Ludvík Klobása - Zdeněk Pošíval: Soudy, nikoliv poslední

Rubrika: Publicistika – Rozpravy ZP

  
SOUDY, NIKOLIV POSLEDNÍ
 

    Úvodní kapitola    

Kdysi jsem napsal esej o tom, kterak se na nedělní snídani v Karlově studánce lázních podivovaly lázeňské sousedky u stolu, že mám na sobě sváteční oblek s kravatou a jedna z nich překvapeně prohlásila: „Propána, snad se nechystáte do kostela?“ Odpověděl jsem, že ano a že odjíždím na bohoslužbu do Bruntálu. „Božínku můj!“ spráskla ruce druhá paní a s neobyčejně zklamaným a trochu i znechuceným povzdechem dodala: „A vypadal jste tak inteligentně!“
Nu, je to tak, jako věřící mám patrně v očích některých svých bližních nálepku omezence. Co se dá dělat?
Mám k víře svůj dost dobrý důvod, jejž nikomu nevnucuji, a to zrovna tak, jako nevyčítám nikomu jeho nevíru. Jenom bych si za omezence opravdu netroufal považovat či ani označovat ateisty. Nejsou to žádní hlupáci, byť se mezi nimi občas takový najde veliký pitomec, zrovna tak, jako mezi nábožensky založenými jedinci.
Onu neděli mě odvezla má škodovka před kazatelskou stanici v Bruntále, kde jsem se shledal s dnešním hostem: byl samozřejmě v kazatelském taláru. Kupodivu jsme o sobě věděli, nikoliv sice přímo a osobně, ale z vyprávění našich společných přátel. Když jsem se mu připomněl, patrně si uvědomil, že děj mé poslední knihy se odehrává na prahu Třicetileté války, a protože byl červen a výročí popravy dvaceti sedmi českých pánů na pražském Staroměstském náměstí, si pro příští neděli připravil kázání na toto téma. Mluvil spatra, nehleděl do žádných poznámek. Hovořil s velikou znalostí věci a mimořádnou slovní a formulační erudicí. Učinilo to na mne obrovský dojem a radost naslouchat mu i o dalších nedělích. V této podivné době vyzařuje z jeho osobnosti pozitivně laděné myšlení jako jasná hvězda na nočním nebi, aniž přitom odvrací hlavu od řady těžkých národních chorob, jež se snaží kriticky pojmenovat a hledat východiska.

(V perexu je použit obraz Poslední soud od Michelangela)

Ludvík Klobása
evangelický farář

Dobíhalo první pololetí naší masarykovské republiky (březen 1928), když jsem spatřil světlo světa. Stalo se tak v jihomoravské vísce Nikolčice, dnes přifařené k Břeclavsku. Prvním zdrojem poznání mi byla rodina (rodiče, tři starší sourozenci a jeden mladší), hned po ní pak místní evangelický sbor. Obojí se snažili mi důrazně vštípit, co všechno „se nedělá“, i ukázat k pozitivním hodnotám. Za vědomostmi obecnými jsem vyrazil prvního září 1933 do místní pětitřídky. Odeznívala velká světová finanční krize třicátých let a ze sousedního Německa se k nám přeléval politický neklid. Už v čase vyhlášení mobilizace jsem se přihlašoval na hustopečské gymnázium, netuše, že do té funkcionalistické budovy zajdu jen jednadvacetkrát a že moje studium v důsledku »hitleriády« postihne několikeré přerušení a dokonce čtyřletá výluka, takže jsem maturitní zkoušku skládal až v červnu 1949. Co dál po ní? Měl jsem namířeno na filozofii v Brně (kombinace angličtina, čeština), ale posléze jsem se rozhodl pro theologii v Praze s výhledem farářské služby. Čtyřleté studium jsem uzavřel na podzim 1953; státní orgány nám neodpustily dvouletou základní vojenskou službu, takže jsem k úvodní praxi nastupoval 1.11.1955, poslán do Frýdku–Místku. Následovalo dvanáct let štramberských, deset let vítkovických a patnáct ostravských. Poslední dvanáctiletí let před odchodem do důchodu jsem souběžně pracoval na druhém stupni církevní správy ve funkci seniora moravskoslezského seniorátu. Jako důchodce jsem ještě přidal dalších pět let jako správce sborů v Kyjově a v Bruntále. Toho času žiji v domově Diakonie v Myslibořicích.

