Pavel Loužecký: Rétorická aréna

Rubrika: Exkluzivně – Projekty

Kdysi jsem viděl v televizi dokumentární film o jedné zvláštní, velmi vyhlášené a hojně navštěvované pařížské kavárně, kde se pravidelně schází společnost lidí nejrůznějšího věku, aby zde řízeně diskutovali nad nejrůznějšími tématy. Debatu organizoval a řídil velmi šaramantní muž středního věku, který seděl uprostřed kruhovité místnosti, po jejímž obvodě byly rozesety stolky s naslouchajícími hosty. Každý, kdo se chtěl zapojit do diskuze, pak přišel k němu do středu dění, kde se posadil k druhé barové židli a spustil. Tento báječný nápad se ve mně okamžitě kdesi hluboko v mysli zahnízdil s jistotou, že jednou přijde čas, a já se pokusím o něco podobného s dalšími nadšenci v Praze.
A světe, div se. Čas nadešel
koncem září roku 2004, kdy jsem díky mému kamarádovi Honzovi Drocárovi objevil ideální prostory pro takovýto projekt, společnými silami jsme přednesli tento námět majitelům dotyčné vinárny, a ti s ním nadšeně souhlasili. Hned týž večer jsem sedl, zpracoval projekt, a vy teď máte jedinečnou možnost se s ním jako jedni z prvních seznámit. Proč, to sami rychle pochopíte.


RÉTORICKÁ ARÉNA

RÉTORIKA           =  řečnické umění
RÉTOR                =  původně učitel řečnictví  (zde: ten kdo řídí rozpravu)
RÉTORIK             =  ten, kdo má zálibu v řečnictví a řečnění (zde: řečník)
ARÉNA                =  kruhové místo, kde se odehrává nějaký zápas (zde: řečnické klání)


● RÉTORICKÁ ARÉNA je příjemné, inspirativní místo, kde se pravidelně scházejí lidé nejrůznějšího věku, aby zde řízeně diskutovali o předem daných věcech a tématech, které je osobně zajímají.
● Díky veřejné rétorice v rámci komorní skupiny 20-40 osob tak mají členové skupiny ideální příležitost vzájemně se poznávat, myšlenkově a názorově obohacovat, předávat si zkušenosti a lidsky se sbližovat.
● RÉTORICKÉ KLÁNÍ v aréně trvá dvě hodiny a je rozděleno do tří třetin. Jednotlivé třetiny pak od sebe dělí dvě desetiminutové přestávky na občerstvení.
● Jedním z nejdůležitějších cílů těchto rétorických arén je především poskytnutí optimálního prostoru k tomu, aby se lidé naučili veřejně prezentovat své myšlenky a názory, sebejistě vystupovat před skupinou lidí, správně hovořit a v praxi získávat všestranné řečnické schopnosti.
● Veřejnou rozpravu organizuje a řídí veřejně známá a profesně respektovaná osobnost zvaná RÉTOR, která má buď úzký vztah k oboru rétorika nebo k danému tématu.
● RÉTOR motivuje všechny zúčastněné k aktivnímu zapojení se do hovoru jak svým vlastním rétorickým úvodem, tak i v průběhu celého sezení neustálým rozvíjením tématu, analýzou nově získaných informací a definováním veškerých poznatků a závěrů.
● Hlavní zásadou řízené diskuze je, že k posluchačům v aréně hovoří vždy pouze jeden člen skupiny, tzv. RÉTORIK, zatímco ostatní mu naslouchají a dělají si přitom písemné poznámky k jeho vystoupení.
● RÉTORIK má právo hovořit bez přerušení cca 5-10 minut. Výjimku připouští operativně RÉTOR, a to především na základě kvality vystoupení RÉTORIKA a jeho celkového přínosu pro téma.
● Během RÉTORIKOVY řeči se mohou hlásit do diskuze další členové skupiny zvednutím ruky se svým číslem. RÉTOR si zapisuje jejich pořadí podle čísel a postupně jim předává slovo.
●  Při svém vystoupení může RÉTORIK buď sedět na místě k tomu určeném, stát, nebo přecházet po místnosti.
●  Členové skupiny se nesmí během vystoupení jednotlivých RÉTORIKŮ mezi sebou bavit.
● Právem RÉTORA je doplňovat po skončení RÉTORIKOVY řeči jeho vystoupení svými poznámkami a připomínkami, a tím posouvat diskuzi do dalších rovin a dimenzí.
● Případnou krátkou diskuzi o slyšeném připouští RÉTOR až po ukončení RÉTORIKOVY řeči, a i tu cíleně řídí a ovlivňuje její celkové vyznění, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám času.
● Důležité totiž je, aby během ARÉNY dostalo co nejvíce lidí možnost samostatného rétorického projevu, nikoli aby pár lidí neustále diskutovalo mezi sebou.
● Jednotliví RÉTORIKOVÉ mohou samozřejmě reagovat na teze ve vystoupení svých předchozích kolegů, ale výhradně až při svém samostatném výstupu. Kvůli tomu si mohou dělat poznámky, aby na důležité myšlenky nezapomněli.
● Své příspěvky k tématu si mohou RÉTOŘI připravovat a promýšlet nejméně dva dny před zahájením ARÉNY, a to díky jejím webovským stránkám, kde budou jednotlivá rétorická témata zveřejňována s předstihem.
● S ohledem na omezený počet míst v ARÉNĚ bude možno si rezervovat místa předem. Vstup do ARÉNY bude bezplatný, občerstvení si objednává a platí každý sám u personálu restaurace.

