Pavel Loužecký: Projekt AKTIVNÍ SENIOŘI

Rubrika: Exkluzivně – Projekty

Problematice života seniorů je na stránkách Pozitivních novin věnováno poměrně dost prostoru, protože jsem přesvědčen o tom, že si to senioři zaslouží a že cokoli se pro seniory udělá, je věcí vysoce pozitivní a záslužnou.
Před nedávnem jsem vytvořil podnikatelský záměr s názvem AKTIVNÍ SENIOŘI, který měl vést k založení společnosti, jež by se věnovala dlouhodobému a cílevědomému rozvíjení aktivit určených pro cílovou skupinu osob od 60 let věku výše, jíž lze označit pojmem senioři.
Vzhledem k tomu, že se mi dosud nepodařilo najít vhodné partnery pro realizaci tohoto projektu, rozhodl jsem se, že ho zveřejním na internetu, protože je mi líto nechat si ho v šuplíku, když by mohl spoustě lidí pomoci.
Tak jako v předchozích případech mých projektových nápadů, které jsem bez jakýchkoli autorských nároků veřejně publikoval v Pozitivních novinách, i nyní věřím, že následující myšlenky osloví nějakého podnikatele, instituci nebo společnost, kteří tento projekt budou považovat za nápad natolik nosný a podnětný, aby ho následně realizovali. Pokud se tak stane, rád bych na něm s nimi spolupracoval.

Pavel Loužecký
vydavatel a šéfredaktor Pozitivních novin

Výchozí teze projektu

• V naší společnosti dochází k tomu, že se dramaticky zvyšuje procento starší populace na úkor nově narozených. Důležité informace na toto téma najdete v Příloze – ANALÝZA: Stárnutí populace podle výsledků projekce ČSÚ
• Pro náš projekt je nejdůležitější prognóza uvedená v následující tabulce, která předjímá Budoucí vývoj složení obyvatelstva v ČR nad 65 let podle vybraných věkových skupin v letech 2002-2050Klíčovou cílovou skupinu potenciálních klientů tvoří lidé uvedení v první kolonce, tedy senioři ve věku od 65 do 74 let.
• Vycházím z předpokladu, že ne všichni důchodci budou po své šedesátce natolik unaveni životem, aby toužili jen sedět nečinně doma a čekat na smrt. Drtivá většina se bude chtít konečně věnovat svým koníčkům a užívat si volného času tak, jak jim to nebylo během předchozích let dopřáno.
• Ne všichni však budou přesně vědět, jak mají se svým nově nabytým volným časem naložit, ne všichni dostali během života dostatek možností vyzkoušet si nejrůznější aktivity, které by se jim třeba i líbily, ale nikdy na ně neměli dostatek času, prostředků, schopností nebo také odvahu, sílu či společné přátele, s nimiž by je provozovali.
• Proto budou logicky hledat a požadovat NABÍDKU AKTIVIT, kterým by se mohli věnovat.
• Naším cílem je vytvořit prosperující společnost (firmu), která by takové aktivity vytvářela, rozvíjela, provozovala a cíleně dlouhodobě nabízela jako PROGRAM PRO AKTIVNÍ STÁŘÍ, která by se o tuto skupinu lidí doslova starala, byla jejich oporou, nadějí, novou životní inspirací, rádcem, pomocníkem, školitelem i léčitelem pocitů samoty zároveň.
• Společnost AKTIVNÍ SENIOŘI by proto měla mít ve své podstatě výrazný sociální charakter, a jejím hlavním posláním by mělo být skutečně POMÁHAT LIDEM, nikoli vydělávat peníze pro samotný zisk.
• Tvrdím, že díky postupně se zvyšujícímu přesunu věkové struktury obyvatelstva ze středního věku na věk seniorský bude ve společnosti narůstat stále větší tlak na služby, spojené s uspokojováním potřeb seniorů, a kdo s touto podnikatelskou aktivitou začne dnes, ten bude zítřejším vítězem.
• Je nesporné, že dnešní a zítřejší senioři již nejsou a nebudou „chudými příbuznými“, že mají našetřeno dost prostředků na to, aby si mohli svého stáří užívat opravdu aktivně a dohnat tak vše, co zanedbali během své pracovní kariéry, výchovy dětí a zajišťování fungování rodiny.