Miloslav Nekvasil: Ludvík Klobása

Tak už to bývá: o některých lidech se nemluví, nepíše, nejsou známí ani populární. Není o nich slyšet. Oni také o sobě nemluví. Nepřipomínají se, jsou nenápadní. Pohlcení prací, úkoly, posedlí svým životním posláním. Tomu věnují veškerý čas. Je v nich kus hospodáře, rolníka. Nyní o takových věcech vypráví nejspíše jen literatura, ani o tu není příliš velký zájem. Koho by zajímali lidé, kteří dřou od úsvitu do setmění a pak čekají na úrodu? Je to jejich úděl, poslání. Všichni takové známe. Najdeme je po celém světě. Mají různá povolání. V každém je duše rozsévače, plnícího svou povinnost v určeném času. Jsou mezi námi, i když o nich příliš nevíme. Ale můžeme si být jisti, že kdykoliv je o cokoli požádáme, ihned pomohou. Třeba uprostřed noci, přeruší spánek, vydají se mimo domov k tomu, kdo je potřebuje. Pomohou slovem nebo skutkem. Nenápadně, neokázale. Znám jednoho. Vím o jeho hudebním obdarování, ale o jeho konzervatorním studiu jsem se dozvěděl teprve nedávno, ačkoliv ho znám čtyřicet let! O jeho filologických schopnostech však vědí všichni, které vyučoval jazykům. O filozofickém vzdělání zase posluchači kdysi známých a oblíbených meditací, pravidelných úvah. Aby se vyznali v kulturním a politickém životě, nenápadně vzdělával mladé lidi, ale i ty zkušené. Doplňoval vzdělání, které tehdejší vysoká škola nemohla dát. Prostota a opravdovost vyznačují jeho pravidelnou službu na kazatelně. Jeho posláním je hlásat evangelium. Běžné indispozice a nemoci jej nemohou odradit, nezamýšlí se nad nimi, stejně jako hospodář. Vždyť: „Běda, kdybych nekázal!“ Zvláště svědomitě se soustředí na mluvený projev kázání. Musí přece především mluvit. Proto přísná volba každého slova a jeho přednesu. Bez improvizace a přece bezprostřední! Řeč musí znít prostě, srozumitelně, zřetelně, má dynamické odstíny, různé tempo. Proto tak důkladná příprava. Tu snad nejvíce ocení hudebník připravující koncert. Jak by mohl takový pracovitý, tolik obdarovaný odpočívat? Vždyť jsou stále neobsazené sbory! Mohl by uvažovat o klidu? Emeritní senior Severomoravského seniorátu Ludvík Klobása, farář postupně ve Štramberku, Vítkovicích, Ostravě a v Bruntále osmdesáti let!

2008

ZP •• Poznal jsem vás osobně v Bruntále a vím, že jste v tomto městě strávil nějaký čas svého života. Na mne tato aglomerace zapůsobila jakýmsi těžko definovatelným chladem, jeví se mi prostě jaksi odlišně než jiná česká města. Vyčetl jsem z vaší  knihy »Kudy vedly moje stopy« popis charakteristiky Bruntálu právě s vědomím jinakosti a potvrdil si, že můj dojem nebyl asi ojedinělý.

Bruntálsko, Krnovsko a Šumpersko byly před první světovou válkou končiny z devadesáti procent německé a dlouho odmítaly stát se součástí Československa. Možná si mladý český stát v otázce národnostních menšin nepočínal nejlíp. V místě se rušily německé spolky. Naši vojáci snad v roce 1919 strhli na hlavním náměstí sochu Josefa II. Český živel pronikal pomalu; první česká škola postavena a provozována až v roce 1923. Vzrůst nacionalismu v Německu byl tu vítán. Konrád Henlein přijel s kapelou pozdravit své soukmenovce v roce 1935 a měl bouřlivý úspěch. Existuje autentická fotografie o tom, že čtrnáct dní po mnichovské dohodě (10. října 1938) se procházel Adolf Hitler a Hermann Göring po bruntálském náměstí. Vzpomínky na poválečné zacházení s německým živlem a jeho odsun nesvědčí příliš v náš prospěch. Na uplatňovaný princip kolektivní viny, na tvrdost a chamtivost našich lidí se v prosperujícím Německu ani po letech nezapomíná. Bylo pro ně nepřijatelně hořké opustit krajinu, kterou od časů Přemyslovců obývali a tvořili; je poseta četnými jejich symboly (kostely a hřbitovy). Ti nejstarší z odsunutých zde stále cítí své kořeny. A původní název města nebyl Bruntál, ale Freudendal (Údolí radosti). Naproti tomu živel český zde své zakořenění nemá. Ve třetí a čtvrté generaci by tu naši lidé měli být doma, ale nejsou. Není výjimkou, že ve vhodnou chvíli se vracejí zpět na Vysočinu, na Valašsko, na jižní Moravu i na Slovensko. Souvisí to snad i s děsivým náboženským vyprázdněním? Nechal jsem tu však kus svého srdce.

