nás určitě čeká a my právě vybíráme podnikatele, které bychom chtěli s touto nabídkou oslovit.
 
Cíl: Evropa
 
Pravdou je, že vybíráme budoucího partnera i v zahraničí, neboť propojení našich vskutku evropských projektů v oblasti historie s možností vzájemného rozvíjení novinářské spolupráce v evropském měřítku je pro nás velmi lákavou představou.
Jsem si naprosto jist tím, že pozitivní přístup k životu a k jakýmkoli tvůrčím aktivitám je základní princip, na kterém by měla vznikat média nového tisíciletí.
Pozitivní noviny by měly být jedním z prvních médií, které překročí hranice poměrně malého českého prostoru, a které začne aktivně propojovat prostor evropský.
Neznám člověka, který by pochyboval o tom, že internet je pro tento účel prostředím naprosto ideálním.  
 
Poděkování
 
Rád bych touto cestou poděkoval všem autorům, spolupracovníkům a zejména čtenářům Pozitivních novin za jejich přízeň, čas i práci, kterou věnovali těmto novinám.  
Přeji všem do nového roku hodně radosti, pohody, optimismu, jakož i zdraví a osobních úspěchů v životě, neboť bez toho by bylo veškeré naše konání zbytečné a nudné.
 
Pavel Loužecký   
vydavatel Pozitivních novin

 

Copyright © Pozitivní noviny

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 01. 01. 2007.