Pavel Loužecký: Myšlenky neuvěřitelného demokrata Karla Čapka (2)

Rubrika: Publicistika – Doporučení

Podruhé otevírám knižní výbor článků s politickou a společenskou tématikou od  Karla Čapka, nazvaný O DEMOKRACII, NOVINÁCH A ČESKÝCH POMĚRECH, abych vám zprostředkoval inspirativní setkání s myšlenkami, které by neměly zapadnout, ale které by naopak měly zaznít znovu s plnou svou silou a vahou osobnosti Čapkovy, neboť stejně jako před osmdesáti lety – platí i dnes, a podle mého názoru možná ještě více, než tehdy. Znovu totiž svádí naše společnost boj o demokracii, o její podobu a směr. Jenže dnes už – dalo by se říci – máme dějinné zkušenosti s tím, jak rychle lze o demokracii přijít a k čemu všemu to vede. Zdálo by se, že už přeci nemůžeme opakovat stejné chyby, které kdysi udělali naši první demokraté začátkem minulého století. A světe div se! Čteme-li Čapkovy úvahy o demokracii, pak se nám zdá, že píše o našem současném parlamentu, o našich dnešních zvětralých politicích, o naší nepochopitelné občanské lhostejnosti k věcem veřejným.
Děsí mě ta vývojová paralela; a zároveň mě mrazí v zádech při pomyšlení, že by mohlo, nedej Bože, být před námi něco takového, co čekalo Čapka a celý národ na konci třicátých let minulého století. Historie má tu výhodu, že může snadno poměřovat a analyzovat úmysly se skutky, předtuchy se skutečností, vize s dějinnou realitou.
Jsem opravdu přesvědčen o tom, že dnes mají Čapkova slova o to větší váhu, že byla řečena před desítkami let v trochu jiných souvislostech, že byla určena trochu jiným lidem, a že celý tehdejší svět byl trochu jiný, někde úplně jinde. Jsou pravdivá, protože čerpají svou sílu ze života; jsou živá, protože i po tolika letech zůstávají pravdivá.
A proto volám: Komentátoři novin! Netrapte se při tvorbě svých každodenních komentářů, jimiž si vyděláváte na chléb svůj vezdejší, zbytečným definováním současných neutěšených poměrů. Přečtěte si Čapka a citujte jeho myšlenky a názory …..! Lidé si pak díky jeho nezapomenutelné osobnosti, historickým paralelám a časovému odstupu spíše uvědomí souvislosti, zamyslí se, a možná začnou dělat něco sami se sebou. Vždyť jeho slova byla určena především jim, čtenářům Lidových novin, Přítomnosti a dalších tehdejších periodik. Nechejte pracovat sílu osobnosti klasika! Zaslouží si to on, vaši vydavatelé, a především všichni vaši čtenáři.

Pavel Loužecký

Karel Čapek:  O DEMOKRACII, NOVINÁCH A ČESKÝCH POMĚRECH
výbor z publicistických prací uspořádal a úvodní studii napsal Ivan Klíma
vydala:  Academia, nakladatelství Akademie věd ČR, Legerova 61, 120 00  Praha 2
1.vydání, Praha 2003

 

Karel Čapek:  ZÁKONY HLOUPOSTI  (Lidové noviny, 18.5.1925)

„Svoboda slova je pěkná věc; míň pěkné je, že přitom je – mimochodem ovšem – také svobodou žvanění a drzosti. Svoboda tisku je krásná a drahocenná věc; bohužel, že přitom je také svobodou lhaní a sprostoty. Z osobního přesvědčení jsem pro naprostou svobodu tisku; ale čtu-li někdy ty nebo ony noviny, cítím proti vlastním zásadám, že tohle či onohle by se přece jen nemělo pouštět na světlo denní, ne proto, že je to příliš statečné, ale proto, že je to příliš pitomé. Volnost slova, ano! Volnost pro každou velkou a třeba divou a třeba drtivou myšlenku; ale co nás přitom ochrání před volnou a surovou hloupostí?“   (K.Č.)

Karel Čapek:  PROTI TŘÍŠTĚNÍ  (Lidové noviny, 2.10.1925)

„Je nutno roztříštit strany, nemá-li být roztříštěn národ. Není nám třeba třinácté či kolikáté partaje; je nám třeba klínu, který by rozrážel stranictví. Raději dvacet nových stran než-li pět politických církví. Raději vřavu čtyř set padesáti nezávislých mužů nežli dveře zavřené za tichým handlem pěti diplomatů. Chceme vidět poslance, a nikoli vůdce stran. Nechceme-li vládnout, chceme aspoň vidět a slyšet; na tomhle kousku demokracie nám přece jen záleží. Rádi bychom viděli v parlamentu řešení věcí, a nikoli řešení mocenských poměrů. Potřebuje-li kterákoli věc v parlamentu, aby se pro ni předem vyhandlovala majorita, pak buď je ta věc špatná, nebo je špatný parlament. Zdá se, že je třeba udělat z poslanců nevolníky, aby byla sněmovna dělná; nuže, pak ještě zbývá jiná možnost, a sice zkusit to s jinými poslanci.“  (K.Č.)

