Pavel Loužecký: Změny v Pozitivních novinách

Rubrika: Exkluzivně

Vážení čtenáři, autoři a spolupracovníci Pozitivních novin! 

Již téměř pět let se snažíme s celou řadou redakčních spolupracovníků, ilustrátorů, fotografů, jazykových korektorů, překladatelů a zejména stovkami autorů připravovat internetový magazín Pozitivní noviny.
Pět let, den co den, 365 dní v roce věnujeme významnou část svého volného času na to, abychom společnými silami vytvořili alespoň malý mediální ostrůvek v podobě jakési oázy pohody a optimismu, kam by mohli čtenáři chodit čerpat pozitivní energii, byli zde alespoň trochu „chráněni“ před špatnými zprávami, a jako protiváhu toho aby zde nacházeli „čtení“, které dostává v jiných médiích jen velmi málo tolik potřebného prostoru.
Za těch pět let se Pozitivní noviny snažily neustále zlepšovat svoji kvalitu, nepřetržitě přinášely nové a nové rubriky, kontaktní projekty, novinky, připravovaly výstavní akce a podílely se na nejrůznějších projektech ve spolupráci s celou řadou dalších subjektů.
Málokterý čtenář si však uvědomuje, že Pozitivní noviny nemají žádnou skutečnou redakci, že její tvůrčí jádro nesedí v jedné budově ve společné kanceláři, kde bychom mohli vydávání tohoto magazínu připravovat, a hlavně že tyto noviny nejsou žádnou oficiálně zaregistrovanou obchodní společností nebo společenskou organizací, ale že je vydává soukromá osoba.
Jestliže pak za pět let své existence bylo v Pozitivních novinách publikováno více než čtyři tisíce článků a spolu s nimi zde byly otištěny desetitisíce fotografií a ilustrací, je to nesporně úctyhodná práce, kterou není možno obětovat a přestat s jejich vydáváním.

V souvislosti s ohlášeným odchodem Václava Židka z postu šéfredaktora Pozitivních novin k 1.6.2009 jsem však – coby vydavatel těchto novin - nucen přistoupit k celé řadě opatření, která se u některých z vás nejspíš nesetkají s nadšením, ale jsou naprosto nezbytná k tomu, aby PN mohly i nadále vycházet.

1/   ZRUŠENÍ RUBRIKY AKTUALITY

• Od 1.5.2009 bude zrušena rubrika AKTUALITY, v níž byly dosud zveřejňovány nejrůznější příspěvky aktuálního, dočasného charakteru, jako např. pozvánky na akce, tiskové zprávy, oznámení, informace o výstavách, o knihách apod. Tyto informace se po uplynutí příslušného termínu z rubriky postupně mazaly a nahrazovaly novými aktualitami.
• Bohužel, spousta osob a institucí začala využívat (někteří až zneužívat) bezplatného charakteru tohoto magazínu, a bez ustání nás zásobují svými tiskovými materiály se žádostí o jejich otištění v této rubrice.
• Pozitivní noviny však nesoustřeďují svůj zájem do čistě ZPRAVODAJSKÉ ROVINY, jako je tomu u ostatních zpravodajských médií, kde je důležitá hlavně ta DNEŠNÍ ZPRÁVA, zatímco ty včerejší a předvčerejší už nikoho nezajímají, a proto mohou klidně zahynout.
• U nás je tomu přesně naopak. My preferujeme materiály, které mají trvalý charakter a čtenář je může číst dnes stejně jako za pět let bez pocitu, že se jedná „o prošlou záležitost“. Především z tohoto důvodu jsem se rozhodl rubriku AKTUALITY zrušit.
Omlouvám se všem obětavým spolupracovníkům, pro které byly AKTUALITY jednou z mála příležitostí, jak upozornit na své aktivity, že díky tomuto kroku přijdou o svůj dosavadní mediální nosič.

2/   ZMĚNY VE VÝBĚRU ČLÁNKŮ A PŘÍSPĚVKŮ DO POZITIVNÍCH NOVIN.

