Pavel Novotný: Vernisáž I.

Rubrika: Publicistika


Nejenom o jedné vernisáži a malování pro radost, v boji o život i proti „blbé náladě“

Tento text věnuje autor oběma protagonistům
a skrze jejich laskavé porozumění zejména
vydavateli POZITIVNÍCH NOVIN příteli Pavlu Loužeckému,
Pavle, jsme všichni s Vámi, buďte statečný a vyhrajete.

Dostal jsem pozvánku na vernisáž od dlouholetého přítele, kterého stejně jako spoluvystavující autorku dovedly k malování zvláštní důvody. Otázka: Jak ono to vlastně s tou amatérskou tvorbou je?

Pro ilustraci: „Dneska maluje každý“ konstatoval jeden z mých profesionálních kolegů. Potřásal hlavou, tahal se za lalůček levého ucha a nevěděl jak okomentovat nevelká dílka postaršího amatéra instalovaná v hale jednoho z velkých pražských supermarketů.(Viditelně byl nesvůj a drbal se na zátylku.) „Tady nejsi na umělecké komisi, o to tu přeci vůbec nejde,“ povídám mu. To je o něčem jiném.

PROČ TU TI AMATÉŘI VLASTNĚ JSOU?
O ČASTÝCH OTÁZKÁCH MISOMUSŮ

Nepřipadá vám ta otázka hloupá? Mně ano. Jako by nestačilo, že amatérští tvůrci jsou schopni svými díly obohacovat tak či onak životy svých spolubližních a rozdávat radost bez přívlastků. A i kdyby se svojí tvorbou jen vymezovali ke konzumeristickému, spotřebnímu způsobu života většiny společnosti, je to silná a správná motivace. To je případ našich dnešních vystavujících přátel. Jakkoliv u JUDr. Dany Římanové převažuje nejspíš ta prvá motivace, u MUDr. Oldřicha Pražana se jedná o mnohem závažnější důvody. Jeho malířská tvorba se ukázala být účinným způsobem v boji o život svůj vlastní, v souvislosti se zákeřnou, život ohrožující diagnózou. V případě mého přítele Oldřicha zde byly reálné hrozby, že pokud se operace nezdaří, důsledky ho mohou trvale vyřadit z plnohodnotného života. U lékaře, praktikujícího chirurga jako pacienta, který se nachází na vrcholu svých profesionálních sil, to byly věru fatální vyhlídky. Byl psychicky i lidsky na dně a míra součtu všech nejistot a palčivých otázek ho srazila na kolena. Nedal se, bojoval o kvalitu svého života a začal malovat. Jakkoliv jisté zdravotní následky jsou trvalé a nepřehlédnutelné, dnes slouží ve své lékařské praxi dál, operuje, vrací zdraví ostatním, hraje golf, miluje vážnou hudbu, má spoustu přátel, které má rád stejně jako oni jeho a je schopen svými obrázky rozdávat radost. Fakt, že to dělá s láskou, vřelým zaujetím, jako převážná většina ostatních poctivých amatérů a tak, jak nejlépe dovede, je nepopiratelný. Tak jaképak „jurování“.

MISOMUSOVÉ – KULTUROLOGOVÉ A SVOBODA TVORBY
JSOU JEJICH ODSUDKY DŮVODNÉ?

To považuji za naprosto nepřijatelný postoj a odmítám ho. Údajný výrok Milana Knížáka (ani jedno dokončené, odborné vzdělání). To, že amatérští malíři „zahleňují“ náš společenský prostor, odmítám jako profesionálně i lidsky odsouzeníhodný jednak pro jeho velikášskou nabubřelost, soběstřednost, sobectví, ale současně pro flagrantní popření elementárních tvůrčích principů v obecně lidském rozměru. O popření svobody projevu jako základního lidského práva ani nemluvě.

Pokud profesionálnímu umělci sluší pokora a skromnost, o umělci-amatérovi to platí dvojnásob. Pojem amatér znamená milovník. V případě krajinomalby to znamená kromě jiného i úctu a respekt k zobrazovanému motivu stejně jako k divákovi, kterého není radno podceňovat. Poučovat kohokoliv sáhodlouhými výklady, co si má o dílech pomyslet, či co má dílo a v jakých intencích představovat, je pošetilé a nepatřičné.

