ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MATERIÁL určený k vašim připomínkám

Rubrika: Publicistika – Komentáře

Následující materiál by měl sloužit jako ZÁKLAD pro směrování a veškerou činnost INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI. Je připraven na vaše konkrétní připomínky, dodatky, úpravy a změny, jejichž cílem by mělo být jeho MAXIMÁLNÍ ZDOKONALENÍ a domyšlení do všech detailů a významů.
Pokuste se definovat vlastními slovy vše, co v něm postrádáte nebo co je v něm dosud vyjádřeno jen povrchně. Cílem tohoto materiálu by mělo být, aby jeho obsah a význam pochopil každý dospělý člověk v této republice.
Při zasílání svých námětů vždy uvádějte číselné označení konkrétního bodu, ke kterému se vyjadřujete a svůj návrh zpracujte pokud možno v kompletním znění daného bodu (tzn. nedoplňujte pouze určité výňatky nebo slova, ale zkopírujte si celé současné znění a upravujte příslušné změny v kontextu).
Neobávejte se ani přidávat nové kapitoly v OBSAHU. Vězte, že to, co jde zde uvedeno dne, bude za měsíc vypadat možná naprosto jinak, protože problémů, ke kterým musíme najít společně řešení, jsou tisíce.
Pavel Loužecký

PS. Červeně označené texty jsou již opraveny na základě vašich připomínek a návrhů.

"Buďte ochotní udělat první krok, i když bude jen malý."


■ Žijeme v INFORMAČNÍM VĚKU, který poskytuje INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI vyspělé informační a komunikační technologie potřebné k jejímu rozhodování a řízení.

■ Je nutné vytvořit skutečnou INFORMAČNÍ DEMOKRACII, která dá každému dospělému občanovi možnost podílet se rozhodujícím způsobem na řízení věcí veřejných, a teprve na jejím základě provést INFORMAČNÍ REVOLUCI.

■ INFORMAČNÍ REVOLUCE je dlouhodobý aktivační proces, který by měl vést ke změně v myšlení a chování lidí. Pouze na základě splnění této podmínky mohou být vyvolány systémové změny v politice a ve veřejné správě.

  
    ►  OBSAH   ◄

   1.    POTŘEBA ZMĚNY
   2.    PRINCIPY FUNGOVÁNÍ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI
   3.    PRINCIPY FUNGOVÁNÍ INFORMAČNÍ DEMOKRACIE
   4.    PRINCIPY FUNGOVÁNÍ INFORMAČNÍ REVOLUCE
   5.    PROPAGACE INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

1.   POTŘEBA ZMĚNY

1.1. Je potřeba NASTOLIT ZMĚNU neutěšených politických a společenských poměrů v naší zemi!

1.2. Je nutné začít HLEDAT a NAJÍT ÚČINNÉ ŘEŠENÍ !

1.3. Je nezbytné ZAČÍT SÁM U SEBE !!!

1.4. Musíme to UDĚLAT HNED !

---- prostor pro další definice ---- 


2.
  PRINCIPY FUNGOVÁNÍ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI


2.1. Na začátku celého procesu je nutné položit základ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI, tj. získat pro tento projekt skupinu lidí, kteří cítí nutnost změny politických a společenských poměrů v naší zemi a chtějí se podílet na její realizaci.

2.2. Základem fungování INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI je tvorba a získávání informací, jejich následné zpracování, vyhodnocování a publikování pomocí INTERNETU a dalších médií směrem k široké veřejnosti.

2.3. Členem INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI se může stát každý dospělý člověk, který se ztotožní s tímto materiálem a bude mít zájem na vytvoření skutečné INFORMAČNÍ DEMOKRACIE. Uchazeč o členství musí být české národnosti, ale může žít kdekoliv na světě a trvale se zdržovat mimo Českou republiku.

2.4. Žádný občan nesmí být z veřejné diskuse vyloučen z důvodu své příslušnosti k jakékoli politické straně.