• Od 1.6.2009 již nebudeme nově otiskovat žádnou beletrii ani dlouhodobé seriály na pokračování. Výjimku budou tvořit pouze krátkodobé série článků v rubrikách O SLAVNÝCH LIDECH a LETEM SVĚTEM, kterým vždy byla, je a bude v Pozitivních novinách věnována mimořádná pozornost.
• Nadále již také nebudou přijímány k otištění články, které mají svým obsahem a stylem zpracování blízko k zařazení do poměrně nové rubriky NA HRANĚ.
• Ze svého subjektivního hlediska chci začít mnohem kritičtěji posuzovat veškeré autorské materiály, nabídnuté Pozitivním novinám k publikování, zda ve mně, jakožto vydavateli těchto novin, vzbuzují příjemné emoce v rovině optimismu, inspirace, nápadů, radosti, uvolnění a zábavy, ale hlavně zda mi dodávají pozitivní energii spolu s tolik potřebnou radostí do života.
• Na toto ožehavé a mediálně citlivé téma již toho bylo řečeno a napsáno v PN tolik, že ho nechci dále rozebírat, vysvětlovat ani jakkoli veřejně obhajovat.
Redakce si i nadále vyhrazuje právo uveřejnit pouze takové příspěvky, které nejsou v přímém rozporu s deklarovanými zásadami a filozofií Pozitivních novin, a všechna ostatní zaslaná díla s díky odmítnout a odkázat jejich autory na skutečná zpravodajská média, kterých dnes existuje více než dost.
• Všem tvůrčím autorům pak vřele doporučuji vytvořit si svůj vlastní blog nebo webové stránky, a zde s plným zadostiučiněním publikovat svá díla bez ohledu na to, zda se to někomu líbí či nikoli, respektive zda je kterýkoli vydavatel odmítá vydat ve svých novinách.

3/   ZMĚNY VE ZPŮSOBU ILUSTROVÁNÍ VYBRANÝCH ČLÁNKŮ

• Vzhledem k tomu, že Pozitivní noviny se profilují jako ILUSTROVANÝ MAGAZÍN, měl by být každý článek, uveřejněný v PN, opatřen minimálně jednou vlastní autorskou fotografií nebo ilustrací.
• Chci tímto požádat všechny autory, kteří zašlou redakci svůj článek k publikování, aby ho napříště doplnili minimálně jednou fotografií nebo ilustrací, kterou vloží přímo do textového dokumentu (wordu) na konkrétní místo, kde má být ilustrace uveřejněna. Počet fotografií není limitován s tím, že redakce si vybere z této nabídky sama fotografie a ilustrace vhodné k otištění.
• V případě, že autor nemá k dispozici žádnou vlastní ilustraci nebo fotografii, která by se k článku hodila, bude mu doporučeno obrátit se osobně na některého z našich ilustrátorů či fotografů, aby spolu v přímé spolupráci doprovodili text příslušnou ilustrací.
Jméno autora ilustrace nebo fotografií musí být doplněno autorem textu na konci příslušného článku, aby mohla být tato informace následně publikována v zájmu respektování autorských práv.

4/   OHLASY

• Nadále již nebudou otiskovány OHLASY osobního charakteru, které nemají žádný přínos pro nezaujatého čtenáře.
• Rovněž nebudou otiskovány krátké děkovné OHLASY v rozsahu jedné nebo dvou vět, nemající žádnou obecně platnou, přidanou informační hodnotu.
• Pouze ty nejhodnotnější OHLASY budou zároveň přidány i pod samotný článek. Ostatní budou otištěny pouze v samotné rubrice OHLASY.

5/   JAZYKOVÉ VERZE

• Další jazykové verze článků (anglicky, německy, polsky, rusky, slovensky, švédsky) budou zpracovávány pouze v mimořádných případech u článků, na kterých bude mít redakce PN zvláštní zájem, a dále u článků, kde je schopen jejich obsah a význam přesáhnout hranice státu a oslovit příslušníky jiných národů.