ZP •• Vstoupí-li politické hrátky do života člověka, redukují ho vždy na jakýsi nástroj obecné manipulace. Zbavují ho často i vlastní vůle, což znamená omezení svobody a často i agresivní vliv na rozhodování jedince. Před léty mě v memoárech o Karlu Havlíčku Borovském překvapilo, že v polovině 19. století on sám velmi vážně varoval před Komunistickým manifestem, neboť v programu Karla Marxe rozpoznal silné protilidské rysy. Jean Paul Sartre, světově významný francouzský filozof, vyslovil totožné varování sto let po Havlíčkově smrti a prohlásil, že »komunistické ideje jaksi zapomněly na člověka«. Dodnes neseme hořké plody čtyřiceti let totality, z nichž se probouzíme mnohem pomaleji, než jsme doufali.

Nečekejte ode mne analýzu, na tu jsou tady borci jiní. Já mohu poskytnout nanejvýš pár postřehů a sotva Vás něčím překvapím. Z jistého úhlu viděno u nás nyní platí, že nikdo nevěří nikomu. A není se čemu divit. Strýček bolševik nás přece léta vyučoval zásadě „Důvěřuj – prověřuj“. Mnozí to pochopili tak, že máme pilně na spoluobčany shromažďovat kompromitující materiál, může se přece hodit. Nevěří se církvím, ty přece druhým kážou vodu a samy pijí víno. Pozitivní informace o církvích nás nezajímají. Nevěří se politikům, jejichž jediným zájmem je, aby si udrželi svoje posty i na příští volební období. Znáte snad někoho, o kom je možno říci, že bere svoji účast na veřejném dění jako službu své zemi? Nevěří se právníkům a soudcům. Vynášejí prapodivné rozsudky, popasou se tak ještě na malých rybách, ty velké procházejí bez úhony. Nevěří se policii; nemine týden, aby nebylo zachyceno nějaké její povážlivé selhání. Nevěří se příliš ani zdravotnictví a zdravotníkům a není divu po cynismu v nedávném výhružném heslu „Náš odchod – váš exitus!“ Nevěří se podnikatelům, nevěří se pedagogům, nevěří se finančníkům.  

Vláda nevládne. Jak by také mohla, když se ani v rámci koalice nemůže domluvit. Opozice toho mezitím nestydatě využívá: kritizuje a slibuje, ačkoli sama má svůj podíl na zadlužení společnosti. Naše societas stále ještě není na takové úrovni, aby populistické praktiky prohlédla. V kampani proti zdravotnickým poplatkům si opozice koupila veřejné mínění za třicet korun českých (částka nesrovnatelná s třiceti stříbrnými Jidášovými).

Temné síly cítí svoji šanci.Tam, kde je zmatek, tam přece je „pevná ruka“ velikým příslibem, byť by se jednalo o zkompromitovaný komunismus nebo ještě ne zcela profilovanou verzi národního socialismu. – A dravci finanční, ti vědí, že pro ně nastaly pravé žně, když k loupežím nepotřebují ani střelné zbraně, ani nástroje k překonávání trezorů. Stačí jim vědět, jak a kde kliknout na počítači. V sobotních Lidových novinách zpovídaný podnikatel Andrej Babiš řekne, že „v českém Palermu je třeba uklidit“, nebo že v 89 roce „se režim transformoval z totalitního do korupčního“.

ZP •• Chceme-li se dobrat k pozitivním východiskům, jak jest dobrým zvykem tohoto internetového magazínu, musíme nejdřív poznat kauzalitu (příčinnou souvislost) výchozího stavu. Dovolte, abych se o to pokusil a uvedl tu úryvek ze svých vlastních postřehů. Nedávno jsem na svém blogu v iDNES uveřejnil esej o tom, v čem my Češi držíme velice smutné rekordy a v čem tudíž vidím souvislosti.