2.5. První fáze vývoje INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI bude založena na systematicky vedené diskusi o veškerých problémech, otázkách, východiscích a řešeních, které mohou vést k požadované změně.

2.6. Každý problém musí mít své jasné a logické řešení, na kterém by se měla shodnout většina diskutujících. Způsob hodnocení bude vycházet z principu „školního známkování“ 1-5, kde vítězí známka s nejnižší průměrnou hodnotou (tj. součet hodnot všech známek dělený počtem známek).

2.7. Cílové výstupy z této diskuse je potřeba precizně, jednoduše a srozumitelně definovat a zpracovat v tomto informačním materiálu.

2.8. Dokud nebudou získány dostatečné finanční prostředky pro vytvoření a zavedení sofistikovaného informačního a komunikačního systému, který bude veškeré informace shromažďovat, zpracovávat, třídit, vyhodnocovat a publikovat, bude tato činnost dočasně zabezpečována prostřednictvím dynamických webových stránek na Internetu.

2.9. Celý systém bude řídit skupina lidí vybraná ze zájemců o práci v INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI, a to výhradně na základě jejich odbornosti, angažovanosti, zkušeností a zájmu o věc.

2.10. Tato činnost nebude určitou dobu jakkoli finančně honorována. Její realizace bude prováděna na základě dobrovolnosti ve volném čase členů SPOLEČNOSTI.

---- prostor pro další definice ---- 

3.   PRINCIPY FUNGOVÁNÍ INFORMAČNÍ DEMOKRACIE

3.1. INFORMAČNÍ DEMOKRACIE bude založena na právu jedince podílet se na přímém rozhodování o všech důležitých otázkách pomocí permanentního INFORMAČNÍHO REFERENDA díky využití internetu a osobního elektronického podpisu, který zamezí falšování výsledků hlasování.

3.2. Každý člen INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI má právo rozhodovat o všech důležitých otázkách, které SPOLEČNOST řeší.

3.3. K hlasování o jednotlivých otázkách je člen vyzýván elektronickou poštou a provádí ho elektronickým způsobem pomocí internetu v rámci daného období (tj. od zahajovacího data a hodiny do konečného data a hodiny) a to předem dohodnutým způsobem.

3.4. Hlasovat je výhradním právem každého člena SPOLEČNOSTI, nikoli jeho povinností.

3.5. Při hlasování vítězí varianta, která získá nejvíce hlasů, ať už se jedná o dvě nebo více hlasovacích variant.

3.6. Platnost výsledků hlasování není podmíněna žádným předem stanoveným počtem účastníků hlasování.

3.7. Ke svému rozhodování má každý člen na internetu k dispozici odborné materiály z dílny odborníků SPOLEČNOSTI (posudky, recenze, výklady, články apod.), na jejichž základě si dělá svůj vlastní úsudek a hlasuje výhradně podle svého vlastního názoru a svědomí.

3.8. Právem každého člena je využívat ke své informovanosti o problémech spojených s hlasováním jakýchkoli dalších informačních materiálů, zdrojů a médií.

3.9. Výsledky hlasování jsou veřejné a okamžitě po ukončení hlasování se objeví na internetu.

3.10. Hlasování podléhá i schvalování osob do důležitých funkcí.

3.11. O libovolnou funkci se může ucházet kterýkoli člen SPOLEČNOSTI.

3.12. Povinností každého zájemce o funkci (pozici, práci, činnost) bude předložit veřejně svůj internetový OSOBNÍ PROFIL.

3.13. Díky OSOBNÍMU PROFILU se budou moci členové SPOLEČNOSTI seznámit se všemi důležitými informacemi o dotyčném kandidátovi, na jejichž základě se budou moci rozhodnout při své přímé volbě.

3.14. Součástí volebních materiálů mohou být i další doplňující články a informace ostatních členů SPOLEČNOSTI, které budou reagovat na OSOBNÍ PREZENTACI KANDIDÁTA a uvádět ji do souvislostí v oblastech, které kandidát účelově zamlčel nebo nesprávně interpretoval ve svém OSOBNÍM PROFILU.