6/   OMEZENÍ POČTU VYDÁVANÝCH ČLÁNKŮ

• Vzhledem k velkému počtu velmi kvalitních článků, které si mnozí čtenáři možná dosud neměli možnost přečíst, ani zaregistrovat jejich existenci, a s ohledem na avizovaný preciznější výběr nových článků, určených k uveřejnění, dojde zároveň k omezení počtu nově vydávaných článků z původních 3-4 denně na polovinu.
• Současně s tím však chceme dát mnohem větší prostor k návratu hodnotných článků z archívu PN na titulní stranu, aby i tato díla dostala znovu šanci zaujmout vaši pozornost a nezapadnout v tom obrovském množství textů, které již Pozitivní noviny obsahují.

7/   PŘEBÍRÁNÍ JIŽ OTIŠTĚNÝCH ČLÁNKŮ

• Dosud jsme se snažili zachovávat v Pozitivních novinách obsahovou exkluzivitu tím, že jsme odmítali otiskovat kvalitní články, které již byly našimi autory dříve publikovány na internetu.
• Z jednoho úhlu pohledu to byl chvályhodný počin, z jiného pohledu však výrazně omezoval naše čtenáře v tom, aby dostávali skutečně kvalitní výběr toho nejlepšího, co je určeno v první řadě k čerpání pozitivní energie.
• Ne každý je schopen na internetu najít a přečíst si určitý článek. Většina z nás totiž nejspíš nehledá přímo nějaký konkrétní článek, ale v daném magazínu (webu, zpravodajství) ho zajímá zejména jeho CELKOVÉ ZAMĚŘENÍ v rámci určité OBLASTI JEHO OSOBNÍHO ZÁJMU.
• Pro nás tedy musí být nejdůležitějším hlediskem DŮVOD, PROČ SI K NÁM ČTENÁŘI CHODÍ ČÍST NAŠE NOVINY OPAKOVANĚ, a tím je nesporně touha přečíst si na jednom místě dobré zprávy.
• Exkluzivita je pro každé médium bezpochyby věcí atraktivní a příjemnou, ale nesmí být samoúčelná a hlavně nesmí degradovat hlavní poslání Pozitivních novin.
• Proto od 1.6.2009 rušíme striktní omezení bezpodmínečné exkluzivity příspěvků, a budeme nadále přistupovat k této záležitosti u každého příspěvku individuálně dle svého nejlepšího vědomí, svědomí a přesvědčení.

To jsou tedy nejpodstatnější změny, které se dotknou všech čtenářů i autorů Pozitivních novin. Já bych chtěl žít ve víře, že s přibývajícím časem všem zúčastněným prospějí.

Děkuji za pochopení.

Pavel Loužecký
vydavatel Pozitivních novin
 
28.4.2009

Své názory mi můžete napsat na adresu: 
redakce@pozitivni-noviny.cz nebo 
vydavatel@pozitivni-noviny.cz  

OHLASY NA ČLÁNEK
Upozornění: nejnovější ohlasy jsou na konci článku tohoto oddílu, aby byla zachována posloupnost vkládaných informací.

Krám Josef PhDr.
(1) Josef Krám
Rychnov nad Kněžnou, 28.4.2009Zdravím Vás.
Především dík za Vaši mnohaletou práci, za práci pana Žídka i všech Vašich spolupracovníků. Ani jeden z nás nepotřebume lichotit, ale vy jste nastavili vysoko laťku - a to nechť tu je naplno řečeno.
Pro mě věrného čtenáře a taky autora byly a jsou PN kvalitní, ale v dnešní době dělané v amatérských podmínkách (rozuměj bez peněz) něco neskutečného - o to tu jde.
Nejsem nábožensky založený člověk, ale musí platit, že dělník (tedy vy všichni) je hoden mzdy své, jak se praví v bibli.
Za sebe mohu jen říct, že budu rád nadále jejich čtenářem.
Ať se Vám daří.
Josef Krám.  