Podstata projektu

• Podstatou projektu je myšlenka na vybudování jakéhosi unikátního střediska, kam by přijížděli senioři na týdenní pobyt, během něhož by získali tolik inspirací, nápadů, námětů, doporučení a rad, a kde by si vedle toho vyzkoušeli celou řadu konkrétních aktivit na vlastní kůži a získali díky tomu za poměrně krátkou dobu velké množství zkušeností a poznatků pro svůj další život, že by pak při odjezdu domů všichni svorně tvrdili, že tolik nových věcí najednou neviděli a neprožili za celý svůj život.
• Jde o to, že senior musí být ochoten, fyzicky schopen a hlavně duševně připraven k tomu, aby byl na týden vytržen ze svého dosavadního života, z prostředí, ve kterém žije a kde se pohybuje se desítky let, neboť zde musí náhle změnit své léty zažité návyky a doslova se vybičovat k neuvěřitelné vlastní aktivitě spolu s třiceti dalšími seniory z celé republiky, kteří přijeli za stejným cílem.
• Pod pojmem „středisko“ je myšleno idylické prostředí např. velkého statku v Jižních Čechách, který je vybaven a dokonale přizpůsoben k tomu, aby se v něm mohlo ubytovat a žít cca 50 lidí najednou, kde by se všichni – včetně personálu – také stravovali a trávili společný čas nejen v prostorách samotného statku (farmy, usedlosti, hotýlku atd.), ale také v přírodě, na improvizovaných sportovištích i v přilehlé krajině nerozlučně spojené s tímto střediskem. Pro zjednodušení říkejme našemu středisku nadále FARMA.

• Naši „frekventanti“ (budoucí klienti) tedy přijíždějí do naší aktivní FARMY s tím, že chtějí něco velkého prožít. Už z propagačních materiálů dobře vědí, že sem nejedou na žádnou dovolenou, že zde nebudou odpočívat, jezdit po výletech, slunit se, pospávat a povídat si s dalšími důchodci u kafíčka či u piva.
• Naopak – je jim dobře známo, že zde budou mít zajištěný nabitý program od časného rána až do pozdní noci, a že tento program se bude střídat a měnit od aktivit poznávacích a tvůrčích, až po aktivity sportovní a kulturní, které se budou rozvíjet do jednotlivých kategorií: uměleckých, technických, didaktických, řemeslných a mnoha dalších.
• Že zde přijdou do styku s počítači, internetem, e-mailem, nejrůznějšími programy, přístroji a zařízeními, že jim sem budou jezdit přednášet a učit je formou jakýchsi poznávacích miniškol instruktoři a profesionálové z různých oborů, že zde potkají známé osobnosti z kultury, odborníky i podnikatele, prostě seznámí se tu se spoustou lidí, kteří je nejspíš výrazně ovlivní pro jejich budoucí seniorský život.
• Cílem je umožnit jim v rychlém, ale promyšleném sledu, prožít a vyzkoušet si na vlastní kůži velkou řadu nejrůznějších aktivit, které by je mohly zajímat.
• Z nich si pak budou moci snadno a podle vlastního uvážení vybrat tu, která je nejvíce zaujala a nadchla, jíž se budou chtít zabývat i nadále po svém odjezdu z FARMY.
• Neustálý důraz na VLASTNÍ AKTIVITU je a vždycky bude společným motivem všech zúčastněných.
• Obrovskou psychologickou výhodou pro každého účastníka by mělo být vědomí, že na FARMĚ prožije týden se stejně zaměřenými lidmi, kteří touží poznat nové aktivity, že se zde s nimi bude moci seznámit a navázat budoucí přátelství, která bude celý systém FARMY promyšleně rozvíjet.
• Klíčovým prvkem celého týdenního pobytu by se tedy mělo stát vědomí, že jsou VŠICHNI NA STEJNÉ LODI. Proto by je to mělo bavit a zajímat, proto by měli být nadšení a otevření.

Program týdenního pobytu

• Jednotlivé pobyty by měly být už od začátku rozděleny do jakýchsi OBSAHOVÝCH OKRUHŮ, z nichž uvádím pro inspiraci šest základních:

1. pohybové aktivity
2. tvůrčí aktivity
3. řemeslné aktivity
4. internet a počítače
5. mezilidské vztahy a komunikace (práce s lidmi, poznávání se)
6. zdraví - léčitelství - životní styl


• Každý OKRUH by v zásadě znamenal samostatný týdenní pobyt plný příslušných aktivit.
• Počet OKRUHŮ by se samozřejmě neustále zvyšoval a přirozeně rozvíjel.

POHYBOVÉ AKTIVITY by zahrnovaly především aktivity spojené se sportem, tancem a pohybem v přírodě. Senioři by zde dostali možnost vyzkoušet si různé druhy sportů, naučili by se v tanečních miniškolách tančit různé styly tanců a instruktoři by je postupně seznamovali s pohybovými aktivitami v přírodě i mimo ni, které vedou ke zlepšení tělesné kondice (např. walking, jóga, různé druhy cvičení, protahování, relaxace apod.)

TVŮRČÍ AKTIVITY by měly být určeny pro ty, kteří chtějí nahlédnout do světa psaní nejrůznějších textů, povídek, knih, básní, ale také do malování, zpívání, herectví, moderátorství, fotografování, natáčení filmů, sochaření, hry na hudební nástroje, grafiky a dalších umělecko-tvůrčích oborů. Předpokládám, že tento okruh bude jedním z nejzajímavějších a také nejoblíbenějších.

