Pražská konzervatoř znovuobnovila činnost JEDNOTY PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

Již v roce 2008 zahájila Pražská konzervatoř tříletý cyklus oslav 200 let svého založení.
Je poměrně nezvyklé, aby jedna instituce slavila po tři roky své bezesporu významné výročí, ale v případě Pražské konzervatoře je pro to hned několik výjimečných důvodů. Tím nejpádnějším důvodem je, že Pražská konzervatoř je nejstarší konzervatoří ve střední Evropě a její věhlas dosahuje celosvětového významu.
Ale protože důležitých dat je v celé této historii pěkná přehršel, dovolíme si v zájmu přehlednosti nahlédnout do několika důležitých historických listin a vytáhnout z nich pro vás to nejdůležitější.

HISTORIE PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

JEDNOTA PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH
byla založena 31. března 1810 a jejímu založení předcházely tyto události:

25. dubna 1808 se sešlo několik vlasteneckých přátel a zveřejnilo následující prohlášení:

„Jelikož umění hudební v Čechách jindy kvetoucí nyní tak bylo pokleslo, že i v Praze jen s tíží lze jest sestaviti dobrý úplný orchestr, a mimoto mnoho nástrojů jen nedostatečně nebo vůbec ani obsaditi se nedá, spojili se nížepsaní k tomuto účelu a s tím úmyslem, aby umění hudební v Čechách opět povznesli a zvelebili.
Prvním a nejpřiměřenějším prostředkem jest dle mínění jejich, aby pro každý jednotlivý nástroj nalezen a ustanoven byl výborný umělec, který by zvláštní smlouvou se zavázal k té povinnosti, že po několik roků bude nejenom na svůj nástroj v orchestru hráti, než i několik jemu přidělených žáků na nástroji tomto vyučovati a cvičiti.
Pro tyto nástroje, pro které by zde v Praze nebylo lze nalézti umělců vynikajících, povolati se mají umělci z ciziny a vyjednati se má s nimi totéž, s týmiž podmínkami.
Aby se výlohy k tomu potřebné uhradily, zavázali se níže podepsaní k určitým ročním příspěvkům na šest let po sobě jdoucích a zvou tímto veškeré milovníky a přátele umění hudebního, aby se s nimi k témuž účelu spojili a upsáním příspěvků, nejméně 100 zl. stříbra obnášejících, co zakladatelé k dosažení navrhovaného účelu, totiž ku zvelebení umění hudebního v Čechách napomáhali.“


František Josef hrabě z Wrtby
František hrabě ze Šternberka
Jan hrabě z Nostitzů
Kristian hrabě Clam-Gallas
Bedřich hrabě z Nostitzů
Karel hrabě a pán na Firmianě
Jan hrabě z Pachty
František hrabě z Klebelbersberka31. března 1810 když se k myšlenkám prohlášení přihlásili další šlechtici, bylo ustaveno soukromé sdružení nesoucí úřední název JEDNOTA PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH (Verein zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen).

JEDNOTU založili tito šlechtici:

Vilém kníže Auersperg, Jiří František hrabě Buquoy, Josef hrabě Caretto-Millesimo, Fridrich hrabě Clam-Gallas, Kristian hrabě Clam-Gallas, hraběnka Clam-Gallas, Karel Josef hrabě Clam-Martinitz, Johann kníže Clary-Aldringen, Vilemína hraběnka Szapáry (roz. Clary), Joseph hrabě Colloredo, Rudolf Joseph kníže Colloredo-Mannsfeld, Wolfgang hrabě Czernin, František Antonín hrabě Desfours, František Josef kníže Dietrichstein-Proskau-Leslie, Maria Václav hrabě Bořek-Dohalský, Karl hrabě Firmian, Franz hrabě Hartig, Friedrich hrabě Hartig, František baron Hildprandt, Jan Rudolf hrabě Chotek, Leopold hrabě Küenburg, Ferdinand kníže Kinský, Leopold hrabě Kinský, Filip hrabě Kinský, Vojtěch hrabě Klebelsberg, František hrabě Klebelsberg, František hrabě Kolowrat-Libštejnský, Jan hrabě Lažanský z Bukowé, August hrabě Ledebur-Wicheln, Anton kníže Lobkowicz, Josef kníže Lobkowicz, Friedrich hrabě Nostitz-Rieneck, Johann hrabě Nostitz-Rieneck, Josef hrabě Nostitz-Rokytnice, Jan hrabě Pachta z Rájova, František hrabě Příchovský, Louis kníže Rohan, František Josef starohrabě Salm, František hrabě Schlik, Antonie Josefa hraběnka Nostitzová (roz. Schlik), Josef II. kníže Schwarzenberg, Kašpar hrabě Sternberg, František hrabě Sternberg, Josef hrabě Sweerts, Leopold hrabě Thun-Hohenstein, František hrabě Thun-Hohenstein, Franz kníže Trauttmansdorff, Ernest hrabě Waldstein, Alfred kníže Windischgrätz, Weriand hrabě Windischgrätz, Eugen hrabě Wratislav, Josef hrabě Wratislav, Rudolf hrabě Wrbna, František Josef hrabě Wrtba, Vincenz baron Zessner von Spitzenberg.