Richtermoc Milan
(2) Milan Richtermoc
Praha, 29.4.2009


Dobrý den.
Zpráva Pavla Loužeckého mne překvapila a zaskočila. V prvé řadě je třeba vyjádřit úctu a poděkování dosud pracujícímu tandemu Loužecký-Žídek (nebo naopak?), který se mimořádně osvědčil. Bylo nám s nimi a s jejich Pozitivními novinami lépe než na světě. Co bude dál?
Z příspěvku je patrná Pavlova snaha o udržení PN, což si přirozeně vyžádá nutné změny. Budou k lepšímu? Budou k horšímu? Budou to i nadále "naše Pozitivky?" Nevím.
Jedno přísloví praví: "Nač se bát zítřků, třeba nepříjdou!
Vašku a Pavle díky! A hodně štěstí při hledání a nalezení nového šéfredaktora, protože jen to je dle mého názoru cesta k tomu, aby Pozitivní noviny nadále byly... však víte!
S pozdravem
Milan Richtermoc

Volf Jaroslav
(3) Jaroslav Volf
Praha, 30.4.2009


Dobrý den, pane Loužecký!
Srdečně Vás pozdravuji a přikládám stručný výtah z chystaných změn v PN z minipoznámkami.

1/ ZRUŠENÍ RUBRIKY AKTUALITY – naprostý souhlas!!!
3/ ZMĚNY VE ZPŮSOBU ILUSTROVÁNÍ VYBRANÝCH ČLÁNKŮ – praktické!
4/ OHLASY – naprostý souhlas!
6/ OMEZENÍ POČTU VYDÁVANÝCH ČLÁNKŮ – obecně praktické
• Vzhledem k velkému počtu velmi kvalitních článků, které si mnozí čtenáři možná dosud neměli možnost přečíst, ani zaregistrovat jejich existenci, a s ohledem na avizovaný preciznější výběr nových článků, určených k uveřejnění, dojde zároveň k omezení počtu nově vydávaných článků z původních 3-4 denně na polovinu. Naprostý souhlas!
• Současně s tím však chceme dát mnohem větší prostor k návratu hodnotných článků z archívu PN na titulní stranu, aby i tato díla dostala znovu šanci zaujmout vaši pozornost a nezapadnout v tom obrovském množství textů, které již Pozitivní noviny obsahují. - To je relativní, aby se při nadměrném opakování z archivu nemusely složitě lovit novinky...
7/ PŘEBÍRÁNÍ JIŽ OTIŠTĚNÝCH ČLÁNKŮ - v zásadě rozumné, musí ukázat praxe.

Obecně jsme přesvědčen, že popsané změny (ne odstoupení V.Židka z pozice šéfredaktora) povedou ke zvednutí standardu PN.
Mějte se krásně, třeba se někdy setkáme na pár slov...
Zdraví
Jaroslav Volf

Kubešová Blanka
(4) Blanka Kubešová
Švýcarsko, 1.5.2009


Šéfredaktor Pozitivních novin Václav Židek se spisovatelkou Blankou KubešovouMilý Václave…

Zpráva o Tvém odchodu z místa šéfredaktora Pozitivních novin mě naplnila smutkem, jak jinak. Věděla jsem, že k tomu jednou bude muset dojít, přesto mě to zaskočilo a jsem si jistá, že v tom nejsem sama.
Trochu s nostalgií myslím na obětavou a vpravdě nekonečnou, doslova a dopísmene mravenčí práci, kterou jsi coby spoluzakladatel, redaktor i kmenový autor novinám odvedl; na to obrovské množství článků, které jsi pro své čtenáře vybojoval a připravil takřka na koleni.
Na tu spoustu nových rubrik, autorů i ilustrátorů, které jsi pro noviny s nadšením získával; na těch hodin strávených u počítače, těch nekonečných telefonátů a dopisů s autory i se čtenáři... Kolik autorů, mne nevyjímaje, jsi podržel a pomohl jim v jejich vlastní práci, pochybách a snažení. To vše na úkor vlastního času, vlastního odpočinku. Nepřeháním, když řeknu, že jsi byl páteří novin a že jste s vydavatelem Pavlem Loužeckým byli jednoduše silná dvojka.