ŘEMESLNÉ AKTIVITY by byly rozděleny do celé řady miniškol, které by se pohybovaly jak od mužských rukodělných prací jakými jsou dřevořezba, keramika, hrnčířství, až k pracem ženského charakteru, jako např. krajkářství, malování kraslic, modrotisk, perníkářství, pletení z proutí, tkalcovství, pečení vizovického pečiva, vyšívání, zpracování kukuřičného šustí a slámy, košíkářství, drátování, tvorba užitých předmětů, výroba svíček, mýdla, malování na porcelán a sklo a desítky dalších činností.

INTERNET A POČÍTAČE budou nejspíš dalším z oblíbených okruhů, protože právě on by měl v sobě navíc zahrnovat i seznámení se s technickými komunikačními prostředky (mobil, Skype, chat, videohovory a další), ale bude se věnovat také počítačové grafice, zpracování fotografií, skenování, tvorbě dokumentů, tvorbě prezentací v PowerPointu a mnohým dalším činnostem spojených s počítačem.

MEZILIDSKÉ VZTAHY A KOMUNIKACE je okruh zaměřený spíše na psychologii a poznání sebe sama, vyrovnání se stářím a samotou, rozvíjení schopnosti tolerance a schopnosti komunikovat s lidmi po internetu, i když je zrovna nemám u sebe.

ZDRAVÍ - LÉČITELSTVÍ - ŽIVOTNÍ STYL je velmi rozsáhlý okruh aktivit, které jsou blízké starším ročníkům, neboť v nich hledají odpovědi především na své vlastní otázky a problémy. Řada seniorů nachází v pozdějším věku sama v sobě léčitelské schopnosti, dostanou-li šanci se k této problematice dostat, a s tím přichází chuť a potřeba poznávat nové vědní obory, které jim byly dosud skryty.
Důležité však je nejdříve se o nich dozvědět, moci se jich osobně dotknout a být jimi konkrétně osloven. Teprve poté může přijít na řadu jejich další rozvoj.

Jednotlivé OKRUHY AKTIVIT by se samozřejmě prolínaly tak, aby v každém týdenním pobytu senioři dostali takříkajíc „přičichnout“ ke všemu, přičemž drtivá většina aktivit by se týkala hlavně jimi zvoleného OKRUHU, na který se přihlásili.

Struktura jednoho vzorového dne na FARMĚ

08:00 snídaně

09:00 miniškola 1 (dle zvoleného OKRUHU)
10:00 miniškola 2 (dle zvoleného OKRUHU)
11:00 miniškola 3 (dle zvoleného OKRUHU)
(dopolední aktivity by byly vedeny spíše v pohybovém duchu: sport, tanec, příroda apod.)

12:00 oběd

13:00 miniškola 4 (dle zvoleného OKRUHU)
14:00 miniškola 5 (dle zvoleného OKRUHU)
15:00 miniškola 6 (dle zvoleného OKRUHU)
(odpolední aktivity by byly spíše poznávacího, naučného a komunikačního charakteru, a byly by směrované spíše dovnitř objektu FARMY)

16:00 osobní volno
17:00 večeře

18:00 miniškola 7 (jiné OKRUHY)
19:00 miniškola 8 (jiné OKRUHY)
(podvečerní aktivity by byly zaměřeny na dílčí seznámení se s vybraným obsahem dalších OKRUHŮ)

20:00 kulturní a společenské aktivity, návštěvy osobností na FARMĚ, představení, koncerty, posezení u táboráku, promítání filmů, taneční zábavy, společenské hry, večery poezie apod.
23:00 ukončení organizovaného programu, možnost volné zábavy

• Tímto způsobem by tedy během sedmi dnů senioři dostali více než padesát nejrůznějších typů miniškol, jejichž smyslem by nemělo být něco konkrétního je naučit, ale především něco nového jim PŘEDVÉST, PŘEDSTAVIT, SEZNÁMIT JE, NECHAT SI VYZKOUŠET NA VLASTNÍ KŮŽI.
• Jedině tak budou moci býti opravdu „chyceni“, zaujati, nadchnuti, inspirováni a získáni pro věc.
• Překryv jednotlivých týdenních pobytů by byl vždy v pondělí dopoledne.
• Jeho vyvrcholením by se mělo stát hodinové, volné (tj. neorganizované) setkání právě odjíždějících a pobytem nadšených absolventů s těmi nově přijíždějícími.
• Tento psychologický moment by se měl stát příčinou výrazného uvolnění napjatého očekávání nových seniorů, co je zde čeká, neboť není ideálnějšího prostředku, jak motivovat nové lidi pro akci, než když jim ji ti, kteří akci právě absolvovali a odjíždějí, sami sdělí své bezprostřední dojmy z ní.
• Díky tomu také poznají dalších 30 seniorů, byť jen krátce, s nimiž se pak budou moci následně kontaktovat pomocí skype, mailů a telefonů, neboť tehdy již budou mít za sebou všichni stejný zážitek a podobné zkušenosti.