Během dalších desetiletí se k 55 zakládajícím členům přidávali stále noví členové.

24. dubna 1811 byl zahájen první školní rok na PRAŽSKÉ KONZERVATOŘI, kterou JEDNOTA k praktickému naplnění myšlenek prohlášení založila a více než sto let sama financovala a řídila.

Aniž by byla JEDNOTA informována a bylo s ní jednáno, byla Pražská konzervatoř krátce po vyhlášení Československé republiky odevzdána dekretem č.579 ze dne 2.12.1918 do správy vládnímu komisaři a správou školy byl pověřen sedmičlenný poradní sbor.

31. prosince 1918 se následně valná hromada JEDNOTY PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH usnesla, aby činnost sdružení byla rokem 1918 zastavena.

Od zrušení JEDNOTY mezitím uběhlo více než 100 let. Pražská konzervatoř však s rokem 1918 nezanikla. Naopak. Byla, je a věřme že navždy zůstane unikátní vzdělávací a kulturní institucí, která sehrála klíčovou roli v rozvoji hudební kultury u nás, jejíž význam přesahuje hranice země.
Proto se také vedení Pražské konzervatoře rozhodlo, že v roce 2010 znovuobnoví činnost historické JEDNOTY PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH a naváže tak na dvěstěletou tradici založenou našimi šlechtickými rody.

Nahlédněme proto do připravované ZAKLÁDACÍ LISTINY znovuobnovené JEDNOTY:

SOUČASNOST PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

JEDNOTA PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH,
obnovená při Pražské konzervatoři pro její podporu a rozvoj,
byla založena
u příležitosti 200. výročí založení původní JEDNOTY PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH
31. března 2010

■■■

My, současníci,
respektujeme zákonitosti historického vývoje. Dějiny se nedají vrátit, zastavit ani měnit. Ani my nemáme v úmyslu měnit náhled na cokoliv v historii Pražské konzervatoře. Naopak chceme navázat na hodnoty, jejichž důležitost a sílu znali naši předchůdci, hodnoty, jimiž se sami řídili, které ctili a všestranně je podporovali.
Je naší milou povinností pokusit se navázat na tvůrčí a myšlenkové dědictví prvních zakladatelů Pražské konzervatoře, pokračovat po mnoha letech tam, kde oni museli z historických důvodů svoji činnost ukončit a dnešním obnovením Jednoty jim tak vyjádřit náš dík.
Pro mnohé znovuobjevená nebo nově objevená aktivita předků přináší pocit respektu, obdivu i hrdosti, kterému není třeba se bránit. Rádi proto společně připomeneme úsilí a odpovědnost, kterou na sebe předci dnešních potomků vzali, když jako členové JEDNOTY PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH založili, financovali a řídili 108 let Pražskou konzervatoř.
Historie prokázala, že jimi založená hudební škola, pyšnící se primátem nejstarší konzervatoře ve střední Evropě, se nejen doma, ale i v zahraničí, stala respektovanou a váženou hudební institucí. Stala se jí díky nadání, úsilí a píli svých žáků, kterým bylo studiem na Pražské konzervatoři umožněno plně rozvinout svůj talent a po jejím absolvování šířit dobré jméno české hudební školy doma i ve světě.

        

Považujeme si za čest hlásit se k hodnotám, které byly a jsou spojovány se šlechtickým stavem. Čest, odpovědnost, víra, ušlechtilost i noblesa jsou snad vystižitelné jedním slovem - slušnost. A to musí být i dnes stále tou nejtrvalejší lidskou vlastností, činící život hodnotným. Výstižné bubnovské erbovní heslo „Předky ctíce, sebe ctíme“ nás zajisté vede k tomu, abychom rádi a spojenými silami opět jako kdysi naši předchůdci „ku povznesení a zvelebení umění hudebního v Čechách napomáhali.“

Hlavním cílem nově obnovené JEDNOTY PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH není dnes již finanční zajištění chodu Pražské konzervatoře, to na sebe již v roce 1918 převzal stát, ale především veřejná podpora hudby a umění. K tomu patří - stejně jako před 200 lety - všestranná podpora studentů Pražské konzervatoře ve všech představitelných formách, podobách a aktivitách, kterých jsme schopni.
Těžko lze dnes již naplnit známé rčení „Co Čech, to muzikant“, ale povědomost, že Čechy byly, jsou a budou konzervatoří Evropy, zajisté vyvracet netřeba. Chceme k tomu přispět.