Tohle ale nemá být žádný nekrolog a není čas na smutek. Přeju Ti i dál v Tvém soukromém životě hodně zdraví a úspěchu a taky spokojenosti ze smysluplné a dobře vykonané práce, a to je v životě možná nejdůležitější.
Nepochybuju, že Ti dosavadní činnost bude scházet a pevně věřím, že se na stránky PN budeš dál v nějaké formě vracet, přinejmenším jako autor a čtenář, a že se s Tebou budeme čas od času dál setkávat.
Díky, Václave!

Tvoje Blanka Kubešová


(5) Ivan Kolařík
Austrálie, 3.5.2009


Milý Pavle,

s neočekávaným odchodem nesmírně schopného, loyalního a pracovitého šéfredaktora PN Václava Židka končí celá éra kolem těchto unikátních internetových novin. Václav společně s Tebou a dalšími spolupracovníky, úzce spojenými s vydáváním PN, dal novinám život. Svým profesionálním přístupem ke své práci Václav udělal PN tím, čím dnes jsou - vyhledávaným a velice čtivým periodikem, které s radostí vyhledávají tisíce čtenářů po celém světě.

Nyní přichází další, zbrusu nová fáze vydávání PN. Svoji představu, jakým směrem se budou noviny od nynějška ubírat, jsi celkem jasně nastínil na stránkách Pozitivek. Dovol, abych jako čtenář a autor velice stručně vyslovil svůj názor ohledně vydavatelského plánu do budoucna.

Mluvíce o budoucnu, samozřejmě že jenom budoucnost ukáže popularitu Tvé vize. Tvůj redakční program jako celek je v jádru atraktivní. Nicméně jako autor musím připomenout, že jakékoliv periodikum závisí na spolupráci autorů/přispěvatelů. Samozřejmě že autoři do jisté míry, zvláště jde-li jim o to být publikováni, závisí na dobré vůli redaktorů. Ne však úplně. Je mnoho autorů, kteří klidně píší jen tak do "šuplíku", nebo svoje dílka cirkulují mezi přáteli a jsou stejně tak šťastní, jako kdyby jim práce vycházela. Mimochodem, počítám se k těmto lidem. Co se snažím trochu rozvláčně říci je, že udělá-li vydavatel či redaktor cestu k uveřejnění příspěvku trnitou, autoři si rozmyslí, zdali se spoluprací pokračovat. A zde jsem u toho: myslím si, ze nejvážnější chybou v Tvém plánu je nařízeni pro autory své příspěvky opatřit vhodnou fotografií nebo ilustrací. A navíc tyto umístnit v textu. Nemusím se zmiňovat, že se mezi autory PN najdou mnozí jako já, kteří jsou neschopni něco takového přes počítač udělat. Pro které zkrátka a dobře Tvůj příkaz bude velkou překážkou, která třeba i způsobí konec spolupráce. Mluvil jsem o tom s několika autory, kteří mi mé pochybnosti potvrdili.

Druhá věc, se kterou si nejsem tak docela jistý (asi je to tím, že žiji na druhé straně zeměkoule a jsem tudíž na vážnější přemýšlení trochu pomalejší) je snaha za každou cenu publikovat články pozitivní, radostné, články vzbuzující dobrou pohodu. Samozřejmě, že je to chvályhodné a já si uvědomuji, že je to stěžejní náplň PN, které z tohoto důvodu vlastně přišly na svět. Nicméně... bohužel svět kolem nás není radostný, spíše naopak. Myslím si, že by se v PN mělo najít místo na uplatňování realistického pohledu na život, který, ať se člověk snaží, jak může, nelze vidět a POPISOVAT jenom růžovými brýlemi.
Myslím si, že rubrika "Na hraně" měla své oprávněné místo (oproti třeba Aktualitám) v PN a že je škoda, že ses rozhodl příspěvky hodící se stylem do této rubriky neuveřejňovat a rubriku uzavřít. Nikdo nemá zájem číst pesimistické, temné úvahy. Těmi je dnešní tisk přeplněn. Avšak nevidím na závadu uveřejnit článek, který se kriticky divá na negativní jevy ve společnosti a analyzuje její nešvary.
Doufám, že se Tě nedotknu, když řeknu, že lpění na tom, že se musí psát články pozitivní (moje interpretace, možná špatná, je "optimistické") mi připomíná neblahá léta mého mládí, kdy nám bylo stranou a vládou vnucováno něco podobného. A my jsme to nenáviděli. A my jsme se tomu příčili.