A co nastane poté....?

• Bylo by však málo nabídnout seniorům bohatý program a po týdnu je „propustit“ do svých domovů, aby zapadli zpět do svých „starých kolejí“.
• Naším cílem musí být vést po celých sedm dní seniory neustále k tomu, aby přemýšleli a diskutovali o tom, co je opravdu baví, co je tady „chytlo“, a aby se už přímo zde zajímali o možnosti dalšího rozvoje nově objevených a vybraných aktivit – ale tentokrát již v místě svého bydliště.
• A právě v tomto směru se otvírá neuvěřitelná síť možností spolupráce s dalšími podnikatelskými subjekty po celé České republice.
• Naši klienti - frekventanti týdenních aktivních pobytů na FARMĚ - by od nás dostali desítky doporučení, na koho by se měli a mohli v jejich městě kraji obrátit, kde by mohli dále pokračovat v tom, co je u nás zaujalo.
• Díky našim miniškolám by tak byly zásobovány nejrůznější kurzy po celé republice novými nadšenými zájemci.
• Firmy, společnosti a podnikatelé by proto měli mít eminentní zájem, aby na naši vyhlášenou FARMU přijížděli právě jejich instruktoři a mohli zde prezentovat své dovednosti a praktické zkušenosti.
• Tito podnikatelé by měli být jedním z významných zdrojů příjmu budoucí společnosti, ať už se to týká reklamy v našich firemních médích, tak i možnosti vzájemné podnikatelské propojenosti a přímé spolupráce s naší firmou.
• Oni by nám měli dokonce sami platit za to, aby zde mohli pro naše klienty vést své miniškoly.
Proč? Mnohé z možných podnikatelsko-marketingových, prezentačních a ziskových vazeb pochopíte v následující tabulce, která je zároveň ukazatelem dalšího možného rozvoje celého projektu: 

Činnost
Podnikání / Finance
Prezentace / Reklama
AKTIVNÍ TÝDENNÍ POBYTY na FARMĚ
■ jeden z hlavních pilířů naší výdělečné činnosti a zisků;
■ vlastní webové stránky FARMY
■ příjmy z prodeje pobytů
■ příjmy z reklamy
FIREMNÍ POBOČKY
po celé republice
■ rozvoj sítě podobných středisek v rámci naší firmy, které se budou postupně specializovat na jednotlivé oblasti (díky vybavenosti, prostředí apod.), a to formou Franchisinguhttp://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/financovani-firem-franchising/
■ každé středisko bude mít vlastní webové stránky, které budou odkazovat na centrálu;
■ provázaností celostátní reklamní kampaně budou jednotlivé pobočky šetřit na nákladech za reklamu;
PARTNEŘI
po celé ČR
■ budou nám zajišťovat po instruktorské stránce miniškoly
■ budou přispívat do systému členským podílem (financemi)
■ my budeme našim klientům doporučovat, aby se po návratu z týdenního pobytu na FARMĚ domů obrátili na naše partnery;
■ ti z toho budou mít následné příjmy;
SPOLUPRACUJÍCÍ FIRMY po celé ČR
■ v rámci péče o seniory budeme potřebovat celou řadu firem a společností, které nabízejí seniorům své produkty a služby;
■ ti budou našimi klíčovými dodavateli (vybavení, pomůcky, zboží, služby), jež od nich budeme výhodně získávat;
■ mezi jinými to budou především dodavatelé jídla pro FARMU, zajištění dopravy, vybavení objektu, počítačů, nábytku, techniky a dalších prostředků;
■ spolupracující firmy dostanou na výběr: buď budou za svoji exkluzivitu v systému platit nákupem reklamy v našem systému služeb,
■ nebo nám budou recipročně poskytovat své vlastní služby a výrobky za maximálně výhodnou cenu, čímž dosáhneme výrazného snížení nákladů;
OSOBNÍ DOPORUČENÍ
■ systém osobního doporučení našich služeb od účastníků pobytů na základě prožitého týdne na FARMĚ;
■ reklamní a prezentační materiál z právě prožitého týdne na FARMĚ, který dostane každý účastník poslední den pobytu, se stane jednou z nejúčinnějších reklam a propagačních kampaní, které jsou schopny s vysokou účinností generovat nové klienty;
■ výrazné ušetření vynaložených prostředků na reklamu, propagaci a inzerci;
■ nejlepší reklama je taková, kterou dělá spokojený zákazník a je jejím přímým účastníkem (objektem, protagonistou)
 
INTERNETOVÝ MAGAZÍN PRO SENIORY
■ bude sloužit pro vzájemnou komunikaci mezi seniory navzájem;
■ bude nabízet naše služby a rozvíjet nabídku programů pro seniory;
■ nábor nových klientů;
■ služby pro seniory (e-maily, webové stránky, poradenství)
■ informace pro seniory
■ práce-přivýdělek-brigády pro seniory
■ prezentace nového života a úspěchů našich klientů
■ vlastní médium zaměřené na internet;
■ placená reklama od firem a společností, které budou chtít oslovovat cílovou skupinu seniorů svými produkty a službami;
■ vlastní reklamní systém určený pro seniory a jejich aktivity;

