Pavel Loužecký: NOVÁ ŠANCE pro lidi středního věku

Rubrika: Exkluzivně – Projekty

 Pokud ve vás dřímá podnikatelský potenciál a toužíte se seznámit s jedním z mých "otevřených" projektových záměrů, které dosud nebyly realizovány a jsou vám volně k dispozici, pak jste ve správný okamžik na správném místě. Seznamte se, prosím:

                               Organizační, seznamovací a cestovní agentura
                              pro klienty středního věku NOVÁ ŠANCE
 

Podstata podnikání 

- organizování originálních společenských, kulturních a sportovních aktivit s vysokou tvůrčí a realizační nadhodnotou v oblasti volného času
- poskytování dokonalého klientského servisu a veškerých služeb s tím spojených
 
Zájmová skupina klientů
- lidé mezi 40 – 60 lety, kteří již mají odrostlé děti a nyní se soustředí pouze na sebe a svou práci;
- jsou většinou dostatečně finančně a hmotně zajištění; 
- začínají však více či méně pociťovat „krizi středního věku“ (tento pojem se dá též vulgárně charakterizovat oblíbeným rčením: „Mládí v prdeli a do důchodu daleko ...!“);
- jednoduše: oni se ještě necítí být natolik staří, aby rezignovali na potřebu DOBŘE SE BAVIT V PARTĚ STEJNĚ SMÝŠLEJÍCÍCH LIDÍ PODOBNÉHO VĚKU, POŘÁDNĚ SE ODVÁZAT, MÍT SPOUSTU PŘÁTEL A UŽÍVAT SI ŽIVOTA PLNÝMI DOUŠKY;
- navíc možná ztrácejí nebo dokonce již přišli o dosavadního životního partnera a rádi by rychle a spolehlivě našli vhodnou a zajímavou náhradu ....
 
Filosofie klientů
To všechno jsou okolnosti, které normální lidé běžně neinzerují, nesvěřují se s nimi svému bezprostřednímu okolí, ale o to více touží po nějakém vhodném řešení. 
Nabídka adekvátních řešení jejich životní situace je však na našem trhu téměř nulová, neboť  vše, co se běžně nabízí, jsou záležitosti veskrze komerční, jednorázové, cílené na rychlý, nerizikový, pokud možno bezpracný zisk s minimálními náklady a co nejmenším podílem tvůrčí invence a vlastních nápadů.
Tito lidé potřebují, aby se s nimi jednalo nanejvýš seriózně, přátelsky, možno-li s individuálním přístupem, a především chtějí mít svou jistotu v pocitu získávání trvalé nadstandardní péče o ně.
Touží podvědomě po neustálém opakování příjemného setkávání s lidmi, s nimiž jim už jednou či vícekrát bylo na nějaké akci dobře a chtějí se nechat organizovaně bavit, aniž by se o to museli sami zasloužit a pravidelně starat.
Chtějí být nepřetržitě oslovováni a zváni na nejrůznější akce, touží dostávat pravidelně na výběr z bohaté nabídky aktivit v mnoha oblastech života (společenských, kulturních, sportovních, klubových, víkendových, odpočinkových, poznávacích, reprezentačních, relaxačních, zájmových atd.)
Za tento nadstandardní servis se zárukou jistoty ohledně kvality jednotlivých akcí, ale především organizačního zázemí v osobách organizátorů, kteří se této činnosti profesionálně věnují, jsou pak ochotni opakovaně dobře platit.
 
Typy činností agentury
 
1)  POŘÁDÁNÍ SKUPINOVÝCH AKCÍ
- víkendové akce – strukturované skupinové akce pro 20-30 osob s předem připraveným programem na základě podrobného scénáře, který by obsahoval netradiční „hry pro dospělé“, večery u táboráku s hudbou a zpěvem, posezení se známými osobnostmi (herci, zpěváci, sportovci, politici a další V.I.P. osoby), sportovní a taneční miniškoly aneb „vyzkoušejte si od každého trochu, a když se vám to bude líbit, naše další akce může být jen o tom“, organizované výlety po málo známých památkách za účasti odborníků, zasvěcené putování po hradech, zámcích a muzeích, společenské, psychologické, relaxační a poznávací hry, taneční večery při svíčkách, diskotéky pro pamětníky a spousta dalších netradičních akcí, kterých by se lidé středního věku jinak nikdy nikde dobrovolně nezúčastnili, aby se takříkajíc „neshodili“ sami před sebou nebo před ostatními lidmi;
- společenské akce - taneční párty, diskusní večery, koncerty, divadelní a klubová představení s komponovaným programem, který vyžaduje vlastní aktivitu návštěvníků apod.;
- zájmové akce určené pro vyhraněné skupiny osob, které spojuje jeden zájem, např. hraní mariáše,  různé sportovní turnaje, kurzy apod.
 