Nakonec bych chtěl říci, že si nesmírně vážím Tvého úsilí a Tvé práce, jejíž plody již několik let obohacují čtenáře po celém světě. Smekám před studnicí Tvých nápadů, které ses snažil prostřednictvím PN realizovat. Držím palce do budoucna. Nemám sice potuchy, jestli se Ti podaří najít někoho tak žijícího pro věc jako byl Václav, ale i v tom Ti přeji mnoho zdaru.


S přátelským pozdravem a s omluvou kostrbatého vyjadřování

Ivan Kolařík 
                 

Reich Zdeněk
(6) Zdeněk Rich
Green Point, Austrálie, 3.5.2009


Vážený pane Loužecký,
když jsem si 28.dubna, tak jako téměř každodenně, otevřel Pozitivní noviny a přečetl si Váše upozornění na dramatické změny, které tento časopis postihnou, měl jsem v první chvíli pocit, že se jedná o jaksi časově posunutý a ne příliš zdařilý aprílový žertík. Když jsem však, po jeho opětném přečtení shledal, že je toto upozornění míněno naprosto vážně, rád bych Vás ubezpečil, že Vaše předpověď, že se tyto změny nesetkají s nadšením, je v mém případě naprosto přesná a to nejen z hlediska čtenáře, který sleduje PN téměř od jejich začátku, ale i jako občasného autora. Dovolil bych si tedy položit pár otázek, na které bych rád znal odpověď.
V úvodním odstavci píšete: Za těch pět let se Pozitivní noviny snažily neustále zlepšovat svoji kvalitu, nepřetržitě přinášely nové a nové rubriky, kontaktní projekty, novinky, připravovaly výstavní akce a podílely se na nejrůznějších projektech ve spolupráci s celou řadou dalších subjektů. Rád bych věděl, zda považujete tuto snahu za úspěšnou nebo neúspěšnou. Pokud ji považujete za úspěšnou, potom opravdu nevidím důvod, proč na této cestě nepokračovat. Také bych rád znal odpověď na klasickou otázku, zda byla dřive slepice a potom vejce, či naopak. Je důvodem ke změnám odchod šéfredaktora Václava Židka, či je jeho rezignace na tuto funkci vyvolána připravovanými změnami?

