Dr.Stanislav Pokorný - Jiří Heller: Asociace profesionálních fotografů ČR

Rubrika: Publicistika – Rozhovory

Na začátku roku nového roku 2009 požádaly Pozitivní noviny předsedu Asociace profesionálních fotografů České republiky dr. Stanislava Pokorného o ohlédnutí za uplynulým rokem v nejvyšší fotografické profesní organizaci.

♦  Vážený pane předsedo, začněme, prosím, zcela od začátku, koho sdružuje AF ČR? Kolik má nyní členů?

Asociace profesionálních fotografů ČR sdružuje špičkové profesionální a tvůrčí fotografy ČR, v řadě případů držitele kvalifikačního ocenění pro Evropskou unii QEP, kteří mají, vedle své profesionální fotografické činnosti, zájem podílet se na zkvalitňování fotografie, tvorbě pohledu na ni a utváření kvalitativních a estetických měřítek v oblasti fotografického dění vůbec. Dnes má AF více než 230 řádných členů a 11 členů čestných z řad pedagogů, teoretiků a historiků v oblasti fotografie.

♦  Jaké jsou úkoly a cíle AF ČR?

AF ČR je přímým pokračovatelem fotografické sekce bývalého Fondu výtvarných umění a Svazu výtvarných umělců. Jejím posláním je vytváření společenských a materiálních podmínek pro svobodnou a nezávislou uměleckou tvorbu v zájmu jejího uměleckého přínosu a technické úrovně. Asociace profesionálních fotografů České republiky je členem Federace evropských profesionálních fotografů (FEP), je přidruženým členem Asociace profesionálních fotografů USA a má členství i ve Světové radě profesionálních fotografů (WCPP).
Její účast na výstavách a dalších akcích, které tyto organizace pořádají, chápeme jako velmi přínosnou po vstupu naší země do EU. Je ukázkou rovnocenného partnerství v oblasti profesionální fotografie nejen po stránce odborné a umělecké, ale i sounáležitosti ke kulturním hodnotám fotografie v celosvětovém historickém kontextu, ve kterém má česká fotografie své významné postavení a je respektována díky svému nepřehlédnutelnému přínosu.

 

♦  V minulém roce asociace uspořádala několik velmi viditelných akcí, povídejme si o nich...
Na několika místech naší republiky byla zveřejněna výstava Výběr....


Je již dlouholetou tradicí, že asociace pořádá pravidelné výstavy nejlepších fotografií svých členů, popř. i přizvaných významných fotografů stojících doposud mimo členskou základnu AF ČR, a to z různých oborů, které profesionální práce fotografa zahrnuje. Uskutečnily se tak výstavy aktu, portrétu, reklamy, architektury, zátiší a další.
V minulém roce byl realizován projekt "Výběr", který představuje bienální výstavy výběru toho nejlepšího, co členové AF za uplynulé období vytvořili. Jde o výstavu tzv. kurátorskou, kdy pro každý další její ročník budou vybráni dva kurátoři, kteří z prací nabídnutých členy výstavu vyberou a sestaví.
Výstava, pro jejíž první ročník byli kurátory paní Dr. Věra Matějů a pan Prof. Miroslav Vojtěchovský, měla premiéru ve výstavní síni SVÚ MÁNES v Praze, byla vystavena na Interkameře 2008 v Brně a v současné době si ji mohou zájemci vidět ve Vsetíně.

Vedle těchto činností pak AF byla na žádost BVV, a.s. garantem programové náplně obnovené Interkamery 2008 v Brně, kde zajišťovala převážnou část programu celého veletrhu. Myslím, že se členové, kteří se svou osobní účastí na akci zúčastnili, zhostili svého úkolu opravdu mimořádně skvěle. Také proto nás BVV požádaly o zajištění programu Interkamery 2009.

 

♦  V druhé polovině roku navštěvovalo pět fotografů středočeské Dětské domovy....

Ano. Jednalo se o jeden z dalších projektů AF ČR realizovaný ve spolupráci s firmou NIKON, jehož cílem bylo poskytnout dětem z dětských domovů jednak fotografické přístroje, jednak přístup k vědomostem o fotografii a fotografování.
Do pěti dětských domovů jezdilo několik měsíců pět profesionálních fotografů, členů AF ČR, aby s dětmi hovořili o fotografování, seznamovali je se základními pravidly technikami. Fotografovalo se kompaktními aparáty značky NIKON, které dětským domovům tato společnost věnovala. Výsledkem projektu je právě probíhající výstava fotografií v 4D Centru v pražské Kodaňské ulici.

Sám jsem byl překvapen jednak přístupem jednotlivých DD k této akci, ale zejména pak nadšením dětí pro fotografování. Fotografovat chtěly téměř všechny, tedy zpočátku. Pak u toho zůstaly ty, které to skutečně baví a doufám, že bude bavit i nadále.
Samotná vedení DD byla při naší první návštěvě zaskočena a pak velmi potěšena velikostí podpory ze strany Nikonu a následnou péčí fotografů o děti samotné.
Jinak musím z vlastní zkušenosti podotknout, že nejtěžší na celém projektu bylo jakési citové zvládnutí věci. Každá návštěva DD tě na jedné straně určitým způsobem obohatí, na druhé tě citově vtahuje do tohoto specifického prostředí. Musím říci za sebe, ale myslím, že i za ostatní kolegy fotografy, kteří na projektu velmi intenzivně ve svém čase a bez jakéhokoliv honoráře, naopak na vlastní náklady, pracovali, tedy Dášu Pavlíkovou, Hanu Major Sládkovou, Jardu Böhma i Jirku Hellera, že jsem byl nesmírně spokojen s výsledkem celé akce, s výstavou samotnou a zejména pak s nadšením dětí a jejich tet a strejdů při vernisáži. Myslím, že dobrá věc se podařila a že by byla škoda, kdyby vše skončilo touto výstavou.

♦  Mohu se Vás na závěr zeptat, jaké další aktivity mohou členové AF nebo obdivovatelé výsledků jejich prací očekávat v nastávajícím roce 2009?

Jsem velmi rád, že se utvořila ve vedení AF ČR a s podporu několika dalších členů skvělá a činorodá parta, která má zájem na tom, aby AF ČR byla v oblasti fotografického dění vidět, aby byla brána jako zásadní hráč na tomto poli a aby i všichni, kteří s fotografií přicházejí jakýmkoliv způsobem do styku, věděli, co AF je a že představuje na tomto poli absolutní špičku.
V tomto směru také připravujeme pro tento rok další zkvalitnění profesního růstu fotografů a jejich širší uplatnění nejen v ČR, ale zejména v rámci celé EU. A protože je právě začátek roku 2009, rok minulý byl pro nás dost zásadní a je možno říci, že úspěšný, chtěl bych všem, kteří se na tom podíleli poděkovat, jmenovitě Karlu Benešovi, Ivaně Matějkové, Jiřímu Hellerovi, Dáše Pavlíkové, Haně Major Sládkové, Jardovi Böhmovi, Danielu Kaiferovi, popřát ještě lepší a úspěšnější rok 2009 a vyslovit současně přání, aby se společně se mnou dál podíleli na rozvoji a podpoře AF ČR, realizaci jejích nových projektů a chápání fotografie jako svébytného a plnohodnotného umění.

Děkuji za rozhovor a přeji úspěšné zvládnutí stanoveného programu
Asociace profesionálních fotografů ČR.


Ing. Jiří Heller
Pozitivní noviny
Galerie WWG.CZ.

Foto © Jiří Heller

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 13. 01. 2009.