INTERNETOVÁ TELEVIZE PRO SENIORY
■ videoreportáže z akcí určených pro seniory
■ rozhovory s aktivními seniory
■ rozhovory se známými osobnostmi v seniorském věku
■ vlastní médium zaměřené na film a video;
■ vlastní webové stránky
■ příjmy z reklamy
CESTOVNÍ KANCELÁŘ PRO SENIORY
■ speciální pobyty pro seniory v doma i v zahraničí;
■ poznávací výlety a krátkodobé zájezdy
■ výměnné pobyty seniorů v jiných zemích
■ balneopobyty (v lázních, sanatoriích, ozdravovnách a rekreačních zařízeních)
■ příjmy z prodeje zájezdů
■ vlastní webové stránky
■ příjmy z reklamy
INTERNETOVÁ SEZNAMKA PRO SENIORY
■ speciální webové stránky pro seznamování se a vzájemnou komunikaci mezi seniory
■ vlastní webové stránky
■ placená reklama
POČÍTAČE PRO SENIORY
■ shromažďování, repase a prodej velmi levných počítačů pro seniory;
■ poradenské počítačové služby pro seniory;
■ příjmy z prodeje
■ vlastní webové stránky
■ příjmy z reklamy
VYDAVATELSTVÍ
■ vydávání knih a časopisů určených pro seniory;
■ vlastní prodej knih, zvukových a obrazových nosičů v internetové síti;
■ příjmy z prodeje produktů
■ vlastní webové stránky
■ příjmy z reklamy
VÝHODY PRO SENIORY
■ zprostředkování nejrůznějších výhod a slev od dalších firem a společností
■ zlevněné jízdenky, lístky do kin a divadel – spolupráce s našimi partnery
■ vlastní webové stránky
■ příjmy z reklamy
SPONZORSKÉ AKTIVITY
■ sponzorské dary firem a společností na podporu aktivního stáří;
■ sponzoring formou oboustranně výhodné spolupráce při dodávkách zboží pro seniory
■ příjmy na rozvoj veřejně-prospěšných aktivit společnosti
PRÁVNÍ POMOC PRO SENIORY
■ výhodné právní služby při zastupování seniorů v soudních sporech
■ bezplatné právní poradenství (internet)
■ vlastní webové stránky
■ příjmy z reklamy
INFORMAČNÍ A PRODEJNÍ SÍŤ PRO SENIORY po celé ČR
■ postupné vybudování vlastní sítě ve velkých městech
■ prodej našich produktů a služeb
­■ informační servis pro seniory
■ práce pro seniory
■ poradenské služby
■ počítačový servis
­■ počítačová kavárna
■ klub seniorů
■ vlastní webové stránky
■ příjmy z prodeje produktů a služeb
■ příjmy reklamy


• Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, je možné tuto nabídku rozšiřovat prakticky donekonečna s tím efektem, že jakmile se nám podaří vybudovat funkční síť poboček a spolupracujících firem a společností po celé republice, pak nastane „samonabalující se“ efekt, který bude sám generovat zájem obyvatel i podnikatelské veřejnosti o spolupráci a zisky z této lukrativní činnosti.

• Možnost vzájemného provazování spolupráce s dalšími subjekty v jakékoli oblasti je prakticky bezmezná.


PS. Budete-li mít zájem o spolupráci se mnou na tomto projektu jakoukoli formou, napište mi, prosím.
pavel@louzecky.cz

OHLASY NA ČLÁNEK

(1) pan Valný, 13.10.2009

Dobrý den, pane Loužecký.

