Jitka Dolejšová: Vyluštění českých přísloví

Rubrika: Literatura – Zábava

1)   Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellů, působí erozí na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie.
Tichá voda břehy mele.
2)   Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde ukončí, puzena gravitační silou, svou dráhu malvice), od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy ) se blíží k nule.
Jablko nepadá daleko od stromu.
3)   Abundance šelem z čeledi Canidae přivodí exitus hlodavce z čeledi Leporidae.
Mnoho psů - zajícova smrt.
4)   Více než jednou, ale méně než třikráte, urči velikost fyzikální či chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulakrát použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.
Dvakrát měř, jednou řež.
5)   Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle ústící.
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
6)   Kdo odolá touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem.
Komu se nelení, tomu se zelení.
7)   Částečná ztráta smyslového vnímání není překážkou suverenity nad objekty ještě více postiženými.
Jednooký mezi slepými králem.
8)   Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu, jímž znásobuješ své vlastní ego.
Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.
9)   Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení, sloužícího k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se šířících.
Pod svícnem bývá největší tma.
10)   Vodomilní obratlovci malých rozměrů nejsou ničím jiným, než vodomilnými obratlovci.
Malé ryby - taky ryby.
11)   Nachází-li se hladina hydrargia v měrné kapiláře v poloze blízké zemskému povrchu v měsíci našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, že náš restaurační podnik přesídlí do stodoly.
Studený máj, v stodole ráj.
12)   Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém rozpětí za účelem dosažení naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule s držadlem, dojde jednoho dne k uvolnění molekul, spojujících tuto křivuli s oním držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty.
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
13)   Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek kruhového pečiva, působícího obezitu obyvatelstva.
Bez práce nejsou koláče
14) Náraz akustických vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle, se odrazí od bariéry kompaktní hmoty, a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní původnímu impulsu.
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
15)   Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj infrazáření, který svým behavioristickým systémem neatakuje týž subjekt, neboť jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného subjektu.
Nehas, co tě nepálí.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 14. 01. 2007.