Příprava projektu

● Nejdříve je nutno zapálit a získat pro ideu tohoto projektu 2-3 kvalifikované RÉTORY (vysokoškolské profesory), kteří pak na své škole seznámí s touto novinkou své studenty. Ti se pak stanou zkušebními RÉTORIKY první cvičné ARÉNY, jejímž úkolem bude ověřit fungování tohoto projektu v praxi a definovat závazná pravidla hry, která jsou zde navržena v základně podobě.
● Tito první RÉTORIKOVÉ pak seznámí s projektem své přátele a známé a přivedou je na další ARÉNU, které se spolu s nimi znovu zúčastní.
● Propagací RÉTORICKÉ ARÉNY na internetu a v médiích pak dojde k postupnému rozšiřování povědomí o této akci mezi mladými lidmi a následně i mezi širokou veřejností všech věkových kategorií.
● Předpoklad doby trvání rozšíření této akce mezi širokou veřejností: 1 rok.
● Zpočátku by se ARÉNY konaly 3x týdně od 17 do 19.hodin, poté každý den, a následně při velkém zájmu bychom začali pořádat dvě ARÉNY denně: od 15 do 17 hod., a od 17 do 19 hod.
● Témata jednotlivých ARÉN by se lišila nejprve podle oborových zájmů vysokých škol, z nichž by pocházeli první studenti. Díky tomu by mohla vzniknout také určitá pestrost témat pro širokou veřejnost.
● Témata by vybírali jednotliví RÉTOŘI podle svého nejlepšího uvážení, a také podle zájmu samotných účastníků ARÉN tak, jak je budou prezentovat na webu (ohlasy, připomínky, náměty).
● Osobnost RÉTORŮ bude rozhodující pro kvalitu jednotlivých ARÉN. A budou to zpočátku právě RÉTOŘI, kvůli kterým se budou do ARÉNY stahovat lidé. Teprve s postupem času, až veřejnost přijde na chuť tomuto zcela novému způsobu komunikace, trávení volného času a seznamování se, začnou RÉTORICKOU ARÉNU vyhledávat kvůli principu samotnému bez ohledu na téma.
● RÉTORICKÁ ARÉNA by se měla stát novým pražským kulturním fenoménem.
● Měla by se stát trvalou součástí vlastního sebevzdělávání a podporovat inteligenční zázemí studentů středních a vysokých škol.