Váš projekt je báječný a ohromný. Je hezky vysvětlený, promyšlený, jasný a srozumitelný. Chybí mu jen informace na kolik korun týdenní pobyt na Farmě důchodce přijde.
Slýchávám "argumenty", že pokud důchodce potřebuje zdravotní péči a musí jít ulehnout do nemocnice, s radostí si přispěje na pobyt v nemocnici, protože doma se také stravuje a na svém stravování doma ušetří. Někteří důchodci ale namítají, že pokud bydlí v bytě ve kterém jsou nájemníky a mají důchod který je skoro roven nájmu s inkasem, nezbývá jim příliš na jídlo a doma se stravují v daleko nižší denní hodnotě než je jim účtována v nemocnici.
Podobně si neustále stěžují na poplatky u lékaře a následně na poplatky a doplatky za léky v lékárnách. Opakovaně jsem slyšel skutečně fundovanou radu od našich politiků, ať si dají o pivo méně a budou mít na poplatek u lékaře.
Přeci jen je znát, že naši politici, poslanci a senátoři mají obrovský přehled a umí nalézt řešení v každé situaci. Člověk je hned, tak nějak, klidnější. Sice nemají až tak pravdu protože na poplatek 30,-Kč si musí skotačivý důchodce odepřít více než jedno pivo, protože důchodci se stravují zcela jinak než se stravuji naši politici, poslanci a senátoři.
Od lékaře pak skotačivý důchodce navštíví s receptem lékárnu kde zaplatí poplatek za recept, pak poplatek za položky a nakonec doplatek za lék či léky.
Těch piv si pak musí odepřít sice trošku víc, co by ale pro svoje zdraví zničené neustálým docházením po celý život do kaváren, vináren a restaurací neudělal. Měl na to pamatovat za mlada a ukládat si stranou aby si mohl užívat výhod sociálního a zdravotního pojištění které si platil.
Potíž bývá často v tom, že někteří (určitě zcela vyjímečné a ojedinělé případy které se dají spočítat na prstech jedné ruky poničené neopatrností při řezání dřeva na cirkulárce) si v měsíci nedávají ani to jedno pivo které koupí v Kauflandu za cenu 6,-Kč (jde jen o můj odhad, pivo nepiji), k tomu 3,-Kč za láhev... Pokud jsou ti důchodci dva, oba manželé jsou na živu a mají tedy k dispozici důchody dva, pak je to život přímo pohádkový a takoví důchodci žijí šťastný a spokojený život trávením času v restauracích a cukrárnách.

Už toho nechám... Chtěl jsem tím jen naznačit, že Váš projekt bude zcela jistě radostně využívaný a bude se ho moct zúčastnit každý důchodce který nemusí někde pracovat aby si mohl, po zaplacení inkasa, koupit věci které k životu SKUTEČNĚ NUTNĚ potřebuje.

Ale teď vážně... Přicházím často do styku s lidmi různých věkových skupin, tzn. i lidí ve starobních důchodech. Minulý týden jsem slyšel názor jednoho mladého řidiče autobusu MHD ve větším městě (věk asi 23 - 24 let), že "s důchodcema je to v pr...ádelně, nechtějí platit jízdné, furt by se jen vozili v autobusech, do autobusů lezou pomalu, z autobusů ještě pomaleji a zdržují tak, že on má kratší pauzy na konečné".
Nepochybně měl pravdu... SVOU... Nepopíratelnou pravdou je, že toho mladého řidiče (jinak šikovný a dobrý řidič) někdo k takovým názorům někdo vychoval, že k neúctě ke stáří je veden současným názorem i našich "mocných", kteří soustavně upozorňují jak důchodci zatěžují státní rozpočet a pořád by chtěli přidávat na důchodech, ač mají ve velice mnoha případech "V PRŮMĚRU" skoro padesát procent PRŮMĚRNÉ mzdy.
A protože rodiče toho mladého řidiče vychovávali a ty rodiče vychovávali zase jejich rodiče, a protože je VŠEOBECNĚ známo, že důchodci okrádají stát tím, že žijí, je to vlastně chyba těch rodičů.

Ale už na závěr k Vašemu projektu... Máte propočítané denní náklady na uskutečnění Vašeho projektu? Energie, platy, daně zaměstnanců, daně přímé i nepřímé (nájemné takového objektu), odvody, vyhovění v podmínkách zařízení hlavně např.. ze strany hygieniků, kolik bude stát lékařská péče (lékař a zdravotní sestra), praní prádla atd. atd. atd.?
S podporou státu příliš počítat nemůžete, seznamte se o kolik jsou seškrtány výdaje v sociálních oblastech. To znamená, že to budou muset zaplatit důchodci kteří Vašich využijí. Bude jich dost? Budou na to mít? Skupina Vás zajímající, která s financemi nemá potíže, není pravděpodobně tak veliká aby Váš projekt byl realizovatelný. Prostě by to chtělo dobrou rozvahu, podnikatelský záměr. Mám obavy, že je to v současné době nerealizovatelné. Pokud ovšem nejde o záměr "jiný"...

Mějte se hezky a pokud myslíte svůj záměr upřímně, přeji Vám hodně úspěchů.