Karel Čapek:  JARNÍ ÚKLID  (Lidové noviny, 28.3.1926)

„Politik se nestane ministrem pro své zvláštní znalosti, nýbrž proto, že mu to náleží z moci a prestiže jeho strany. To však, má-li mít slovo „demokracie“ ještě vůbec nějaký smysl, nemá s demokracií co činit. Pokud je armáda, je demokratičtější, aby generálem dělostřelectva byl člověk, který se vyzná v kanonech, nežli nějaký princ. Je demokratičtější, aby ministrem veřejných prací byl člověk, který ví, jak se dělají a řídí silnice nebo splavy, nežli člověk, který ví, jak se mluví z okna. Není-li třeba, aby ministr železnic rozuměl železnicím, a stačí-li na to jeho úředníci, pak bychom řekli, že není vůbec třeba, aby byl nějaký ministr železnic. Je-li však z vyšších a tajemných důvodů nutno, aby určitý počet politických činitelů dostal hodnost ministra, pak by snad bylo lépe stvořit ministerstva pro harmonii sfér, pro kvadraturu kruhu, pro styk s Martem a jiné věci, ve kterých nemohou prakticky škodit. Avšak tyto subtilní politické otázky nejsou otázkami demokracie.“  (K.Č.)
„Je jedna věc ve státě, jež je nade všechny jiné demokratická, neboť dělá dobře nám všem, je to pořádek. Mluvme trochu méně o politice a trochu více o pořádku. Pořádek není veliký ideál, ale je to veliká práce; takové jarní poklízení, jaké si teď musíme nechat líbit od svých hospodyní, je trochu znovubudování skutečnosti. Dýchalo se nám špatně; bylo nám nevolno z odkládání a komplikování všeho, co bychom chtěli mít v pořádku. Nepřáli bychom si nic tak snažně jako vládu úklidu: tady jsou úkoly, na které ti druzí nestačili; pusťte se do toho vy, kteří jste odborníci. Ale máte-li něco pořídit, je třeba jen jednoho: abychom se vám do toho příliš nepletli a nedělali vaši práci ještě těžší, nežli je. Kdybychom my obyčejní občané měli do věci co mluvit, dělalo by se vám lépe; ale nás se nikdo neptá; lidovláda u nás jsou jenom ti, kdo jsou za to placeni.
Bude-li úřednická vláda skutečně úřednická, bude spíše konat službu než vládu; což nám, lidu málo politickému, se zdá být něčím velmi demokratickým. Úřednický kabinet není porážka demokracie; je to jen prohra politiky.“ 
(K.Č.)

Karel Čapek: SÁM O SOBĚ A O VĚCECH ZÁVAŽNĚJŠÍCH  (Přítomnost, 3. a 10.2.1933)

„Mluvme tedy o tom, jak se náš řád jeví v politických mravech a zvycích; neklamu-li se, jsou prašpatné. Podívejte se na parlament, na noviny, na veřejné mínění, na průměrného občana. Je to palčivá hanba, že národ tak schopný a vzdělaný si nevytvořil lepší politický život. Jen račte den za dnem věnovat drobet pozornosti tomu ševelení listů a jazyků, frází, pomluv, polopravd, injurií, lží, závisti, demagogie, podezírání a podrážděnosti; je to jaksi obecná atmosféra, v níž žijeme. K tomu si připojte, co nejmohutněji hýbe těmi, kdo provozují politiku nad námi občany; je to vzájemná nedůvěra, neloajalita, nesoučinnost, slepé partajní sobectví, osobní komplicita nebo osobní vzteky, nezájem o větší koncepce, neschopnost k větším řešením, neochota vzít na sebe odpovědnost. Politické přítmí. Můžete říci, že generalizuji; ale neříkejte, že přepínám. Vím, že se vyskytují v politice větší idealisté a lepší lidé; bohužel také vím, že právě proto bývají zpravidla tragicky izolováni.“  (K.Č.)

V  malodušném, politicky malicherném národě sebelepší politický systém bude malý, zvrtačený a neúčinný. Neříkám tím, že je lhostejno, který řád a systém pro nás volit. Chci jenom říci, že jste-li vůbec pro nějaký řád, nesmí vám být lhostejno, jaká politická duše se vychovává v tomto národě. Máte namnoze plná ústa toho, že jste pro lepší budoucnost, pro nový a luznější řád světa; ale kde, u všech všudy, zůstáváte, když den za dnem jde v nějakém ohledu o lepší dnešek? Když se na vahách dneška rozhoduje mezi lepším a horším, ctí a bezectím, pravdou a lží? Co nám je do toho, říkáte; to všechno přestane, až přijde nový řád. Pane na nebi, jaké pohodlíčko! Nemuset se párat se zjišťováním, kdo v té denní mele je v právu, kde se děje křivda, kde se vraždí čestnost a rozum; nemuset nikomu pomáhat ani se trápit svou bezmocí; prostě odmítnout, štítivě odvrhnout celý dnešek, nezvážený, nerozsouzený, nezhodnocený – ale vždyť to je intelektuální a politické estétství!“
(K.Č.)