Důvod: Ta díla hovoří sama za sebe. Pajány a recenze často pracují ve svých slovech s duchovními pojmy a emocemi (pozitivními i negativními), které nelze spočítat, škatulkovat, měřit v jejich intenzitě, či matematicky kvantifikovat. A každý divák, co jich je, představuje nekonečnou množinu jedinců z nichž každý je jinak vzdělán a odlišně duchovně a citově vybaven. V tom spočívá celá ošidnost takových, „nepochybně dobře míněných soudů.“ To ponechme v hájemství profesionálních teoretiků a kulturologů. Často je nazývám „duchovními pitvaly“. (O autorovi, či jeho dílech, vědí často víc a mnohdy úplně něco jiného než oni sami.) Ostatně to velmi dobře vyjádřil i v úvodním slově vernisáže můj kolega, sochař, kurátor výstavy, akademický sochař pan Milan Martiník, který jejich jazykem v parodujícím přednesu vernisáž uváděl.  

A poněvadž neexistují návody na universálně platnou genialitu a na generelní pravdy s velkým „P“ o tom, do jaké míry má být autorův jazyk konformní s obecně respektovanými estetickými normami a nebo jak a čím být „nový a objevný“, můžeme být venkoncem spokojeni. Důvod je prostý: Vzniká tak základní podmínka pro vznik široce rozvětvených tvůrčích počinů v pluralitním a svobodném prostředí občanské společnosti. Jinak ovšem cokoliv předstírané zpravidla čouhá z díla jako čertovo kopyto, to se rozumí. Autora–amatéra šlechtí touha po poznání techniky  a technologie malby v přirozené touze chtít dál profesně růst. Penzum dobře zvládnutého řemesla techniky je neoddiskutovatelnou podmínkou. Někdy takový autor překročí hranice dosažené kvality uměleckého projevu zcela přirozeně (a to je důležité), často nevědomě, a dosahují úrovně obvyklé u profesionálních tvůrců. Jindy naopak trpělivě vzdělávají „svou líchu“ aniž by tušili, že se to při možné pasivitě v jejich vlastním sebeuspokojení nemusí podařit třeba nikdy.

V tom viděl internacionální srozumitelnost všech „krásných umění“ napříč civilizacemi a odlišnými světy kulturních tradic i prof. V. V. Štech (jeho citát z r. 1964.) Je to současně i spravedlivé. Svoboda uměleckého projevu je pouze prostředkem k vyjádření obsahu duchovního světa tvůrce. Ona díla vyjadřují obvykle jinak obtížně sdělitelné polohy autorova vnitřního vnímání. Jsou reflexí k vnějšímu světu a současně projekcí jeho intimních vizí a předkládají divákovi autentickou hloubku prožitku „jeho témat“.

A postavíš-li člověka, diváka jako takového do řady vedle sebe, každý z nich ty pojmy jako „vřelost, autenticitu a hloubku citu a lásku ke krajině, stejně jako její pomíjivé proměny a nálady vnímá odlišně v hranicích vymezených jeho psychogramem. To vše se vymyká možnostem prostého slovního popisu. O kvalitě díla rozhoduje na prvém místě jeho vnitřní pravdivost, bezprostřednost a poctivost realizace. Svoboda uměleckého projevu na straně druhé není ovšem tím, co by generelně pardonovalo tvůrčí bezradnost a nebo tápající neumětelství. Rozsah obou škál je tak široký, že je není vůbec radno vymezovat a vyslovovat hodnotící soudy. Není to ani mým záměrem, natož smyslem věci.


VERNISÁŽ – DEN „D“ – HODINA „H“

KTERAK VLÍDNOST A PŘÁTELSTVÍ POTŘEBNÉ K ŽIVOTU JEST

Den „D“ 16. května 2011, čas 17:00 hod. Pořadatel: Parlament České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, místo konání: (parterové atrium). Průběh vernisáže: Úvodního slova se ujímá akademický sochař pan Milan Martiník a pan Charlie Kasal. Prvně jmenovaný zahajuje v parodovaném jazyce kulturologů, duchovních pitvalů tvorbu obou autorů v nesrozumitelnosti ryze profesního pojmosloví, což je vděčnými diváky okamžitě pochopeno a odměněno vřelým potleskem.   

