Pavel Loužecký: DEMOKRACIE = VĚC VEŘEJNÁ?

Rubrika: Exkluzivně – Projekty

DEMOKRACIE = VĚC VEŘEJNÁ?

Úkol, který jsem si před sebe postavil, je velmi nesnadný. Jiní by možná řekli šílený, nemožný, neuskutečnitelný, nereálný, vizionářský, naivní … To vše je ale pouze věcí názoru. Takových názorů může být nesčíslně a i s nimi je možno na tisíc způsobů polemizovat. Ale mně nejde o polemiku – jde mi o východisko, o cíl, o řešení.

Jen těžko bychom v naší republice našli soudného člověka, který by mohl s čistým svědomím prohlásit, že je dnešní společenská a politická situace v tomto státě ideální, že se mu líbí a že je s ní naprosto spokojený.
Pravda je taková, že každý spíše bez ustání nadává na poměry, na dobu, na politiku, na veřejné činitele a na tisíc dalších věcí, které mu dennodenně znepříjemňují život a s nimiž má pocit, že nemůže nebo neumí sám hnout. Že jako jedinec prostě nemá žádnou šanci to změnit.

Mluví se všude o DEMOKRACII, že je to věc veřejná a že právě my, „občanští prvočinitelé“ jsme těmi, kteří díky volbám rozhodují, jak se budou věci vyvíjet, kdo za nás bude rozhodovat, kde, jak, proč a jak dlouho. Jednou za čtyři roky dostaneme právo svým hlasem delegovat pravomoc na další volební období, a pak už nám nezbývá, než ty čtyři roky eventuelně protrpět jako „odměnu“ za svou chybnou volbu.

Toto téma je tak obsáhlé a širokospektrální, že není zdánlivě možné se dostat k smysluplnému závěru, natož k nějakému řešení. A já bych se i přesto právě teď o tento zázrak pokusil.
Jsem totiž přesvědčen o tom, že se právě teď nacházíme v bodě NULA. Za námi je minulost, zkušenosti, poznatky, spousta vykonaného díla, a před námi šance, jak se z minulosti poučit, jak dokázat neopakovat staré chyby a nevydávat se slepými uličkami.

Důvody mého přesvědčení:

1/ Je potřeba NASTOLIT ZMĚNU neutěšených politických a společenských poměrů v naší zemi!
2/ Je nutné začít HLEDAT a NAJÍT ÚČINNÉ ŘEŠENÍ!
3/ Je nezbytné ZAČÍT SÁM U SEBE!!!
4/ Musíme to UDĚLAT HNED!


Hledání řešení je dlouhodobý proces, který musí mít určitý SYSTÉM a PRAVIDLA.
Proto navrhuji zavést princip tzv. APEL-SYSTÉMU.

CO JE TO APEL-SYSTÉM?

Je to komunikační princip, který dává velké skupině lidí k dispozici následující možnosti:
■ inspiruje k aktivitě
■ analyzuje situaci
■ definuje problémy
■ klade otázky
■ nabízí odpovědi
■ dává řešení

ZÁKLADNÍ DEFINIČNÍ PRVKY APEL-SYSTÉMU:

PRAKTICKÁ UKÁZKA FUNGOVÁNÍ APEL-SYSTÉMU:

TEZE  T-1
Můžeme udělat něco pro to, aby se konečně začaly vyvíjet věci veřejné správným směrem a způsobem ?
vyšla z  ► …
PROBLÉMY
P-1
1/ Odpověď na tuto otázku hledá lidstvo od nepaměti.
2/ Bylo vyzkoušeno už tolik způsobů řešení, že se jen obtížně hledá nějaké nové.
3/ Lidé nebudou mít chuť se změn osobně účastnit, protože jim nebudou věřit.
4/ Ve společnosti je zažraná taková skepse, že už není šance na změnu.
OTÁZKY
O-1
1/ Chceme se smířit s tím, že lidstvo na tuto otázku dosud nenašlo odpověď, i když vyzkoušelo snad všechno možné?
2/ Z čeho vyplývá nechuť lidí účastnit se osobně změn týkajících se věcí veřejných?
3/ Jak přesvědčit obyčejné lidi, aby se nových změn zúčastnili?
4/ Jak odstranit veřejnou skepsi, že může být vůbec nějakého úspěchu dosaženo?
VÝCHODISKA
V-1
1/ Všechno se odvíjí od špatně nastaveného politického systému, který je potřeba změnit.
2/ Současné politické strany nejsou schopny najít společnou řeč, sílu a chuť ho dobrovolně změnit, protože se nikdy na ničem neshodnou.
3/ Proto je potřeba hledat nové řešení mimo stávající politické strany.
4/ K tomu je nezbytně nutné najít nové komunikační a informační prostředky, které umožní naprosto nový způsob veřejného demokratického spolurozhodování na úrovni jedince, který by odstranil dosavadní „politické praktiky“. 
ŘEŠENÍ
Ř-1
1/ Vytvořit a uvést do života nové VEŘEJNO-SPOLEČENSKÉ USKUPENÍ, které si dokáže získat a udržet důvěru široké veřejnosti. (► T-2)
2/ Vytvořit nový systém, díky němuž bude možno následně provést trvalé systémové změny ve státní a veřejné správě.

Vysvětlivky k ukázce APEL-SYSTÉMU

Každý problém či otázku je potřeba jasně a stručně definovat v podobě jedné TEZE. Tato teze musí být všeobecně srozumitelná a podaná tak, aby vyvolávala ve čtenáři potřebu podílet se na jejím řešení.
Ke každé tezi se pojí řada PROBLÉMŮ. Apel-Systém se nesmí utápět v množství problémů, ale měl by se snažit pojmenovat ty hlavní, které se dané teze týkají.
Není cílem rozmělňovat jednu tezi do stovek souvisejících problémů, nýbrž zaměřit se opravdu jen na ty KLÍČOVÉ, jdoucí na podstatu věci.
Jakmile jsou pojmenovány problémy, lze z nich odvodit OTÁZKY, na něž by měly člověka napadat odpovědi. V tomto okamžiku ještě není nutné hledat odpovědi konkrétní, detailní a všestranně vyčerpávající, ale soustředit se stále na podstatu problému.
Souhrn otázek by měl v člověku vytvořit jakési podhoubí pro hledání VÝCHODISEK, směrů, cest, tendencí k budoucím řešením. Ani ta však ještě není nutno důsledně popisovat.
A nakonec v části ŘEŠENÍ by mělo dojít k definování zárodku nějakého nového smysluplného výstupu.
APEL-SYSTÉM totiž pracuje na principu sdílených tezí, to znamená, že z teze číslo 1 (T-1) si čtenář vybere například východisko V-1/4, které se pro něho stane novou TEZÍ (T-2) a stejným způsobem ho začne rozkrývat do hloubky jako další dílčí problém.
Díky tomu bude člověk moci aktivně vstupovat do jednotlivých oblastí (problémů) podle svých zájmů, vzdělání, názorů, zkušeností a možností, a zamýšlet se tak účinně nad jednotlivými kolečky nesmírně složitého informačního soukolí.
Smyslem této kolektivní práce je dobrat se k CÍLOVÉ DEFINICI každé TEZE ve všech pěti bodech tak, aby s ní šlo konsenzuálně souhlasit.
Vzájemným provazováním tezí a nacházením jejich řešení vznikne jakýsi souborný materiál, který se stane PROGRAMEM, MANUÁLEM, POMOCNÍKEM a zároveň PREZENTÁTOREM MYŠLENEK celého USKUPENÍ.