A nyní bych napsal pár slov a položil několik otázek k jednotlivým bodům připravovaných změn.
1. Je patrně mnoho logických důvodů, proč rubriku Aktuality ze stránek PN vyřazujete a jedním z nich je skutečnost, že mnoho osob a institucí začalo používat tuto rubriku jako bezplatnou reklamu. Pokud jako nevýdělečná organizace, kterou PN patrně jsou, nemohou požadovat platbu za uveřejnění reklamy, mohlo by se případně vyžadovat, aby ti, kdo tuto rubriku k těmto účelům používají, zaplatili určitý stanovený obnos na účet nějaké charitativní organizace podle Vašeho výběru.
2. Ovšem obsah druhého odstavce, týkající se výběru článků pro PN, vyvolává mnohou otázku nejen pro čtenáře, ale zejména pro případného přispěvatele. Co je například míněno pod širokým pojmem „belertrie“? Co je považováno za krátký a co za dlouhý seriál? Je opravdu nezbytné vyřadit příspěvky podobné těm, které byly použity v rubrice Na hraně? Ano, jistě nás mnohé z těchto článků nedonutí k bodrému smíchu, ale jak známo, život není procházkou po zelené trávě, a trochu reálného pohledu na svět snad nikomu neuškodí.
Pokud vím, tak i do bulvárního tisku, který pilně zásobuje čtenáře vraždami, rozvody, krádežemi, dopravními i jinými katastrofami čas od času pronikne, i když sporadicky, zpráva pozitivní. A pochybuji velice, že i ten nejbulvárnější bulvár by vydal prohlášení, že nebude zásadně otiskovat žádné zprávy, které by případně mohly čtenáře přenést do „oázy pohody a optimismu“.
Z hlediska přispěvatele potom nezbytně vyvstává otázka, jaký článek obstojí před Vaším kritickým zrakem a který ve Vás, jako vydavateli Pozitivních novin, „vzbudí příjemné emoce v rovině optimismu, inspirace, nápadů, radosti, uvolnění a zábavy, ale hlavně zda Vám dodávají pozitivní energii spolu s tolik potřebnou radostí do života“. Nijak se Vám nedivím, že, jak dále píšete, nehodláte toto téma dále „rozebírat, vysvětlovat ani jakkoli obhajovat“.
Jako vydavatel PN máte jistě právo učinit jakékoli zásahy a změny v rámci tohoto časopisu, přizpůsobit ho Vašemu vkusu, případně vydávání Pozitivních novin ukončit. Do jaké míry se však tyto změny srovnávají se zásadami novinářské etiky ponechám na Vaší úvaze. Nemohu se ubránit dojmu, že někdo s menší citlivostí, než jakou mám já, by mohl označit odstavec zabývající se výběrem článků, za klasickou ukázku cenzury.
3. Je patrně mojí chybou, že jsem si, po tolika letech sledování Pozitivních novin neuvědomil, že každý článek nezbytně vyžaduje ať fotografickou nebo grafickou ilustraci a dosud se domnívám, že mnohé otištěné články by se bez jakékoli ilustrace obešly. Váš požadavek, že každý autor bude muset přidat ke svému příspěvku fotografickou nebo jinou grafickou přílohu, nepovažuji, alespoň co se mé osoby (ale patrně i jiných přispěvatelů) týká, vždy za praktické a proveditelné. Dohadovat se na případném obrázku s některým z vašich ilustrátorů přes polovinu zeměkoule považuji za poněkud krkolomné.
4. Co se odstavečku, zmiňujícího rubriku Ohlasy týká, jsem opravdu na rozpacích, jak mám tomuto textu rozumět. Co dělá ohlas „osobního chrakteru“ nezjímavým pro čtenáře, proč nemohou mít pouze krátké ohlasy o jedné nebo dvou větách hodnotu. Jaké kritérium je nutno splnit, aby byl ohlas zařazen mezi elitní články, označené jako nejhodnotnější?
5. Co se jazykové verze článků týká, mám za to, že v této otázce nedochází k žádné převratné změně.
6. Potřeba zredukování množství nových článků na polovinu patrně odpovídá vyvstalé situaci, jaká nastane po odchodu Václava Židka.
7. I když už v minulosti a pouze ojediněle PN použily článek z jiných internetových novin, myslím si, že taková výměna autorů nemůže být na škodu, pokud ovšem nedosáhne hranice, že přejaté články svým množstvím přesáhnou články psané pro PN.

Vážený pane Loužecký, nepředpokládám, že byste hodlal můj, dosti obsáhlý příspěvek, přidat k ohlasům na Vaše upozornění a tudíž Vám přeji mnoho úspěchů do Vaší další činnosti.

Zdeněk Rich

Loužecký Pavel
(7) Pavel Loužecký 
Praha, 3.5.2009


Vážení čtenáři, kolegové a spolupracovníci!

Vím, že můj článek vzbudí celou záplavu otázek, obav, nepochopení a emocí všemi možnými směry.
Spousta věcí kolem Pozitivních novin je opravdu velmi citlivá, delikátní a neuvěřitelně složitá.
O mnohých z nich se pak nedá veřejně psát, ani na ně jakkoli smysluplně reagovat, protože v tom okamžiku bychom mohli založit úplně jiné noviny, které by musely nést v názvu slovo NEGATIVNÍ, a celá řada příběhů by se nejspíš odehrávala v soudních síních.