---- prostor pro další definice ----

4.  PRINCIPY FUNGOVÁNÍ INFORMAČNÍ REVOLUCE

4.1. INFORMAČNÍ REVOLUCE je dlouhodobý aktivační proces, který by měl vést ke změně v myšlení a chování lidí. Pouze na základě splnění této podmínky mohou být vyvolány systémové změny v politice a ve veřejné správě.

4.2. Spuštění INFORMAČNÍ REVOLUCE bude podmíněno prokazatelným úspěchem v testovacím modelu INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI.

4.3. Cílem je zavedení INFORMAČNÍHO REFERENDA do volební praxe ve všech typech voleb v ČR.

4.4. INFORMAČNÍ REVOLUCE by měla navrhnout naprosto odlišný model fungování státních orgánů, než který platí dosud.

4.5. Díky volbám v celostátním INFORMAČNÍM REFERENDU by byli voleni členové vlády včetně premiéra a prezidenta republiky.

4.6. Parlament a Senát by se staly překonanou záležitostí a došlo by k jejich postupnému zrušení.

4.7. Ministerstva a úřady by měly být stabilizovány odborně fundovanými úředníky, kteří by nepodléhali žádným politickým tlakům.

4.8. Rozhodujícím momentem pro jakékoliv hlasování by měla být dostupnost kvalitních informací, sloužících jako podklad pro vlastní rozhodování.

4.9. Návrhy zákonů by měli zpracovávat a předkládat fundovaní odborníci včetně svých důvodových zpráv s tím, že systém by neumožňoval vkládat do nich jakékoliv dodatečné návrhy a změny, které by mohly narušit jeho odbornou vyváženost a systémovou provázanost s dalšími zákony.

4.10. Hlasování ve veřejném INFORMAČNÍM REFERENDU by mělo pouze dvě varianty: Přijmout zákon – Odmítnout zákon.

4.11. Veřejně přístupné informace a možnost přímého hlasování o problémech i lidech by měly odstranit existenci jakéhokoli korupčního prostředí.

4.12. Nahrazení kolektivních poradních orgánů, grémií a sjezdů politických stran principem INFORMAČNÍHO REFERENDA by mělo být rozhodující momentem pro kultivaci politické kultury v naší republice, neboť by se tím zamezilo veškerému protekcionismu a politickému intrikánství.

4.13. Hlavním hlídacím psem INFORMAČNÍ DEMOKRACIE by byli opět novináři se svojí pravomocí veřejně odhalovat a pranýřovat nepravosti.

---- prostor pro další definice ----


5.  PROPAGACE INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

5.1. Základním předpokladem pro fungování INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI je maximální publicita aktivit SPOLEČNOSTI a výsledků práce v médiích.

5.2. Novináři by se měli stát hlavní hybnou silou všech budoucích změn. Bez jejich důsledné každodenní podpory nebude INFORMAČNÍ DEMOKRACIE nikdy dosaženo.

5.3. Jakýkoliv způsob propagace myšlenek INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI, INFORMAČNÍ DEMOKRACIE a INFORMAČNÍ REVOLUCE je vítán a podporován.

5.4. Základem práce INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI je maximální otevřenost. Veškeré informace o činnosti SPOLEČNOSTI a jejích výsledcích budou vždy veřejně přístupné na Internetu.

---- prostor pro další definice ----

pište na e-mail:    vydavatel@pozitivni-noviny.cz

ČLÁNEK 1:   DEMOKRACIE = VĚC VEŘEJNÁ!
ČLÁNEK 2:   ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MATERIÁL URČENÝ K VAŠIM PŘIPOMÍNKÁM
ČLÁNEK 3:   OTEVŘENÁ STRANA REAKCÍ ČTENÁŘŮ NA ČLÁNEK

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 20. 04. 2005.