Miroslav Sígl: Almanach českých novinářů – seniorů

Rubrika: Literatura – Doporučení

ALMANACH ČESKÝCH NOVINÁŘŮ
(1989– 2008)


Celý svůj život (až na přechodné výjimky či vyhazovy z politických důvodů) se zabývám novinářskou profesí. Pracoval jsem v redakcích Mladá fronta, Obrana Lidu, Hospodářské noviny, Televizní noviny Čs. televize, Svobodný rozhlasový vysílač v srpnových dnech 1968, když předtím v létech úsilí o demokratizaci naší společnosti jsem byl autorem novinářské příručky Organizace a metody novinářské práce. V listopadu 1989 jsem spoluzakládal Syndikát novinářů ČR, později vedl jeho členský bulletin, který jsem navrhl přejmenovat na Mediažurnál, stejně jsem byl u zrodu a navrhl ustavení Klubu novinářů Pražského jara 1968 a několik let jsem řídil jeho členský zpravodaj. Ve svém penzijním věku jsem 10 let řídil časopis Inovační podnikání, který vychází dosud. Psal a vedl obecní kroniku a dokumentaci obce včetně fotodokumentace, vydával pravidelné obecní ročenky. Poznal jsem za život mnoho kolegů – novinářů, s některými z nich jsem v Klubu novinářů seniorů, založil jsem a řídil jeho dvouměsíčník Nebalíme to!

Autorská a vydavatelská činnost zahrnuje publikace: Na vlně 490 metrů – o srpnovém vysílání v roce 1968 (Magnet - press 1990), Generace 45 – o Mladé frontě v prvních letech 1945 – 51 ve spolupráci s Jaromírem Hořcem (Riopress 1997), Osobnosti a osudy obce – kniha o rodné obci, oceněná v soutěži literatury faktu Miroslava Ivanova – vyšlo 2000, Podbezdězský buditel – o novinářském působení Jaroslava Diblíka v Máchově kraji 1990 – 2000 – vyšlo v roce 2003, Co víme o smrti – populárně naučná kniha, Epocha 2006. Před dokončením je encyklopedie Kdo byl a kdo je na Mělnicku, Kralupsku a Neratovicku (Libri Praha 2007).
Dosavadní novinářská, spisovatelská, kronikářská a encyklopedická činnost mne přivedla v lednu 2006 na myšlenku zpracovat a vydat  Almanach českých novinářů – seniorů.

1. Půjde o samostatnou práci, pro niž historický úvod o české žurnalistice 1989 – 2008 připraví na Fakultě sociálních věd UK, s níž je od prvopočátku projekt konzultován.

2. Následovat budou příspěvky novinářů v seniorském věku: nejprve stručná životopisná data + snímek autora, potom ponechávám na vůli a svobodném rozhodnutí každého účastníka, s čím se chce svěřit, ať již jde o podrobnější vylíčení životních peripetiií, zkušenosti z novinářské profese či vzpomínky na život v redakcích novin, časopisů, rozhlasu a televize. Do této části hodlám zahrnout i ty novináře, kteří z různých důvodů sami v almanachu nevystoupí, ale jejich zastoupení nemůže chybět vzhledem k jejich životnímu dílu, různým vyznamenáním apod. Částečným kritériem pro zařazení těchto novinářů budou právě vyznamenání nebo ocenění a jejich zastoupení v různých bibliografických dílech či slovnících.

3. Součástí almanachu bude pak přehled novinářů, pronásledovaných za své politické postoje v létech 1948 – 1989 a jimž bylo uděleno členství Syndikátu novinářů in memoriam v lednu 1991.

4. Další část s názvem In memoriam bude zahrnovat přehled českých novinářů, kteří zemřeli v období od listopadu 1989 až ke dni imprimatur celého díla.

5. Předposlední část obsáhne přehled memoárů novinářů, knih novinářů a o novinářích, které vyšly po listopadu 1989.

6. Závěrečnou část bude tvořit přehled závěrečných a kvalifikačních prací novinářů nebo o novinářích na našich vysokých školách.

DO VŠECH TĚCHTO PŘEHLEDŮ UVÍTÁME KAŽDÉ VAŠE UPOZORNĚNÍ !