Poté je představena japonská koncertní virtuoska paní Fukuda Zemanová, která na cemballo doprovází Mistra Martina Zvolánka (t.č. nejlepší český klasický trumpetista uznávaný po celé Evropě) který přednesl poprvé v dějinách nedávno objevenou skladbu italského skladatele ranného baroka Vivianniho (předchůdce Johanna Sebastiana Bacha). Čistota přednesu a dynamika skladby uchvátila jak znalce tak laické posluchače. 
Opět silný potlesk. A pak se již oba aktéři vernisáže vítají se svými přáteli, milými hosty, přijímají květinové pozornosti a v bezprostředních rozhovorech živě diskutují (viz fotoreportáž).


VIRTUÁLNÍ ROZHOVOR S OBĚMA AUTORY

ANEB: „DÁMA MÁ PŘEDNOST“ – JUDR. DANA ŘÍMANOVÁ SE PŘEDSTAVUJE

„Autorka JUDr. Dana Římanová vnímá neuvěřitelně široký rozsah barev a jejich odstínů v krajině, kterou se zaujetím sobě vlastním miluje. Neodříká se ani ostatních témat: zátiší, květiny, portréty. Krajinomalba ale převažuje, neboť se v ní mohou nejlépe realizovat stavy jejího nitra; dá se říci, že její obrazy jsou hlasem její duše. Malování je pro ni zdrojem radosti ze života a prostředkem obnovy sil“... (výňatek z Pajánu, autorčin syn.)
 
Text pajánu vašeho syna odkazuje na umělecké kořeny ve vaší rodině, můžete je zmínit?
K malování, kterému se věnuji od dětství, mě přivedl otec, pan Břetislav Jungling (1921–1980), slavný portrétista a krajinář z východních Čech. Oba rodiče mě v malování podporovali a učili, ale otec mi tuto činnost rozmlouval, poněvadž profesionální dráha malíře je z hlediska finančního občas velmi trnitá. Přemluvil mě, abych se věnovala profesi právníka, což jsem udělala a v podstatě nelituji. V této oblasti jsem profesí legislativec, což je ve své podstatě tvorba práva jako takového. Jako malířka pracuji bez ovlivnění uměleckými školami a malovala jsem si vždy pro radost. Nejstarší bratr Jan vystudoval obor malby na AVU u profesora Františka Jiroudka, který ho, stejně jako ostatní žáky, svým malířským stylem ovlivnil.
Ano, vašeho otce zmiňuje i Velký slovník Československých výtvarných umělců Dr. Prokopa Tomana, díl V., str. 444, Jungling Břetislav, nar. 28.11. 1921 v Kunčicích (Rychnov n/Kněžnou), malíř v Hradci Králové.
Studia: absolvent známého reálného gymnázia v Hradci Králové, dále um. prům. škola v Praze (1940–1948), prof. Zdeněk Kratochvíl a Alois Fišárek. (Konec citace, opravy původního textu Slovníku provedla Judr. Římanová.)

Vynechám-li obtížně uchopitelné pojmy vašeho duchovního vnitřního světa, můžete zmínit onen faktický impulz, který odstartoval vaši tvorbu?
Těžko říci. Celý život jsem si dělala náčrtky, popřípadě zaznamenávala obrazy své fantazie a nebo skutečnosti. Byl to snad i podvědomý útěk od jinak náročné práce právníka-legislativce do světa světla i stínů, stejně jako sluncem zalévající krajinu. To vše bylo a zůstalo dominantní inspirací. Když po skončení práce pozorujete své dílo, můžete se z něj radovat a ta radost se násobí, když se dílo líbí i ostatním.

V jaké vaší životní etapě k tomu došlo?
Že se budu věnovat trvale malování nejspíš v okamžiku oslavy mých padesátin, kdy mi přátelé věnovali kufřík se školními olejovými barvami.

Všiml jsem si, že užíváte ve své tvorbě ve značné míře téměř čistých a nelomených tónů, jakoby přímo z tuby. Barvy vybuchují před očima diváka až eruptivně, že se sám sebe ptám, zda je to důsledek expresivního pozitivizmu, invazivní spontanity, momentálního duševního pohnutí a nebo jen prosté touhy upoutat pozornost? A nebo je to od každého kousek v předem neodhadnutelném poměru?
Použití barev a jejich kombinace je naprosto impulsivní bez toho, abych měla jakýkoliv zájem tímto způsobem zaujmout. Atmosféra tématu, který zpracovávám, mne vede jakoby sama.