Hlavní zásady při práci s APEL-SYSTÉMEM

1/ zabývám se touto činností proto, že CHCI NAJÍT A DOSPĚT K NĚJAKÉMU KVALITNÍMU ŘEŠENÍ.
2/ nedělám oponenturu čehokoliv stylem PROČ TOHLE NEBUDE FUNGOVAT, nýbrž vytvářím názorovou platformu pro to, JAK BY TO FUNGOVAT MĚLO (tzn. hledám a objevuji nová řešení)
3/ reálné problémy nesmí býti opomíjeny, nýbrž naopak kladeny do rovnováhy s východisky a navrhovanými řešeními;
4/ každá úspěšně definovaná (vyřešená) teze je velkým pokrokem a zároveň se stává branou k další oblasti.

TEZE T-2

Jak by mělo vypadat nové veřejno-společenské USKUPENÍ, které by reálně fungovalo na principu politické strany, mohlo by následně vstoupit do politiky a přitom by fungovalo jinak než současné politické strany?

vyšla z  ►  Ř-1/1

PROBLÉMY
P-2

1/  Pokusy o nepolitickou politiku a vytvoření nových stran skládajících se z „politikou nepoznamenaných osobností“ tu již byly (viz CESTA ZMĚNY a další.), ale propadly do politického zapomnění.
2/  Jak se vyvarovat standardního politikaření a osobního intrikaření v rámci nového USKUPENÍ tak, aby se z něho nestala jen další politická strana?
3/ Jak získat pozornost, sympatie a posléze volební hlasy veřejnosti na svoji stranu?

OTÁZKY
O-2

1/ Co udělali předchůdci podobných řešení špatně?
2/ Jakým způsobem by mělo být nové USKUPENÍ organizováno a řízeno?
3/ Čím by se mělo odlišovat od běžných politických stran?

VÝCHODISKA
V-2

1/ Každý, kdo se bude angažovat v novém USKUPENÍ, bude mít nepřetržitý přímý vliv na rozhodování o všech důležitých otázkách a problémech.
2/ Nebudou zde existovat žádné výbory ani plenární zasedání ani sjezdy zvolených delegátů.
3/ Žijeme v INFORMAČNÍM VĚKU a tudíž
všichni budou pracovat s informacemi v ON LINE REŽIMU – prostřednictvím počítače, internetu a zabezpečení pomocí elektronického podpisu.
4/ Zde bude konečně poprvé v praxi realizován
princip permanentního referenda, v němž bude přijat a realizován vždy většinový názor všech hlasujících.

ŘEŠENÍ
Ř-2

1/ Každý člen USKUPENÍ bude dostávat prostřednictvím INFORMAČNÍHO PORTÁLU odborná dobrozdání a doporučení na dané téma  s tím, že na jeho konci bude hlasovací otázka s nabídkou odpovědí.
2/ Stejným způsobem budou
probíhat veškeré volby do jakéhokoliv orgánu. Bude záležet vždy pouze na jednotlivých kandidátech, jakým způsobem budou propagovat sami sebe a přesvědčí všechny kolegy, že právě oni jsou vhodnými kandidáty na danou funkci.
Analytický komentář k řešení Ř-2

Uskupení bude založeno výhradně na platformě INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI.

Základní demokratickou zásadou USKUPENÍ bude, že možnost angažovat se v politice prostřednictvím USKUPENÍ bude záviset VÝHRADNĚ NA SVOBODNÉM ROZHODNUTÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE.

Každý člověk, který se bude chtít v USKUPENÍ angažovat, se stane jeho členem bez ohledu na souběžné členství v jakékoliv jiné straně v duchu hesla DEMOKRACIE PRO KAŽDÉHO.

Jedinou povinností každého člena USKUPENÍ bude udělat si svůj vlastní názor na danou věc na základě dostupných informací, které mu bude nepřetržitě poskytovat USKUPENÍ nebo které si sám obstará z jiných informačních zdrojů (média, instituce apod.), a to pouze v souladu s jeho vlastním svědomím.

V USKUPENÍ nebude vytvářena žádná stranická doktrína ani nebude fungovat rozhodování jakéhokoliv skupinového voleného orgánu.