Myšlenku podpořili nejprve členové Klubu novinářů seniorů, ale zejména na Fakultě sociálních věd UK v Centru pro mediální studia (CEMES), kde vznikají rozhovory v rámci semináře Média a společnost, pořádaného katedrou mediálních studií IKSŽ FSV UK v Praze a pracují na orálně historickém projektu medailonů o českých novinářích. Otiskuji doslovné doporučení žádosti o stipendium Nadace Českého literárního fondu:

Centrum pro mediální studia (CEMES) se dlouhodobě věnuje studiu postavení novinářů v české společnosti – a to jak v minulosti, tak v současnosti. Návrh Miroslava Sígla věnovat se vzpomínkám českých novinářů jsme velmi uvítali, neboť jde o sběr autentického materiálu ze života novinářů, kteří svou aktivní kariéru již mají ukončenou. Dostane se nám tak svědectví o pracovních podmínkách, řízení a způsobu práce redakcí, o redakčním vybavení, o možnostech dalšího vzdělávání, ale i společenských vztazích, v nichž novináři v době socialismu působili.

Shromážděný materiál se po redakční úpravě může stát významnou součástí učebních podkladů pro studenty oboru žurnalistika. Nepochybně se budeme snažit, aby v připravovaném almanachu byli zastoupeni novináři z celostátních, regionálních, popř. i závodních listů.

Domnívám se, že úmysl doplnit publikaci přílohami, tak jak se o tom autor zmiňuje ve svém nástinu, bude ku prospěchu celé práce. Velmi návrh Miroslava Sígla podporujeme a pokud bude třeba, nepochybně mu vyjdeme vstříc našimi knižními fondy, databázemi i archivními podklady.

Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.                         Doc. PhDr. Barbara Köpplová,CSc.
děkan, statutární zástupce FSV UK                        vedoucí Centra pro mediální studia


***

Počáteční práce jsem již zahájil, oslovil osobně i dopisem desítky novinářů v seniorském věku, sám mám bohatou dokumentaci o naší žurnalistice a novinářích, s mnoha z nich se osobně znám, byli jsme redakčními kolegy, s mnohými z nás jsou přátelé. Všichni se shodujeme v jednom, že podobné dílo čeká na vydání už mnoho let, nelze otálet, ohlížíme se zpátky a své zkušenosti a vzpomínky nechceme bez užitku vzít sebou na Onen svět.
Společnou ctižádostí je vydat almanach kvalitní, i pokud jde o moderní grafické zpracování.

Do Almanachu českých novinářů píší kolegové ze všech klubů a regionů.

Od prvních základních informací jsme zdůrazňovali, že chystaný Almanach českých novinářů by měl zahrnout příspěvky novinářů – seniorů ze všech dosavadních klubů, profesních a regionálních sdružení. Naše informace i prostřednictvím internetu (kde na serveru SN ČR „visí“ všechna dosud vydaná čísla Nebalíme to! – jen si stačí text stáhnout) vzbudily zájem. Kromě členů našeho klubu se přihlásili kolegové a poslali své vzpomínky z Východočeského kraje, z Brna, z Klubu leteckých novinářů, z Klubu novinářů Pražského jara ´68´,volní novináři. Očekáváme příspěvky zejména od členů – seniorů Klubu kultury SN ČR a dalších klubů či profesních sdružení.

Své příspěvky dosud poslali
(abecedně):
Stanislav Bártl, Zdenka Bergrová, Richard Böhnel, Otakar Brůna, Jarmila Cysařová, Josef Farský, Ladislav Forman, Lenka Hašková, Bohumil Hlaváček, Ludmila Hlaváčková, Jaromír Hořec, Jarmila Houšková, Rudolf Chaloupka, Jiří Ješ, Jindra Klímová, Ivana Lažanská, Naďa Mihalovičová, Jan Petránek, Nelly Rasmussenová, Josdef Rubín, Otakar Rydlo, Helena Rychecká, Miroslav Sígl, Zdeněk K. Slabý, Jiří Soukup, Ludmila Sýkorová, Vladimír Šmirous, Dagmar Štětinová, Milan Švihálek, Václav Tikovský, Vlastislav Toman, Jiří Tunkl, Karel Tylš , Rudolf Unger, Ladislav Velenský, Jiří Zadina.