Nemohu a nechci připustit na stránkách Pozitivních novin jakoukoli názorovou přestřelku příznivců mého rozhodnutí o změnách v PN či jeho zarytých odpůrců, ať už přicházejí odkudkoli. Jednou věcí je zde vaše názory na tomto místě uveřejnit, a druhou pak, zda je možné na ně smysluplně odpovědět a vzájemně se přesvědčovat, kdo, v čem a proč se mýlí nebo jak se věci ve skutečnosti mají.

Omlouvám se tedy předem všem, kteří mi k tomuto tématu napíší svůj názor, že každému jednotlivě nemohu a nebudu z časových důvodů odpovídat, ale že se k tomu vyjádřím ve svém poměrně obsáhlém článku s názvem ROZHOVOR SE ZRCADLEM POZITIVNÍCH NOVIN, který v současné době připravuji. V něm se pokusím všechno shrnout a vysvětlit v souvislostech podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a dále už se k tomu nebudu (doufám) vracet.

Věřte, že mi nečiní sebemenší radost být obviňován z toho, že někoho nebo něco likviduji, že zde zavádím cenzuru, nebo že si někoho nebo něčeho dostatečně nevážím atd. atd.

Na to existují pouze dva druhy obrany, které pro mě v tomto okamžiku přicházejí v úvahu:
1) dělat to, o čem jsem skálopevně přesvědčen, že správné a nutné bez ohledu na cokoli;
2) přestat Pozitivní noviny vydávat.

Zatím jsem zvolil variantu číslo jedna a bez jakýchkoli emocí přiznávám, že bude záležet pouze na vás, čtenářích, zda a kdy přistoupím k variantě druhé.
Mohu vás ujistit, že přestat tyto noviny vydávat je pro mě dílem jednoho rozhodnutí a několika minut destrukční práce.
Neberte to, prosím, jako výhrůžku ani jako omezení vaší svobody vyjádřit svůj názor. Z mé strany se jedná o pouhou sebezáchovnou reakci na poslední hektické dny a celou sérií událostí, které musím nepřetržitě řešit.
Bylo by mi nesmírně líto, kdyby dobrovolný odchod Václava Židka z postu šéfredaktora Pozitivních novin byl současně důsledkem jejich zániku. Jsem si jist, že ani já si to nepřeji víc, než on sám.

Pavel Loužecký
vydavatel Pozitivních novin

Židek Václav Richard
(8) Václav Židek
 
Kolín nad Rýnem, 3.5.2009


Milí čtenáři, kolegové a spolupracovníci Pozitivních novin!

Moc mne mrzí, že můj odchod z Pozitivních novin vyvolal u mnohých z vás přesvědčení, že odcházím na základě pracovních nedorozumění mezi mnou a vydavatelem Pavlem Loužeckým. Rozhodně tomu tak není.
Naše pracovní názory se sice liší, tak jako tomu je i mezi nejlepšími přáteli, ale rozhodně nebyly a nejsou tak závažné, aby se staly příčinou mého odchodu. Mohu vás všechny ujistit, že i nadále jsme přátelé, tak jak jsme byli doposud, a své přátelské kontakty nepřerušíme.

Mým hlavním důvodem skončit v PN byl už neúměrný nárůst práce, kterou jsem již v poslední době těžko zvládal a začalo se to odrážet i na mém zdravotním stavu. Nemalou měrou byla a je i má neutěšená finanční otázka, kterou budu nucen nyní u sebe řešit.
Závěrem bych vám chtěl poděkovat za všechny maily, které jsem v těchto posledních dnech dostal, a chtěl bych vás poprosit, abychom považovali tuto záležitost již za skončenou a mým odchodem se již na stránkách PN nezabývali.

Dále bych byl moc rád, kdybyste i nadále zůstali příznivci a spolupracovníky, tak jak doposud, a pomáhali vydavateli Pavlovi Loužeckému v opravdu nelehké práci, která ho čeká při dalším vydávání Pozitivních novin. Jak budou noviny dále vypadat a prosperovat, bude záležet i na vás.
Ve funkci šéfredaktora, jak už mnozí z vás víte, zůstávám ještě do konce měsíce května, a do té doby jsem ještě stále všem k dispozici.

Václav Židek

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 28. 04. 2009.