Vyjdeme-li ze zásady, že DEMOKRACIE je možnost svobodné volby, kdy vítězí zásadně názor většiny, pak prakticky neexistuje jiné řešení, než toto.

Zvolení zástupci v Parlamentu budou pouhými vykonavateli svobodné vůle většiny členů USKUPENÍ a budou povinni hlasovat v souladu s ní.

Odbornou analytickou činnost jednotlivých problémů budou provádět fundovaní odborníci na příslušnou činnost a navrhovaná řešení nebudou mít žádný politický podtext, ale bude se jednat čistě jen o jejich odborné stanovisko, které bude mít jediný cíl: vyřešit daný problém k prospěchu lidí, žijících v tomto státě.

Odborná dobrozdání budou hlavním podkladem pro rozhodování členské základny v jednotlivých otázkách.

Zásadou bude, že každé dobrozdání musí být podáno a vysvětleno v jakékoli své složitosti a rozsáhlosti JEDNODUŠE, SROZUMITELNĚ a JEDNOZNAČNĚ. Stejným způsobem musí vyznít i navrhované řešení.

Veškeré návrhy a doporučení budou VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ jak médiím, tak obyčejným lidem (nečlenům USKUPENÍ), takže přijímaná řešení a názory členů USKUPENÍ budou veřejně známa.

Díky permanentnímu veřejnému hlasování členů USKUPENÍ bude uveden do provozu jakýsi veřejný výzkum názorů obyvatelstva (výzkum veřejného mínění), který bude postupně získávat na významu se vzrůstajícím počtem členů USKUPENÍ, jež se budou pravidelně zúčastňovat hlasování.

Jakmile bude tento systém odzkoušen v této modelové skupině a dojde k vychytání a odstranění informačních a komunikačních problémů, bude moci být přistoupeno k jeho plošnému zavedení v rámci celé společnosti.

To znamená, že budoucí volby by měly probíhat výhradně touto formou, kdy každý člověk by měl k dispozici svůj unikátní elektronický podpis a svůj hlas by mohl odeslat kdekoliv a v jakýkoliv okamžik do daného data voleb.

Občané, kteří nevlastní počítač a internet a neovládají výpočetní techniku, by měli možnost hlasovat ve veřejných místnostech k tomuto účelu určených s informačními poradci, kteří by jim pomohli jejich hlas vložit do „elektronické urny“.

Tím by došlo k obrovské úspoře finančních prostředků a mohlo by tak býti hlasováno o velkém množství rozhodujících problémů.

Stejným stylem by fungoval i samotný Parlament a Senát, kde by v klíčových otázkách přebírala odpovědnost rozhodnutí DEMOKRATICKÉ VĚTŠINY, tj. v referendu hlasujících občanů. ¨


Další poznámky k APEL-SYSTÉMU

Jednotlivé tabulky s TÉMATY by byly systémově rozčleněny (kategorie, oblasti, problematika), vystaveny na Internetu a jednotliví čtenáři by se k nim mohli písemně vyjadřovat, doplňovat znění, nově definovat obsah atd.

Tím by postupně došlo k tomu, že prostřednictvím veřejné strukturované diskuze dospějeme ke konečným závěrům a řešením v jakýchkoli otázkách, které si položíme a dáme za úkol zpracovat.

Měla by fungovat jakási odborná redakční rada, která by připomínky a náměty jednotlivých čtenářů zpracovávala a redakčně aplikovala do výsledného znění textů a celou věc směrovala ke konečnému znění SOUHRNNÉHO MATERIÁLU.

Ten by se stal následně politickým programem budoucího USKUPENÍ, které by v určitý okamžik vstoupilo do politiky, pokusilo se získat na svoji stranu veřejnost a vyhrát v řádných volbách.

Jedině tímto systémem bude možné provést klíčovou změnu ve veřejném a politickém životě.