O bližší informace se zajímají další a proto na setkání členů KNPJ 68 byli jmenovitě osloveni a požádáni o příspěvek: Karel Aksamit, Ivo Antušek, Vladimír Brabec, František Černý, Milan Dubský, František Helešic, Rudolf Kadeřábek, František Kaucký, Václav Kraus, Jarmila Lakosilová, Miroslav Langášek, Marta Macková, Helena Pecharová, Dušan Provazník, Bohuslav Rupeš, Jiří Sekera, Jiří Svejkovský, Alois Svoboda, Ivo Štuka, Olga Šulcová, Karel Trázník, Ladislav Tunys, Jiří Václavíček, Miloš Volf, Slavomír Vosecký, Václav Vrabec a Petr Zemek.

Právě jejich jména a vzpomínky by neměly chybět v tomto Almanachu. Podrobný dopis odešlu ještě na další adresy a máte-li tip na někoho, sdělte. Uvádím například Věru Šťovíčkovou – Heroldovou, Rostislava Běhala, Vladimíra Bystrova, Sylvu Daníčkovou, Zdeňka Eise, Milenu Geussovou, Bořivoje Homolu, Ervína Hrycha, Borise Jachnina, Margitu Kollárovou, Agátu Pilátovou, Oto Poppa, Luboše Příhodu, neměli by chybět Zdeněk Rotrekl, Josef Schrabal, Blanka Stehlíková, Jindřich Suk, Vladimír Brabec, Miloš Štefek, Dušan Tomášek, Milena Ujcová, Bořivoj Valníček a mnozí další… Upozorněte na ně, dejte o nich vědět!

Ve spolupráci s FSV UK chceme připravit vše důkladně tak, aby Almanach vyšel v historickém roce, končícím „osmičkou“, tj. v roce 2008. Proto posouváme také uzávěrku pro další příspěvky – do 30. dubna 2007. Zdaleka nejsou práce na Almanachu uzavřeny, oslovujeme další své kolegy, aby vzniklo společné dílo, k jakému se zatím žádná novinářská generace neodhodlala, v němž by se sešli novináři z různých médií, rozličných politických názorů a náboženského přesvědčení.

Příspěvek včetně stručných životopisných údajů by neměl přesáhnout osm normostránek (tj. 240 řádek). Nezapomeňte přiložit svoji podepsanou fotografii. Kdo některý z dosavadních autorů je dlužen něco z uvedených podmínek (životopisná data, fotka), prosím, nezapomeňte zaslat!

Plnou podporu máme na Fakultě sociálních věd UK Praha a jejího Centra pro mediální studia. Obdrží k nahlédnutí všechny dosud shromážděné a již zredigované příspěvky.

Těšíme se na podporu a spolupráci, prolamujeme dosavadní izolovanost mezi kluby novinářů, a hlásíme se k Almanachu jako ke své generační výpovědi. Nikdo by neměl být zapomenut, nic by nemělo být opomenuto. Naopak – vzájemná tolerance nám bude sloužit jen ke cti v očích naší veřejnosti.

Náměty k zamyšlení a sepsání

• Způsoby a možnosti studia žurnalistiky a dalšího sebevzdělávání – na čem jsi získal své novinářské ostruhy? Tvoje vzory, učitelé.
• Jak byla řízena práce redakcí a jednotlivých redaktorů, jaké byly porady, jak se vytvářelo, podporovalo tvůrčí prostředí?
• Osobní a zajímavé příběhy s cenzurou a autocenzurou.
• Pozitivní i negativní zkušenosti z Tvé novinářské práce.
• Způsoby odměňování, motivace. Úsměvné vzpomínky.
• Zahraniční poznatky, cesty do zahraničí, byly-li nějaké.

_________________________________________________________

ALMANACH ČESKÝCH NOVINÁŘŮ PŘIPRAVUJE K VYDÁNÍ
ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK a Centra pro mediální studia
MIROSLAV SÍGL, Káranská 338/34, 108 00 Praha 10
e-mail: miroslav.sigl@seznam.cz  
telefony: pevná linka 274 773 85O, mobil: 731 901 914
www.volny.cz/mirek.sigl  

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 01. 04. 2007.