Z pohledu velkých evropských říší byli Čechové jako národ velice zlobiví. Remcali a byli v častém sporu s ostatní Evropou, až si je jedna z Říší podmanila úplně a zbavila je svéprávnosti. To trvalo 300 let. Za tu dobu se v Češích patrně uhnízdil komplex méněcennosti. Začátkem 20. století se podařilo českému národu získat zpět svéprávnost, ale v koexistenci se Slováky a Rusíny. Než se stačili nadýchnout svobody, ukousli jim Němci kus republiky a vzápětí je vrhli znovu do poroby. Po osvobození se Češi nadýchnout už nestačili, neboť ve své sféře vlivu si je nechali Rusové. Ukousli jim další kus republiky a zavedli krutý systém, což se jim právě zdařilo za pomoci komunistů, ale když se Češi po dvaceti letech znovu chtěli trošičku nadýchnout, přijeli Rusové s tanky a s pomocí bolševických vlastizrádců názorně předvedli, že česká touha po samostatnosti je bláhovost. Teprve koncem století se Čechoslovákům podařilo vytřást se z poroby, rozdělili si stát se Slováky, ale než se stačili svéprávně oklepat, vrhli se referendem do náruče Evropské unie.

Staleté údobí nesvéprávnosti se nesporně podepsalo na české mentalitě.

Komplexy vybujely do jakési servility, Češi dávají najevo svou úctu k autoritám i patřičným oslovováním, dokážou třeba ze všech dvaceti číšníků na place udělat dvacet vrchních číšníků. Potrpí si prostě na titulování. Titulů si váží mnohem víc, než vzdělání a znalostí, jež by kauzálně měly udělení titulu předcházet, což pro mnohé není důležité. Titul prostě evokuje představy vzdělanosti i u blba. To se názorně projevilo ve skandálu kolem plzeňské Právnické fakulty.

Profesorů je v zemi rovněž nesrovnatelně víc, než těch skutečných a řádně jmenovaných. Oslovování "pane profesore" přežívá: říká se tak i univerzitním asistentům a středoškolským pedagogům. Jen vzácně dokáže chybně oslovený jedinec opravit oslovujícího a upozornit ho na pravý stav věci, spíš mu to povýšení udělá dobře. Podvádění se prostě stalo normou chování. Není divu: stačilo mít v kapse stranickou legitimaci KSČ, jež víc než často zaručovala kvalifikaci bez ohledu na schopnosti. Legitimace byla zároveň i garantem etickým bez ohledu na skutečnou morálku jejího vlastníka.

Komunistická nadvládla po sobě zanechala i prapodivný vztah k majetku a jeho získání.

Pod záminkou znárodňování to začalo grandiózními loupežemi a krádežemi. Ospravedlnění týt z cizího se zobecnilo: s českým smyslem pro humor se loupežím říkalo "přemísťování". Z toho se postupně stal obecně zakořeněný zvyk. Krádež se přestala považovat za nemyslitelný prohřešek a to do té míry, že kradli a dosud kradou i ti, kteří by měli majetky chránit. Kupříkladu i obyčejná jízda v dopravních prostředcích bez placení se spíš považuje za sympatické lišáctví, než za trapnou odpornost. Nejinak je tomu se svévolným ničením cizích majetků, což je ovšem typickým příznakem závistivosti. Jestli se podvod stal normou chování a závist vlastností, pak okrádání se stalo zvykem.

Zdráhám se připomenout, že snad všechny vládní garnitury hlásají ve svých programech sice návrat k jakési elementární etice, preferují na začátku svých snah zaručené skoncování s korupcí, jež prolezla národní mentalitě pod kůži, pokaždé však s prachmizerným, ne-li nulovým výsledkem.


S manželkou ve Švýcarsku

Korupce je tisícihlavá saň, a kdo se s ní pustí do boje, bude muset být veliký idealista, sám čistý jako lilium a bude muset mít statečnost božího bojovníka. Nevěřím, že takový vzejde z nových voleb (to nakažení mamonem chamtivosti jde napříč politickými stranami). Přijde-li, bude to dar nebes. Možná, že první, co udělá, vymete herny z českých luhů a hájů. Šetření,o němž se tolik mluví (a neví se, od koho vlastně má začít) bude až na druhém místě. 