Závěr

Tento materiál v podstatě slučuje dva projekty do jednoho celku:
1/ APEL-SYSTÉM
2/ PROJEKT nového veřejno-politického USKUPENÍ (VPU)


Co očekávám po zveřejnění materiálu v POZITIVNÍCH NOVINÁCH?

1/ veřejnou diskuzi, jejímž cílem bude dospět co nejrychleji k jednoznačnému závěru, zda je možno tímto způsobem řešit současné poměry v našem státě;
2/ v případě souhlasu podniknout první kroky k založení VPU a co nejrychleji zahájit práci na definování jeho CÍLŮ a PROGRAMŮ;
3/ aktivizaci příznivců tohoto projektu a zahájení popularizace myšlenek VPU v médiích.
4/ obrovskou spoustu práce, starostí a problémů.
5/ širokou podporu veřejnosti, neboť nastal čas, aby se DEMOKRACIE UŽ OPRAVDU STALA VĚCÍ VEŘEJNOU.

! APEL

Vážení čtenáři POZITIVNÍCH NOVIN !

Všechny návrhy, které jsou ve výše uvedených projektech předloženy, jsou nyní URČENY K ŠIROKÉ VEŘEJNÉ DISKUZI. Pozvedněte konečně svůj hlas v rámci MLČÍCÍ VĚTŠINY, KTERÁ SI AŽ DOSUD NECHÁVALA VŠECHNO BEZMOCNĚ LÍBIT.
 
 
                                                Má-li se opravdu něco změnit,
        
 ZAČNĚTE PRÁVĚ VY - PRÁVĚ TEĎ -  ZAČNĚTE OD SEBE !

Neváhejte a napište mi svůj otevřený názor na obsah tohoto článku. Navrhujte změny a úpravy, vyjádřete své svobodné mínění, svou podporu i výhrady,  zpracovávejte své vlastní TEZE pomocí APEL-SYSTÉMU. Rozvíjejte myšlenky a představy budoucí "informační společnosti" i VEŘEJNO-POLITICKÉHO USKUPENÍ. Přemýšlejte o jeho názvu, domýšlejte pravidla, navrhujte systém jeho fungování, předkládejte náměty na jeho další směrovánívývoj, doporučujte opatření, která by zamezila opakování chyb z minulosti. Očekávám i vaši představu, jakým způsobem byste chtěli sami v této věci aktivně pomoci.
 
 
Jsem připraven dát velký prostor v těchto novinách vašim názorům, myšlenkám a námětům a udělám maximum pro to, aby se celá věc vyvíjela velmi rychle kupředu.

Bez vaší podpory však nebude možno jakýkoli sebelepší nápad realizovat. Pošlete proto odkaz na tento článek svým přátelům a známým a pokuste se pro tento projekt získat VŠESTRANNOU PODPORU od každého, komu na této republice záleží.

Velké věci často vznikají díky malým impulsům. Byl bych rád, kdyby náš společný pozitivní hlas v POZITIVNÍCH NOVINÁCH mohl patřit mezi ty opravdu velké impulsy, které odstartují VLNU CELOSPOLEČENSKÝCH ZMĚN.
 
© Pavel  LOUŽECKÝ
vydavatel POZITIVNÍCH NOVIN
24.4.2005
                                                            
 PIŠTE NA E-MAIL:      vydavatel@pozitivni-noviny.cz

ČLÁNEK 1:   DEMOKRACIE = VĚC VEŘEJNÁ?
ČLÁNEK 2:   ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MATERIÁL URČENÝ K VAŠIM PŘIPOMÍNKÁM
ČLÁNEK 3:   OTEVŘENÁ DISKUZE K ČLÁNKU DEMOKRACUJE = VĚC VEŘEJNÁ?

   Poslechněte si diskuzní pořad "Lidé na telefonu" ČESKÉHO ROZHLASU 6 ze dne 18.6.2005,
v němž je zmínka o tomto projektu:
http://www.rozhlas.cz/cro6/portal2/_audio/00289041.mp3

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 24. 04. 2005.