SLAVNOSTNÍ KONCERTV úterý 23.března 2010 se uskutečnil od 19.30 hodin v Dvořákově síni pražského Rudolfina KONCERT SYMFONICKÉHO ORCHESTRU PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE, který byl věnovaný 200. výročí založení „Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách“, šlechtického spolku, který konzervatoř založil a více než sto let řídil. Na koncertu vystoupil s velkým úspěchem Lukáš Klánský (klavír) a dirigovali ho Miriam NěmcováMarek Šedivý.Slavnostní koncert zahájil úvodním slovem předseda výboru oslav výročí Pražské kozervatoře Mgr. Ladislav Horák, který představil vzácné hosty, kteří se postupně ujímali slova: ministr kultury Václav Riedlbauch, zástupce šlechticů Arnošt hrabě Waldstein-Wartenberg, primátor hl.m.Prahy MUDr. Pavel Bém a ředitel Pražské konzervatoře MgA. Pavel Trojan. Zároveň uvítali přítomné sponzory Pražské konzervatoře,  jak historického - Českou spořitelnu, zastoupenou náměstkem generálního ředitele panem Jiřím Škorvagou, tak současného - firmu Unicorn v čele s předsedou představenstva panem Vladimírem Kovářem.
Při této slavnostní příležitosti ředitel Pražské konzevatoře poprvé seznámil veřejnost se skutečností, že činnost historické JEDNOTY PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH, zaniklé v roce 1918, byla ke dni 31.3.2010 znovuobnovena podáním návrhu na založení stejnojmenného občanského sdružení.


 
 
 
  

Před zahájením koncertu se odehrálo slavnostní setkání vedení Pražské konzervatoře se zástupci šlechtických rodů, jejichž předkové založili před 200 lety JEDNOTU PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH.


  

Na památku tohoto historického setkání bylo pořízeno společné foto se všemi cca padesáti zástupci šlechtických rodů, kteří se slavnostního koncertu zúčastnili.

Nahlédněme potřetí do návrhu zakládací listiny znovuobnovené JEDNOTY

JEDNOTA PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH
obnovená při Pražské konzervatoři pro její podporu a rozvoj


■■■

28. dubna 2010
si připomeneme 200. výročí konání první valné hromady JEDNOTY (28.dubna 1810),
která tehdy přijala především návrh stanov.

■■■

1. května 2010
se uskuteční v sále Pálffyovského paláce první valná hromada
obnovené JEDNOTY PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH,
na níž mohou zájemci začít podepisovat Zakládací listinu:

„My níže podepsaní členové,
dnes a v dalších dnech, měsících a letech svým podpisem stvrzujeme,
že k datu 31.3.2010 byla znovuobnovena činnost

JEDNOTY PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH
při Pražské konzervatoři, určená pro její podporu a rozvoj

a že za tímto účelem bylo založeno občanské sdružení nesoucí tento název.
Sídlo sdružení se nachází v budově Pražské konzervatoře
v Pálffyovském paláci na Malé Straně v Praze 1.“
© Jan Drocár   © Pavel Loužecký
Foto © Jaroslav Betka, Pavel Loužecký
webové stránky Pražské konzervatoře: www.prgcons.cz

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Občanské sdružení JEDNOTA PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH zve tímto všechny uměnímilovné občany, kteří mají zájem účastnit se aktivit sdružení a podporovat jeho činnost, aby se zaregistrovali prostřednictvím e-mailu jednota@prgcons.cz.   
První valná hromada, na kterou jsou všichni zájemci zváni, se uskuteční v sobotu 1. května 2010 v sále Pálffyovského paláce (Valdštejnská 14, Praha 1, I. patro) od 10 hodin (prezence účastníků od 9.30 hod).
Na programu bude, podobně jako před 200 lety, schválení stanov, podepsání zakládající listiny, volba předsedy a výboru, diskuze o cílech a činnosti sdružení.

Členové přípravného výboru občanského sdružení 
JEDNOTA PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH

Pavel Trojan
, ředitel Pražské konzervatoře
Ladislav Horák, předseda výboru oslav výročí Pražské konzervatoře
Aleš Kaňka, statutární zástupce ředitele Pražské konzervatoře
Eduard Douša, zástupce ředitele Pražské konzervatoře
Petr Kšáda, právník
Jan Drocár, šéfredaktor magazínu Historická šlechta
Pavel Loužecký, vydavatel a šéfredaktor magazínu Pozitivní noviny


Poslechněte si  rozhovor s Ladislavem Horákem,
zástupcem ředitele a předsedou organizačního výboru
oslav 200. výročí založení Pražské konzervatoře,
který připravila 22. března 2010 pro vysílání Českého rozhlas 3 Vltava Jana Vašatová.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 26. 03. 2010.