Jan Řehounek: Vynálezce těsnopisu Jean Félicité Coulon – Thévenot

Rubrika: Publicistika – Co je psáno...

V sobotu 19. září uplynulo 255 let od narození osobnosti, o niž se dnes už sotva kdo bude zajímat, neboť obor, jímž se proslavila, se pomalu a jistě ztrácí v propasti času. V tento den roku 1754 se v Paříži narodil člověk, jehož vynález změnil na velmi dlouhou dobu mnoho oborů lidské činnosti, hlavně pak politiku, soudnictví a žurnalistiku. Jean Félicité Coulon – Thévenot totiž v roce 1787 vynalezl těsnopis. A po šestadvaceti letech zemřel v zájezdním hostinci na samotě nedaleko Poděbrad.

Vynálezce těsnopisu

Jean Félicité Coulon-Thévenot (* 19. září 1754, + 30. prosince 1813), vynálezce těsnopisu, našel místo pro věčné spočinutí u kostela v Úmyslovicích. Dokládá to pamětní deska na zdi kostela. Je na ní napsáno: „zde pochován 2. 1. 1814 J. F. Coulon Thévenot, francouzský stenograf.“
Coulon Thévenot se narodil v roce 1754. Vypracoval soustavu těsnopisu, kterou přetransformoval i do ruštiny. Roku 1788 obdržel titul Sekretář tachygraf Jeho Veličenstva. V roce 1778 vydal v Paříži dílo Tachygraphie (po jeho smrti vyšlo ještě několikrát péčí jeho dcery pod názvem Semiographie). Později se stal horlivým republikánem, zapisoval jednání klubu Jakobínů pro různé časopisy. Pro svůj titul byl proskribován (prohlášen za nežádoucího).
Po čase, díky svým schopnostem, dostal místo na ministerstvu války. V „bitvě národů“ u Lipska byl zraněn a zajat, s lazaretem byl přesunut do zázemí a posléze se s několika důstojníky dostal do Čech, kde 31. prosince 1813 zemřel na samotě Šabata u Kout – tehdy zájezdním hostinci. Na čelní stěně domu najdeme pamětní desku. Na ní, pod erbem s psacím brkem je v reliéfu květinové dekorace napsáno:
„Zde 30. XII. 1813 skonal vynálezce francouzské soustavy těsnop. J. F. Coulon-Thévenot. Nar. v Paříži 19. IX. 1754.“
O odhalení desky referoval v roce 1910 francouzský časopis l´Illustration: „Slavnost francouzsko-česká. Na Šabatě v Čechách byla odhalena u přítomnosti p. G. Colomiésa, vrchního konsula francouzského, p. de Sainte-Marie, jeho náměstka, zástupců franc. svazu l´Alliance francaise z Prahy a různých předních osobností z Poděbrad a Oumyslovic pamětní deska, zasazená na domě, kde zemřel vynálezce prvé soustavy francouzského těsnopisu, J. F. Coulon-Thévenot.
Jean Félicité Coulon de Thévenot vysvětlil svou soustavu rychlého písma v pojednání nazvaném Rychlopis (la Tachygraphie), jež uveřejnil roku 1787. Prokázal dějepisu důležité služby, zapsav zevrubně většinu řečí v ústavodárném sněmu z r. 1791, načež vstoupil do velké armády Napoleonovy jako vrchní úředník, přidělený službou nemocniční. Až dosud se vědělo, že J. F. Coulon-Thévenot zahynul na některém bojišti, ale nebylo známo kde, ani kdy se tak stalo.
Zásluhou p. Dyricha, poslance českého na říšské radě rakouské a předsedy spolku českých těsnopisců, jsme se dozvěděli, že Coulon, raněn v bitvě u Lipska a zajat, zemřel v osamělém domě na Šabatě dne 30. prosince 1813. Byl pohřben dne 2. ledna 1814 na hřbitově v Oumyslovicích u Poděbrad (v Čechách), jak o tom svědčí úmrtní zápis na faře v Oumyslovicích. Jako nový doklad oddanosti českého národa ku Francii dal český spolek těsnopisců zasaditi desku, jež právě byla odhalena.“
V úmyslovické farní matrice zemřelých čteme zápis v němčině: Podle svědectví šenkýře ze Šabaty a ohledání převzatého místním rychtářem z č. 1 zemřel tam dne 30. prosince 1813 nervovou horečkou jeden francouzský zajatec, a byl dne 2. ledna 1714 od podepsaného duchovního správce pochován. Jméno jeho jakož i zaměstnání lze určiti z průvodní listiny, jež zní takto: Coulon de Thévenoth, představený nemocnice při veliké armádě. Byl asi 56 let stár. Náboženství není udáno. Podepsán Koch, expozita.
Naučný slovník Jakuba Malého uvádí: Coulon de Thévenoth, vynálezce francouzského těsnopisu, nar. 1754. † 1814, přidělen ke správě vojenských nemocnic, zahynul, jsa raněn, po bitvě u Lipska, (16. – 18. října 1813), na zpáteční cestě do Francie.

Foto © archiv autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 26. 09. 2009.