„Nemohu si pomoci, není to s námi dobré; přes všechno mlácení hubou a všechny radikalismy jsme národ ochablých ideálů a mdlého nadšení. Věřím, že výchova k čestnosti je výchovou k boji; věřím, že vyhrají ti, na jejichž straně bude méně fórů, heslovitosti, prorokování a generalizací a více počestného zájmu o celou a nezkrácenou skutečnost; méně dogmat a víc hledání pravdy; míň slov a více aktivismu. Že pravdu mají ti, kdo nečekají na budoucí řád, ale koukají, co kloudného se dá udělat dnes.“ (K.Č.)

„Duševně žijeme ještě pořád  ve stavu nevolnictví, ovládavosti, nesvobody. Podívejte se na zralejší demokracie, na národy povahově vyspělejší: oč méně servilnosti a fouňovství, nakvašenosti a neochoty, byrokratičnosti, neúcty a nedůtklivosti se jeví už ve styku člověka s člověkem. Jakápak je tohle demokracie, když nebují z živých vztahů ochoty, kamarádství, účasti a tolerance, důvěry a otevřenosti? Demokracie je něco jako dobrovolná kázeň; ale mezi lidmi nevrlými není kázně ani dobré vůle. Všimněte si, že odpor proti demokracii se spojuje obyčejně s chronickým nadávačstvím, s pasivním pesimismem; názor, že demokracie se přežila, prýští zpravidla z ponurého tvrzení, že všechno je samá lumpárna. Je-li tomu tak, co chcete zlepšit? Hromada neřádu zůstane neřádem, i když se převrátí.“
(K.Č.)


„Obracejte to, jak chcete: demokratičnost přesvědčená, demokracie jako program je optimismus, láska, srdečnost, důvěra, životní schopnost a čilost; je to činná důvěra, že i když věci nestojí dobře, dá se spolupracovat k lepšímu; je to radikální odvrat od nespokojené a otrávené indolence. Ono se to stokrát nepovede; máme si proto dát nohu za krk? Ono by bylo kratší, kdyby se ctnost, spravedlnost a vlastenectví daly naporoučet fermanem; ale byly by to potom ještě ctnost, spravedlnost a vlastenectví?“
  (K.Č.)

Pokračování :                
MYŠLENKY NEUVĚŘITELNÉHO NOVINÁŘE KARLA ČAPKA /1/
MYŠLENKY NEUVĚŘITELNÉHO DEMOKRATA KARLA ČAPKA /2/
MYŠLENKY NEUVĚŘITELNÉHO ČLOVĚKA KARLA ČAPKA  /3/

DOPORUČUJEME:
  
Čapkova STRŽ

Upozornění pro tvůrce, novináře a vydavatele!

Proto, aby mohly začít  jednotlivé MYŠLENKY z tohoto projektu žít opravdu svým vlastním životem,  je nutné, aby byly co nejčastěji využívány dalšími tvůrci a médii při tvorbě jejich vlastních tiskových, audiovizuálních a internetových materiálů. Stejným způsobem, jako se využívají citáty a nejrůznější "chytré nápisy", by měly být používány i MYŠLENKY do různých článků, fejetonů, zpráv, úvodníků a podobně.
Hlavním přínosem POZITIVNÍCH NOVIN je, že pro vás budeme neustále tyto myšlenky objevovat a postupně zveřejňovat ve
stejnojmenné rubrice.  Jejich objevování však vyžaduje spoustu času a úsilí, neboť k tomu, abychom vám mohli takto přehledně MYŠLENKY "naservírovat", je nezbytně nutné, aby někdo přečetl celý původní zdroj, odkud jsou MYŠLENKY čerpány, tj. většinou knížku nebo článek v novinách, rozhovor apod., ty nejlepší MYŠLENKY vybral a opsal , poté je vhodně sestavil do samostatného materiálu a navíc ho opatřil názvem (a nejlépe i fotkou) zdroje, odkud jsou j převzaty. Tím vším budeme dělat jeho autorovi a vydavateli trvale bezplatnou reklamu s předpokladem, že si čtenáři koupí a posléze přečtou celou knížku nebo časopis, protože je MYŠLENKY zaujaly natolik, že je budou chtít přečíst v kontextu celého originálu.
Jelikož POZITIVNÍ NOVINY
nejsou výdělečně činné, tzn. že nežijí z reklamy ani z jakýchkoli jiných dotací, a  veškeré materiály všech autorů jsou publikovány bez nároku na honorář, bude pro nás jedinou formou odměny za tuto práci, pokud uveřejníte pod převzaté MYŠLENKY informaci, že byly převzaty z internetových stránek www.pozitivni-noviny.cz.  Tím umožníte nejen dalším čtenářům, aby se seznámili s POZITIVNÍMI NOVINAMI, ale zároveň velmi pomůžete všem MYŠLENKÁM, které si širokou publicitu opravdu zaslouží. Děkuji.

Pavel Loužecký

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 21. 09. 2004.