Praktické poznámky k projektu

● Po spuštění projektu do ostrého provozu by byly jednotlivé příspěvky RÉTORIKŮ zaznamenávány na diktafon, aby ten nejlepší z každé ARÉNY mohl být na konci každého setkání vyhodnocen, přepsán do textové podoby a uveřejněn na internetu.
● Díky tomu bude na webových stránkách RÉTORICKÉ ARÉNY narůstat archív těch nejzajímavějších a nejdůležitějších myšlenek, názorů a postřehů, které budou moci následné ovlivňovat i další generace těch, kdož se nemohli příslušné ARÉNY zúčastnit.
● Časem bude určitě možné vydat tyto příspěvky v knižní podobě a předložit je i těm, kdo nemají přístup na internet.
● Ta nejvýraznější vystoupení by byla zachycena na webu v podobě zvukové nahrávky, která by se dala stáhnout do počítače a poté přehrát pomocí reproduktorů.
● Každý RÉTORIK obdrží při vstupu do ARÉNY své číslo, pod kterým pak bude v ARÉNĚ vystupovat. Číslo bude zpracováno v podobě malé „plácačky“, kterou se bude RÉTORIK přihlašovat k RÉTOROVI do diskuze.
● Po vstupu do diskuze se sice RÉTORIK představí, ale lidé si stejně budou nejspíše pamatovat čísla, než-li jména.
● Pro lepší informovanost o počtu RÉTORIKŮ v ARÉNĚ by se dal na vchod do ARÉNY nainstalovat digitální číselník, který by nově příchozím zvěstoval, kolik RÉTORIKŮ už je v ARÉNĚ a kolik se jich ještě může ARÉNY zúčastnit.
● Rezervace míst by mohla probíhat po telefonu, e-mailem nebo pomocí SMS. Ten, kdo by si zarezervoval místo a pak by do začátku ARÉNY nepřišel, by o rezervaci automaticky přišel.
● Na webových stránkách by se neustále rozšiřoval přehled témat, která byla v ARÉNĚ prezentována, a to včetně opakovaných ARÉN na jedno téma. Opakování by byla v závorkách za názvem tématu.
● Z nejopakovanějších témat by byl sestaven samostatný žebříček nejoblíbenějších témat.
● RÉTORICKÁ ARÉNA by rovněž vyhledávala své největší rétorické talenty, pro které by následně pořádala speciální rétorická klání a dále je všestranně podporovala.
● Ti nejúspěšnější RÉTORICI by se po čase stávali sami RÉTORY s právem vést své vlastní RÉTORICKÉ ARÉNY.
Možná je vám už teď jasné, co potřebujeme k tomu, abychom mohli  RÉTORICKOU ARÉNU rozjet. Potřebujeme profesionály v oboru rétoriky a komunikace, kteří se nechají tímto projektem doslova a dopísmene nadchnout a strhnout ke spolupráci na jeho realizaci. Potřebujeme v začátcích nejen jejich obrovské tvůrčí nadšení a odbornou pomoc, ale i jejich "přístup" ke studentům vysokých škol, kteří by dokázali svým prvotním zájmem o novou věc dále inspirovat  své spolužáky, kolegy, přátele a známé.
Uvědomuji si velmi dobře, že je u nás věc naprosto nová, netypická a absolutně nevyzkoušená, která se bude zpočátku setkávat s celou řadou nepochopení a odsudků. Ale ve své podstatě je to projekt nesmírně užitečný a prospěšný pro všechny lidi. Navíc není založen na výdělečném principu, nýbrž je od začátku pojímán jako
čistě humanistická, výchovná a zájmová záležitost.

                       

Fakt, že nám někdo poskytne
vlastní podnikatelské prostory, je samozřejmě oboustranně výhodně kompenzován tím, že pravidelná společnost nových hostů se bude ve vinárně v rámci příjemného posezení i příjemně občerstvovat, čímž bude pro podnikatele finančně zajímavá.
Vzhledem k tomu, že vstup do RÉTORICKÉ ARÉNY je bezplatný,
nebudou organizátoři ani RÉTOŘI prozatím honorováni, protože jednoduše není z čeho. Jejich největší odměnou by měl být profesionální zájem o věc, možnost setkávat se mladými lidmi v neformálním prostředí, možnost získávat nové kontakty a příležitosti, šance ověřovat si v praxi své teoretické výzkumy v oblasti rétoriky a komunikace, a radost pracovat s lidmi naprosto odlišným způsobem, než jsou zvyklí ve škole.
Postupně by měly být do RÉTORICKÉ ARÉNY zvány v roli RÉTORŮ i 
známé osobnosti z umění, vědy, kultury, historie a dalších oblastí, které by se stávaly  pro budoucí RÉTORIKY nesporně silným magnetem.

Takže úkol:  Z
náte-li někoho ze svého okolí, o němž jste přesvědčeni, že by ho mohl tento projekt nadchnout a chtěl by ho spolu s námi rozjet, neváhejte, dejte mu přečíst tento článek a požádejte ho, aby se se mnou neprodleně spojil. První kroky v této věci již byly učiněny, projednávají se první kontakty a možnosti, takže neváhejte.
Jakmile se v projektu RÉTORICKÁ ARÉNA něco podstatného pohne kupředu, budu vás o tom okamžitě v POZITIVNÍCH NOVINÁCH informovat, abyste se mohli stát jedni z prvních, kdo bude mít šanci zasednout v originální RÉTORICKÉ ARÉNĚ.

foto © Pavel Loužecký, otištěno v PN dne 25.9.2004

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 09. 02. 2007.