2) SEZNAMOVACÍ AGENTURA
-  vyhledávání ideálních partnerů a zprostředkování jejich aktivního seznámení prostřednictvím výše uvedených víkendových, společenských nebo zájmových akcí
- následné začlenění těchto lidí do veškerých aktivit  Klubu přátel NOVÉ ŠANCE
 
3)  CESTOVNÍ AGENTURA
- pořádání poznávacích zájezdů a výletů s doprovodným programem (hrady, zámky, naučné stezky, zajímavosti, města, památná místa – posezení ve stylovém prostředí, společenské akce)
- pořádání pobytových zájezdů pro rodiny i dvojice se zajištěným kulturním, sportovním a poznávacím programem po ČR i do zahraničí
- organizování pobytových akcí cizinců v ČR
- pořádání kontaktních pobytů v cizině (v rámci seznamovací agentury)
 
 
Zásady práce s klientem
- s každým klientem musí být proveden na začátku podrobný osobní pohovor, z něhož vznikne vyplněný ZÁJMOVÝ DOTAZNÍK;
- ten se pak stane základem pro budoucí práci s klientem; bude totiž rozhodující pro následné směrování nabídek jednotlivých akcí, pro eventuální výběr partnerů apod.
- každý klient musí být prakticky nepřetržitě nejrůznějšími způsoby a formami informován o činnosti agentury, o jejích akcích, nabídkách, možnostech, plánech, aktivitách;
- zejména však musí dostávat z každé akce konkrétní výstupy v podobě fotografií, videozáznamů, reportáží, tiskovin, zpráv apod., aby měl jejich prostřednictvím možnost se nejen do akce zpětně ve vzpomínkách vracet, ale  zejména proto, aby jejich prostřednictvím mohl motivovat své přátele a známé k účasti na nich;
- to jsou pak ty nejdůležitější reference a doporučující kontakty, které za nás vlastně z 50% udělá klient sám, protože jeho spokojenost a nadšení odbourají veškerou nedůvěru a opatrnost nových klientů;
- veškeré akce (a samozřejmě především jejich účastníci) by byly navzájem propojovány tak, aby se neustále poznávali různí klienti z různých typů akcí, kteří k sobě (podle svých - v dotazníku deklarovaných potřeb - nebo podle subjektivního názoru organizátorů) typově a charakterově patří;
- to znamená, že by postupně vznikal jakýsi otevřený klub přátel a známých, jimž bychom organizovali volný čas, dovolené, víkendy, večery .... , a který by měl společné jedno: NÁS – tvůrce a organizátory, styl naší práce a její principy postavené na kvalitě, jistotě, originalitě a zájmu o trvalou spokojenost klienta.
- podle počtu účastí na akcích by fungovaly určité úrovně členství v klubu, které by opravňovaly klienty k nejrůznějším slevám a výhodám v tomto systému, stejně tak by existovaly určité formy provize za doporučení svých přátel a známých – našich nových spokojených klientů;
- tyto peníze by tak vlastně nahrazovaly nemalé finanční náklady, které by jinak musela firma vkládat do propagace, inzerce a reklamy agentury, a navíc by byly tímto způsobem investovány maximálně efektivně do důvěry a spokojenosti klientů s našimi službami;
- teprve po legalizaci firmy a vytvoření dostatečného zisku by bylo možné založit oficiální cestovní agenturu, která ze zákona vyžaduje splnění určitých podmínek a vložení nemalých nákladů do pojištění.
 