Oddělujete ve svém rukopisu malby to, co je pro vás v motivu podstatné a to, co nikoliv?
Tak jako všichni malíři nemalují obraz kvůli detailu, ale kvůli celkovému pohledu. Proto upřednostňuji krajiny, zejména jižních Čech, kde letní i podzimní příroda, čistota vzduchu a nádhera ostrých kontur umožňuje ztvárnit snový pohled okamžiku a technika olejomalby je ideálním prostředkem pro dosažení mého záměru.

Nejenom jako malíř, ale zejména jako restaurátor obrazů, se ptám takto: Zajímá vás dlouhověkost vašich obrazů? Zajímáte se o technologii malby?
To víte, že ano, ale jsem finančně omezena, a proto využívám v mezích svých možností materiál, který by teoreticky měl vydržet.
K té druhé části otázky: Ano, jak jde čas, stále se snažím využívat techniky olejomalby v různých postupech. Jinak se ale technologií barev z jejich chemické stránky moc netrápím.

Máte ve světovém měřítku, či ryze českém prostředí autorů nějaké inspirující vzory? Které máte nejraději?
Ze světových autorů jsou to především impresionisté. Z Francouzů především Edouard Manet. Z českých tvůrců pak asi nejvíc český malíř žijící ve Francii Josef Šíma. Zejména pro svojí symbolickou tvorbu a snové obrazy okolí Jaroměře, odkud pochází moje maminka. Tam jsem prožívala své časté prázdniny v dětství. 

Můžete mně rozumně vysvětlit proč nepodepisujete své obrazy?
Své obrazy signuji zásadně na zadní straně.

Poznámka autora: Věru originální. Bez komentáře.


AUTOR MUDR. OLDŘICH PRAŽAN SE PŘEDSTAVUJE

Našel bys ve své rodině kohos,i kdo byl obdařen múzami krásných umění? Pokud ano, kdo to byl a co ti dal do vínku?
V mé rodině a celém rodu po řadu generací máme spíše hudební talenty. Rod Pražanů pochází z krásné Vysočiny, z kraje skutečska a svratecka. To je tradiční a oblíbený kraj vynikajících českých krajinářů. (Slavíček, Jambor a další, pozn.autora.) Tam vyrůstal ve dvacátých a třicátých letech můj tatínek a již v mladém věku skupoval obrazy krajin od hostinských, kteří byli zvyklí místo peněz od chudých umělců přijímat obrazy jako platidlo. A mezi těmi obrazy jsem odmalička vyrůstal a velmi jsem si je zamiloval. Je velkým paradoxem, že právě v loňském roce jsem při práci na genealogii rodu Pražanů přišel na to, že můj tatínek ještě před svojí svatbou krátce vášnivě maloval obrazy s krajinářskými motivy kolem jejich vesnice a podařilo se mně najít tři oleje, o kterých jsem nikdy před tím nevěděl…

Otázka i pro tebe: Vynechám-li obtížně uchopitelné pojmy duchovní sféry a tvého vlastního podvědomí: Co bylo rozhodujícím impulsem, který odstartoval tvoji intenzivní malířskou tvorbu? Byla to ona tristní situace, kdy horibilní diagnóza karcinomu a související hrozby, jak píši v předešlém textu a nebo ještě cosi jiného?
V mém případě došlo k probuzení mé malířské vášně naprosto náhle a eruptivně. Bylo to opravdu v přímé souvislosti se zákeřnou nemocí. Nikdy před tím jsem neprojevoval zájem, ani talent pro malování.

I u tebe je nepřehlédnutelné, že ve své tvorbě stejně jako JUDr .Římanová, užíváš téměř čistých nelomených tónů jakoby přímo z tuby. Je to autentické vnímání viděného a cítěného?
To, že na mých obrazech převažují nelomené barvy, přičítám právě ryzímu amatérizmu v počátcích. K lomeným tónům barev se teprve postupně propracovávám a přál bych si ty dovednosti brzy osvojit.

