Mimořádné ocenění papeže Benedikta XVI. pro PhDr. Milana Nováka

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti


Papež Benedikt XVI.
udělil 25. listopadu 2009 PhDr. Milanu Novákovi Řád sv. Řehoře Velikého. Důvodem udělení toho řádu je skutečnost, že díky jeho osobnímu úsilí byla v roce 2003 znovu obnovena Národní svatováclavská pouť, která se otevřela věřící i nevěřící společnosti a v průběhu následujících let se stala přední duchovní akcí v Čechách a hlavní událostí státního svátku svatého Václava.

V letošním roce se jí zúčastnil také papež Benedikt XVI. V jeho inauguračním dopise stojí, že jde o muže, hodného toho, aby veřejně byla vzdána čest ze strany Svatého stolce za neobvyklou práci, za podporu Svatého stolce a za dobrý příklad pro společnost a zemi.


Řád a jmenování rytířem z rukou pražského arcibiskupa Miloslava kardinála Vlka převzal Milan Novák při Mši sv. ve svátek sv. Štěpána, dne 26.12.2009 v 10.00 hodin v basilice sv. Václava ve Staré Boleslavi.

Řád svatého Řehoře Velikého – L´ Ordine Equestre Pontificio di San Greogorio Magno je jedním z pěti rytířských řádů Svatého Stolce, které uděluje Svatý otec.Tento vysoký a krásný řád byl založen roku 1831 papežem Řehořem XVI. a jeho patronem je svatý Řehoř I. Veliký, hlava církve v létech 590 – 604.
Je řádem záslužným, určeným civilním a vojenským osobám, a je udělován „věrným a zasloužilým mužům vzorné pověsti, kteří se zasloužili o dobro společnosti, církve a Svatého stolce“, a jeho heslem je Pro Deo et Principe, Pro Boha a vládce. Od roku 1994 mohou toto vyznamenání obdržet také ženy, které se stávají „dámou Řádu sv. Řehoře Velikého“.
Řádovou dekorací je osmihrotý kříž, zlatý s červeným smaltem, s podobiznou sv. Řehoře Velikého na aversu, na reversu nese řádové heslo. Civilní kříže jsou převýšeny zeleným věncem, vojenské kříže zlatou zbrojí, nosí se zavěšen na červené stuze se zlatými kraji. Rytíři civilního stavu mohou nosit řádovou uniformu, černo-zelený klasicistní frak lemovaný a vyšívaný stříbrem se vzorem dubových listů, černý dvourohý klobouk s papežskou kokardou a kord, rytíři stavu vojenského řádový kříž zavěšují na svou služební uniformu.
Řád je rytířským řádem jezdeckým, a jeho nositelé se stávají členy s titulem „rytíř Řádu sv. Řehoře Velikého“ ve 4 hodnostních stupních. Rytířům je zaručeno privilegované místo během papežských procesí i při jiných obřadech. Rytíři Řádu sv. Řehoře Velikého mají přednost před pontifikálními řády sv. Silvestra, před řády maltézskými a Řádem Svatého hrobu a ve Vatikánu jsou zdraveni Švýcarskou gardou. Z členství v Řádu sv. Řehoře žádné jiné zvláštní povinnosti ani privilegia nevyplývají, kromě kuriosního práva vjet v sedle dovnitř basiliky sv. Petra ve Vatikánu - práva, jehož však dlouhou dobu nikdo z rytířů nevyužil a brzy bylo anulováno. 


Kdo je
PhDr. Milan Novák


Vedoucí odboru kultury Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Vedoucí správy zámku Brandýs nad Labem.
Výtvarník a člen Sdružení pro umělecká řemesla Rudolfinea,
in: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, Chagall Ostrava, díl X.


Samostatné malířské a designérské výstavy:
Oblastní muzeum Praha-východ, 2001
Galerie Ikaros Slaný, 2002
Palác Savarin Praha, 2003

Kolektivní výstavy:
Art.Design.Interior , NG Veletržní palác, 2000
Galerie La Femme, Praha 2001
Galerie Maja Lukas, Prague City Center, 2001
Výstavní síň Ungelt, Praha 2002
Oblastní muzeum Nymburk, 2003

Prestižní řemeslné realizace:
Rodný dům Gustava Mahlera v Kalištích / dle návrhu akad. arch. Jiřího Pelcla /
Vydavatel vlastivědné knižní produkce s tematikou tradic a významných osobností regionu.

Vydavatelská a nakladatelská činnost:
Monografie malíře Josef Olexy, 2000
Věnec z rákosu, monografie Viléma Plocka od Adolfa Branalda, 2000
Astronom, který miloval mraky, monografie RNDr. Antonína Bečváře, 2001
J.V.Prášek, historiograf brandýského okresu, 2002
Armádní generál Alois Liška, 2002
Fotografka Marie Hartmanová, 2003
Polabské evangelium, poezie Petra Kukala s obrazy Ladislava Leitgeba, 2006
Vlastivědná videopohlednice z brandýského Polabí - cyklus dokumentů Jana Králíka
a TV BOBR, oceněný na festivalu turistických filmů TourFilm Karlovy Vary, 2003
Hudebníci v brandýském Polabí, 2008

Autorská knižní publikační činnost:
Náš arcivévoda, císař a král Karel I. Rakouský, 2004
Dragounský regiment č. 14, 2005
Ludvík Salvátor, vědec a cestovatel, 2005
F.X.Procházka, malíř zvířat a Polabí, 2007

Spolupráce na dokumentárních pořadech České televize:
Ve stopách sv. Václava
El Balearo / O Ludvíku Salvátorovi Toskánském /, vzdělávací cyklus Profily, 2007
Karel I. / král Karel I. v Brandýse nad Labem /, Historický magazín, 2007
Zámek Brandýs nad Labem , cyklus Večer na téma…zámky, 2007
Karel I. / osobnost krále Karla I. / cyklus Nepohodlní, 2008
Brandýští dragouni / historie regionu brandýského Polabí / cyklus Hledači času, 2008
Svatováclavská pohlednice/TV přenos návštěvy Svatého otce, ČT 2009
Pouť k Palladiu / ČT 2009

Převzato z magazínu HISTORICKÁ ŠLECHTA   www.historickaslechta.cz

 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 04. 01. 2010.