Valný, 13.10.2009

***** odpověď Pavla Loužeckého *****

Vážený pane Valný,
děkuji za Váš e-mail. V mnohém máte nesporně pravdu a mně je jasné, že životní podmínky většiny českých důchodců nejsou nijak růžové, aby si mohli dovolit "radovánky" podobného typu. Přesto však jsem přesvědčen o tom, že se najde celá řada lidí, kteří budou (ať už za přispění kohokoli) mít postupně zájem rozšířit si své rozhledy a možnosti o nové aktivity, které jsou určeny právě pro ně.
Můj projekt je prozatím víc než co jiného pouhým projektovým záměrem, který nejde do hloubky po ekonomické ani po obchodní stránce, spíše se zabývá motivací cílové skupiny (proč by se toho měli senioři zúčastnit) a vlastním obsahem (co tam budou dělat).
Je mi jasné, že cena podobného pobytu je pro seniory samozřejmě rozhodujícím faktorem, a podle mého by neměla překročit sumu za běžný týdenní pobyt v lázních.
Na celém projektu je počítáno s participací řady podnikatelských subjektů s doprovodnými podnikatelskými aktivitami, které by měly být v konečném důsledu významným zdrojem spolufinancování projektu. Určitě bych nespoléhal na podporu státu, ale na především na obchodní potenciál, který by mohl tento projekt přinést celé řadě podnikatelů. 
Ptáte-li se mě tedy, zda jsem si již dělal ekonomickou analýzu a rozvahu pro tento projekt, pak Vám musím sdělit, že nikoli. Na to nemám dostatečné vědomosti, znalosti a zkušenosti v oblastech ekonomiky a obchodu. Pro realizaci projektu považuji za naprosto nutné spojit se nejdříve s někým, kdo se již nebude zabývat obsahem (což je moje úloha), nýbrž právě těmito zásadními věcmi, a kdo díky své odbornosti najde reálné řešení, jak dosáhnout kýženého výsledku, aby byli senioři spokojeni a budoucí firma dlouhodobě prosperovala.
Všechny projekty, které jsou určeny opravdu k tomu, aby byly veřejně prospěšné pro obyčejné lidi, se potýkají s problémy. A ty, které jsou cílené na početnou skupinu seniorů, zacházejí na úbytě v první řadě. Možná že by se daly najít na podobný projekt peníze z Evropské unie, ale - jako vždy a všude - je to jen a jen o lidech, o jejich ochotě přestat o věcech jen mluvit a schopnosti PUSTIT SE OPRAVDU DO TOHO.
Já jsem udělal první krok. Otázka zní: Udělá někdo ten druhý a další se mnou?

Pavel Loužecký
vydavatel a šéfredaktor Pozitivních novin
13.10.2009

(2) Béďa Klíchová, 14.10.2009

DOBRÝ DEN PANE LOUŽECKÝ,

Váš projekt je úžasný a  v mnoha směrech ojedinělý a  jeho zacílení - pro mně jako osobu  ve věku 65 let velmi  zajímavý,  je to hezký úmysl. Bohužel musím v mnoha směrech souhlasit s autorem předcházejícího článku, který nazval věci tak jak jsou a skutečnost je někdy mnohem horší, ale také někdy mnohem lepší. 
1 A)  Kategorie důchodců, kteří jsou  pobirateli důchodu a jsou ekonomicky činní - mnoho mých vrstevníků včetně mně - si služby, které potřebuje a hledá, dokáže najít a vybrat dle svých finančních možností, realizovat je, a nepotřebují prostředníka, např. cestovky se podbízejí seniorům a ostatní organizace se již přidávají, kdy firmy nabízí senior program, ceny pro seniory ap. - ano jde o početně zajímavou skupinu lidí. 
Tato kategorie někdy podporuje děti ,ale svůj standard si hlídá a dopřeje si.
1 B) Kategorie důchodců, kteří jsou pobirateli důchodu a nejsou ekonomicky činní - prostě jim to stačí, mají malé nároky ( jsou zvyklí žít skromně),
a/ mají finančně dobře zajištěné děti,  kdy mladí přispějí nebo zaplatí rekreaci rodičům, prarodičům, přispějí na léky  ap.
b/ mají finančně zajištěné děti, ale přispívají jim ze svého důchodu, protože jim to dělá radost, mají názor, že se svými penězi si mohou dělat co chtějí a prostě je dětem dávají. Často jsou to ti, kteří naříkají při placení poplatku u lékaře ap.
c/ mají děti, které mají finanční problémy - nezaměstnaní, samoživitelky ap. a pak jim ze svého důchodu pomáhají, protože je to často nutnost; 
d/ nemají děti, často ani příbuzné,  a jsou pobirateli poměrně nízkého důchodu, navíc potřebují léky a musí si je často hradit, žijí ve svém bytě nebo v domech s pečovatelskou službou, jsou soběstační a  využívají základní služby - jako kadeřník, holič, pedikůra, které jsou v místě bydliště.  Náklady spojené s bydlením a živobytím jim taktak vyjdou. Většinou si nestěžují.
e/ pobírají důchod a mají nárok podle zákona o soc. službách na některý příspěvek podle posouzení soběstačnosti, tyto jsou přiznávány od částky 2000,- Kč do 12.000 ,- Kč měsíčně podle stupně postižení. Tyto finanční částky pomohou zajistit základní  tzv obslužné práce, např peč. službu, služby asistenta ap., ale na intenzivní odbornou péči s dobře kalifikovaným personálem to nestačí.
f/ pobírají důchod a celý jej propijí, prokouří  a nebo jinak utratí bez starostí, jak bude zítra /ženy i muži/, stávají se pak obyvateli azylových domů, bezdomovci  atd.