ZP •• Demokracie je asi jediným možným východiskem, byť se s ní teprve učíme zacházet. S chutí si často připomínám její definici pronesenou Winstonem Churchilem, již neznám doslova, ale zněla mi nějak v tom smyslu, že to sice rovněž není optimální řešení společenských pořádků, ale on de facto nezná zatím nic lepšího.

Celý život jsem strávil tím, že jsem nevelké církevní komunity vyučoval pravidlům, jež je nutno zachovávat, aby se život nestal nebezpečným, spoléhaje přitom na pozitivní vyzařování do společnosti obecné. Ani teď nezvedám káravý prst na obyvatele Česka. Je mi jen líto, že jsme se dostali do takových konců a můj hlas chce být jen hlasem poradním v celonárodní starosti, jak dál.

ZP •• Ve svých předchozích formulacích často používáte slovo »víra«, byť zdaleka nejen ve smyslu transcendentního vztahu, ale pro relace i sociálně běžné:

»Nevěří se církvím, nevěří se politikům, nevěří se právníkům a soudcům, nevěří se policii, nevěří se příliš ani zdravotnictví a zdravotníkům«

ZP •• Jak jsem se již zmínil, vládneme mnoha evropskými, ne-li světovými rekordy: máme tu největší ateismus, největší zločinnost uvnitř samotné policie, nejširší síť hazardních heren (navíc hrůzně a neuvěřitelně s nezdaněnou činností), největší narkomanii mládeže, největší užívání jistých obluzujících látek, nejhorší studijní výsledky žáků základního vzdělávání. Vidím příčinu silného morálního poklesu v nevíře k učení, jež nám nabízí jednak jako úzus pro chování biblické Desatero, jednak i příklady ze života (paradigmata) patrně nejvýznamnější osobnosti posledních dvou tisíc let, od Ježíše Krista Nazaretského.

V čas nouze (společenského ohrožení – a my v něčem takovém vězíme) příslušníci různých názorových skupin svoje spory odkládají a snaží se udělat všechno, aby zkáza byla odvrácena. Za literární příklad takového chování může posloužit kniha Mor Alberta Camuse, kde se duchovní při pohromě města spojí s ateistou. Naším morem je korupce a úplatkářství na všech stupních. Zdá se mi, že korupce je ještě silnější než typická česká závist. Přesvědčení, že obálečka s penězi bezpečně otvírá dveře k uskutečnění všech mých záměrů a zbavuje mě strázní občana, marně čistícího úřední kliky na jedné straně jedné, a že úplatek je jenom malé odškodnění za to, že žijeme v méně prosperující ekonomické zóně na straně druhé. Jeví se mi jako absurdní, pokud bychom se v tuto chvíli dohadovali, je-li Bůh nebo není a co z křesťanské věrouky je i pro necírkevního člověka přijatelné a co nikoli. Zápas, aby takové myšlení neplatilo, je čirý idealismus, ať do něj vstupuje kterákoli strana, ale zcela nezbytný.   

Postřehl jste správně, že slovo »víra« nepoužívám jen v transcendentálním a mezném smyslu, ale v jeho každodenní platnosti. Když mě před mnoha lety krajský církevní tajemník v Ostravě ujišťoval, že „do toho, co si děláme ve svých kostelích a modlitebnách nám oni mluvit nebudou,“ řekl jsem mu já mladík: „Ale my právě chceme, aby naše víra ovlivňovala všechno kolem nás!“ Ten pán mi odvětil: „Tak to si dejte moc pozor!“

ZP •• Děkuji za rozprávění a dodávám k problematice zmíněného ateismu pár slov od profesora Tomáše Halíka, jenž se nejenom jako teolog, ale i jako psycholog a sociolog problematikou intenzivně zabývá: »„Kde byl Bůh v Osvětimi?“ „Proč Bůh nezabrání válkám?“ Takové otázky falešně vyjadřují nekřesťanský pojem mocného boha zbavujícího nás naší vlastní odpovědnosti. V tomto smyslu můžeme my křesťané být hluboce vděční ateistům typu Feuerbacha, Nietzcheho, Freuda, či Marxe, že za nás rozbili tohoto bůžka, tuto karikaturu křesťanského Boha, stvořenou projekcí lidských přání a strachu…«
Dodávám k tomu pouze, že jsme a musíme být strůjci štěstí svého.

Úryvky ze vzpomínkové knihy Ludvíka Klobásy
KUDY VEDLY MOJE STOPY


 
Foto © osobní archiv

Dosud uveřejněné 
najdete zde  

                     

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 07. 07. 2011.