Vypouštíš ve své malbě a nebo ignoruješ některé části reálií motivů, poněvadž je nepovažuješ pro dílo za podstatné? 
Od počátku záměrně vypouštím ty části zobrazovaných motivů, které pro mě nejsou buď vůbec důležité anebo se mi nehodí kompozičně. To je přitažlivá součást svobody malíře. Akcentovat to důležité a potlačit marginálie.

Zajímáš se o technologii a techniku malby či vlastnosti užívaných materiálů? Pokud ano, v jakém ohledu a v jaké míře?
Technologie malby a užívané materiály mě zajímají nepřetržitě. V tom si Pavle právě ty jedním z mých klíčových poradců. Poslední roky se pohybuji v mnoha ateliérech svých přátel v Praze i Jindřichově Hradci a líbí se mi, jak ochotně si mezi sebou všichni vyměňují zkušenosti a názory na své techniky. Je to nekonečné téma a zároveň nekonečně vzrušující svět.

Poznámka autora: Myslím, že poněkud přeháníš. Zatím jsem ti uvařil jen speciální mallmedium a připravil několik tub lomených tónů barev. Zrychlí to práci a umožní, aby ti prosychaly všechny vrstvy malby současně. Spíš je zapotřebí, abychom se oba dostali k praktickým krokům. Jinak řečeno: „Labor improbus omnia vincit, … ale to je obecně známo.

Vidíš ve světových a nebo národních malířích nějakou duchovní blízkost, inspiraci a vzor? Jestliže ano, jak se to v tvých obrazech projevuje?
Hledat jakoukoliv duchovní blízkost se světovými a národními malíři se sebou samým by bylo tak opovážlivé, že si tuto otázku netroufám vůbec komentovat. Ale pochopil jsem zcela jednoznačně, že: Pohled malíře na svět je obohacující pro něho samotného a vždycky překvapí zcela nový zážitek rozšiřující se dimenze vnímání. To je pokaždé neskonale krásným dobrodružstvím.

Mám tedy pravdu v tom, že ses ke svému současnému a snesitelnému životu doslova „promaloval“?
Na tvoji předposlední otázku statečně a upřímně odpovídám: Máš plnou pravdu. Ke svému současnému „modu vivendi“ mě dovedla malířská tvorba, a pojem „promaloval“ je asi nejvýstižnější. Opakovaně tuto cestu doporučuji jako arteterapii všem bližním.

Poznámka autora: Když jsme včera titulkovali tvé obrazy pro tuto reportáž tak jsem pravil: „Až přijde ten den…a dojde „na lámání chleba“ a ten„ velkej šéf, co je tam nahoře nad námi všemi se mě zeptá, jakou stopu jsem na tomto světě po sobě zanechal, já mu přeci nemohu říct, co a proč jsem neudělal, ale úplně naopak, co jsem po sobě zaanechal. Mám za to, že jsi se s tímto mým názorem touto odpovědí ztotožnil.
 
Pokud existují jiné impulsy, které tě pozitivně aktivovaly, „nastartovalo“ tě něco jiného než prostý lidský pud sebezáchovy?
Tu otázku ponechávám bez odpovědi zcela záměrně, jelikož míří tam, kam se sám bojím nahlédnout.
 

Milí přátelé, přeji Vám hodně radosti z Vaší práce, vůli, trpělivost a stejné zaujetí pro malířskou
tvorbu jako dosud. Za trpělivost, laskavé odpovědi a vlídné zacházení děkuje
autorům JUDr. Daně Římanové a příteli MUDr. Oldřichu Pražanovi autor této reportáže.Restaurátorská tvorba , bezpečnostní ochrana uměleckých děl.
Kontaktní adresa pro písemný styk: Vavřenova 1146, 142 00, Praha 4, tel. +420 604 847 666,
atelier_novotny@centrum.cz

Bezpečnostní ochrana uměleckých děl v procesu restaurování je prvá i poslední pomoc evidence vlastníka.
Prokazuje vlastnickou identitu díla při majetkových sporech, po hmotných destrukcích díla, po haváriích,
dopravních nehodách, živelních pohromách, požárech a zátopách. Je nezastupitelné v případě prokázání trestné činnosti
a nelegálních obchodů s nimi. Prokazuje pokusy o pojistné podvody. Dílo je trvale chráněno po celou dobu své hmotné celistvosti bez následných nákladů a dodávek energií. Informace na písemné vyžádání.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 16. 08. 2011.