1 C)
Kategorie osob v penzijním věku a nepobírající důchod - žijí z různých podpor, které nabízí sociální síť našeho státu, nebo je někdo živí.
 
To, co tady uvádím, je jenom velmi stručný nástin, co a jak to v kostce vidím já. Senioři - to je velmi široká skupina lidí, a  tak není lehké určit cílovou skupinu, kterou by chtěl Váš projekt oslovit. Ze své zkušenosti vím, že největší zájem je vždy  o skupinu  1A, kde lze najít osoby pro dobrou komunikaci, spolupráci ap. Často jsou ale sami zapojeni V NEJRŮZNĚJŠÍCH AKTIVITÁCH, a pro dobrou věc  se jen tak lehce nadchnout nedají. Entuziasmus v tomto věku nevylučuji, je určitě  také možný.
 
Také je velmi zajímavý pohled na seniory muže a seniorky ženy a jejich  pohled na tuto část života v důchodu. Těch kategoriií bychom mohli vytvořit mnoho.
Závěrem bych chtěla jen ještě podotknout, že mediální obraz staršího, starého a velmi starého člověka je v naší společnosti nějak pokřivený (zmińuji např  reklamu - na nátěr plotu - rádoby vtipná působí brutálně, naštěstí ji už nedávají) .
Tak na závěr - co asi by potřeboval náš český důchodce nejvíc?  Trochu shovívavosti ke zvláštnostem vyššího věku, vlídné slovo, trpělivost  a ochotu pomoci. Dost věcí totiž ještě rád zvládne sám. Bohužel toto  chybí jak u  představitelů vrcholné politiky, tak na úřadech, v institucích, a co je nejhorší - často i ve zdravotnických a sociálních zařízeních (argument nejsou peníze, nejsou lidi - slýcháme ještě častěji, než dříve). Znám ale i lidi a  taková  zařízení, kde to tak není, chovají se hezky a respektují  lidskou důstojnost.
 
Přeji Vám hezký den, mnoho štěstí     
B.Klíchová

***** odpověď Pavla Loužeckého *****

Dobrý den, paní Klíchová,
děkuji za Váš e-mail.
S Vašimi názory a myšlenkami souhlasím. Cílem mého projektu však rozhodně nebylo vyvolat diskuzi nad problémy důchodců, které jsou a rozhodně i nadále budou nemalé.
Řešením těchto problémů by se měly zabývat úplně jiné instituce, a diskuze o nich patří na úplně jiné stránky, než do Pozitivních novin.
Já jsem chtěl jen vymyslet a zveřejnit námět projektu určený pro lidi, kteří mohou a hlavně chtějí aktivně strávit zbytek svého života, ale potřebují k tomu nejdříve nějaký IMPULS. A ten impuls by měl být tak mocný, aby jim pomohl spolehlivě najít nový smysl života, směr, cestu, možnost vlastní seberealizace a uplatnění ....
Vycházím z principu, že chce-li člověk něco opravdu hodně moc dokázat, udělá maximum pro to, aby se tak stalo. Nejdříve však musí mít jasno v tom, co vlastně chce. A v tom je - podle mého názoru - zásadní problém.
Myslím si, že spousta seniorů by "něco" chtěla dělat, něčemu smysluplnému se věnovat, ale z nejrůznějších důvodů a příčin nevědí přesně, co by to mělo být. A když nevědí, co chtějí, pak se jim "to" logicky těžko hledá :-)
Tito lidé si prostě nedokáží poradit sami, a pokud jim nepomůže někdo jiný, oni sami se nikdy neodhodlají začít svůj nový cíl aktivně hledat. 
A já jsem přesvědčen o tom, že právě oni potřebují něco takového, jako je projekt AKTIVNÍ SENIOŘI. Projekt, který je a má být HLAVNĚ O NADĚJI.
 
Moc bych si přál, aby lidé hledali spíše možnosti, formy a způsoby, jak něco takového uskutečnit, než snášet na hromadu hory důvodů, proč to nejspíš fungovat nebude.
To je totiž přesně ten klíčový rozdíl mezi pozitivním a negativním myšlením:  Negativista řekne: Tento projekt se mi moc líbí a fandím mu, ale obávám se, že to nepůjde uskutečnit, protože .....
Zatímco pozitivně myslící člověk pronese naprosto zásadní větu: Nebude to lehké, ale já udělám všechno pro to, abychom to společnými silami uskutečnili, neboť je to nesmírně užitečná věc.
Cítíte ten zásadní rozdíl v obsahu sdělení? A o tom to všechno je.
Já nemusím mít hory peněz na to, abych mohl a chtěl dělat něco užitečného pro lidi.
Důležité je jen jediné: ZDA PRO TO SÁM SKUTEČNĚ NĚCO UDĚLÁM!

Pavel Loužecký
vydavatel a šéfredaktor Pozitivních novin
14.10.2009

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 03. 10. 2009.