 
Role
každý pracovník agentury by měl mít svou roli (pracovní náplň), která ho baví, těší, zajímá, naplňuje, povznáší, obohacuje
 
Základní pozice (funkce, činnost)
 
1) produkční – vyhledává vhodné objekty pro akce, domlouvá termíny, konkrétní podmínky, uzavírá smlouvy, je v neustálém styku s majiteli, zjišťuje veškeré možnosti, které příslušný objekt skýtá a nabízí, vyhledává maximum dostupných informací o místě, městě, kraji,  vytipovává další možnosti aktivit, které by se daly využít při akcích, vyhledává nové externí spolupracovníky v různých lokalitách, uzavírá s nimi smlouvy, řídí a kontroluje jejich práci
2) ekonom – zpracovává veškeré finanční podklady k činnosti agentury, kalkulace, rozpočty, jedná s úřady, řeší účetní a právní záležitosti agentury, kontroluje činnost produkčních v oblastí uzavírání smluvních závazků a jejich následného finančního vypořádání, vede hospodaření celé agentury, zpracovává mzdy apod.
3) organizátor – zajišťuje realizaci jednotlivých akcí, organizuje práci týmu, zajišťuje dopravu materiálu a osob, úzce spolupracuje s produkčními, stará se o zásobování a vykonává celou řadu dalších organizačních činností nezbytných pro hladký průběh akce;
4) autor – vytváří scénáře jednotlivých akcí, jejich dramaturgii a obsah, hledá a vymýšlí nové náměty, zpracovává písemné materiály, informační brožury a webovské stránky, při akcích samotných pak zajišťuje moderování akcí a jejich dokonalou realizaci po obsahové stránce, vytváří a zajišťuje reklamu a propagaci všech činností agentury, zpracovává inzertní a propagační materiály, nástěnky, alba, video a audio nahrávky, fotografuje a stará se všestranně o naprostou pohodu klientů na akci;
5) kontaktní manažer – pracuje především s novými i stávajícími klienty, zajišťuje veškerou komunikaci s nimi, připravuje písemné materiály, zabývá se komunikací s médii, zastupuje agenturu při jednání s úřady, vyhledává nové kontakty a možnosti, provádí různá obchodní a společenská jednání, připravuje tiskové zprávy, vyhledává nové náměty a inspirace pro činnost agentury, vyřizuje případné stížnosti a reklamace, koordinuje činnost celé agentury po obsahové stránce.
6)  externí spolupracovníci – spolupracují na přípravě a realizaci jednotlivých akcí podle své odbornosti a zaměření, provádějí dílčí práce a úkoly pod vedením produkčních a organizátorů.
 
Rozjezd agentury s minimálním kapitálem

- nejprve by se začalo s organizováním víkendových akcí, kde by vznikl základ budoucí klientely;
- to by v začátcích agentury nevyžadovalo nutnost většího počtu zaměstnanců; stačil by pouze jeden, který by musel operativně zajišťovat místa akcí a domlouvat podmínky pobytu (organizátor-produkční);
- stejně tak by nebylo potřeba vkládat žádné velké finanční prostředky do podnikání - pouze na reklamní, inzertní a propagační materiály, prezentující konání akce a její obsah.
- ze získaných záloh od klientů by pak byly uhrazeny ubytovací a stravovací náklady; doplatek ceny by pokryl symbolickou odměnu tvůrčímu štábu a případný zbytek financí by byl použit na financování výstupů z akce a realizaci dalších projektů;
- teprve s narůstajícím počtem klientů a akcí by se musela celá agentura personálně zprofesionalizovat  včetně stabilního firemního zázemí a provozně-materiálového vybavení. 
- nejdříve by si měla agentura vydělat nějaké peníze, aby měla z čeho financovat budoucí mzdové náklady - předpoklad: cca 6-9 měsíců;
- do té doby by museli všichni pracovníci agentury fungovat  „na vedlejší pracovní poměr“ při svém zaměstnání a dělat maximum pro to, aby se mohla agentura zprofesionalizovat co nejdříve.

Pokud vás tento projektový záměr nadchl a rozhodnete se pro jeho realizaci, dejte mi, prosím, vědět,
až se do toho pustíte. Rád budu sledovat přípravy i rozjezd této agentury, a pokud bude z vaší strany zájem, přispěji i nejednou radou, doporučením, nápadem či osobní pomocí.
Je to koneckonců mé dítě, a rád bych, kdyby se mu někde podařilo vyrůst a být úspěšné.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 01. 09. 2004.