Milan Dubský: Balance - česky rovnováha

Rubrika: Publicistika – Zbývá dodat...

Vážím si lidí, kteří nemění své postoje a názory jako ponožky. Něco jiného je korigovat a opravovat postoje a názory, když se přesvědčíme a seznáme, že jsme neznali všechny skutečnosti a fakta. A to nás uvedlo v mylný, respektive neúplný pohled na děje a tím i často k ne vždy zcela správným rozhodnutím. Nelíbí se mi příkré, až na hranici emocí vyslovované názory na tu či onu veřejně známou osobnost, na ten či onen stát, na tu či onu epochu. Posouzení - nikoli odsouzení, analýza - nikoli bohorovný odsudek. V každé době se rozpoutá diskuse, rozprava, hádání, hájení a napadání postojů v té toho času aktuální otázce, která se stává v tu danou chvíli důležitou ba nejdůležitější.V takové diskusi, rozpravě je dobré argumenty a názory předkládat a pokládat a ne jimi házet jako při ukamenování. Můžeme mít radost ze skutečnosti, že máme v naší zemi prostor, že žijeme v době, kdy máme svobodu slova, projevu a postojů. Že nikdo není umlčován, diskriminován, či dokonce zavírán pro své přesvědčení. To však neznamená, že neexistuje, proti tomuto tvrzení, řada nedobrých případů.

Je tedy užitečné, ne-li nutné, přistupovat k řešení příchozích skutečností s tímto poznáním, nadhledem, které může ochránit před příkrými, často chybnými odsudky, před výpady a osočováním názorových protivníků a obhájců jiných postojů, než které zaujímáme my. V těchto měsících je živá otázka radarové americké základny a raketové základny v Polsku. Nevznikla ve vzduchoprázdnu. Je reálnou. Přišly s ní Spojené státy americké, protože se současná americká vláda domnívá, že jsou nutnou ochranou proti některým nevěrohodným zemím – uváděny jsou Írán a severní Korea – proti jejich raketám. Pak jsou další skupiny, které rozšiřují tuto hrozbu na další země, např. na Rusko, a podsouvají tak své představy a názory, aniž by měly dostatečně přesvědčivé argumenty. Podezřívané země se brání a tvrdí opak. Ne ony, ale, jak tvrdí jejich představitelé a příznivci, jsou to USA, které by chtěly ještě více ovládnout svět, aby měly vliv na vývoj v dalších částech světa, získaly další zdroje surovin, nafty, plynu, uranu atd. Rozpoutaly se diskuse, pře, hádání a nesmírná kvanta lidské energie, intelektuální potence, materiálních zdrojů a společenských aktivit vyzařují do prostoru našeho světa a přicházejí na zmar a vniveč. Mnoho slov, vět, článků, knih, úvah a politických aktů ne a ne se posunout k jádru věci právě pro ten balast, šum a kal, což znemožňuje jasné, klidné úvahy, vidění a prozření.

Každý den, každý týden se situace a souvislosti mění. Současná Bushova vláda zaujímá dnes stanovisko a jedná ve svém domnění a přesvědčení správně. Ale president Bush a jeho administrativa nepředstavuje Spojené státy americké v celé jejich podstatě. On a jeho administrativa, jeho příznivci a voliči reprezentují USA ve svém volebním období a činí dle svých úvah, přání a cílů. Ale Amerika je něco daleko širšího, mnohorozměrnějšího, rozprostírajícího se v přítomnosti, ale i do minulosti a ovlivňuje a bude ovlivňovat i budoucnost. USA, to je 250 milionů lidských bytostí. To jsou nezapomenutelné činy, kdy např. v první i druhé světové válce bojovali její mužové, ale i ženy proti násilí, nespravedlivé imperiální válce, proti fašismu a nacismu a pomáhali také do kolen uzurpátorskému SSSR. Amerika byla a je vlastí milionů a milionů zbídačených dělníků, techniků, intelektuálů i vědců, kteří v 18. 19. a 20.století v ní hledali a nalezli své útočiště před nouzí, ponižováním, sociálním útlakem, před nesvobodou, žaláři, koncentračními tábory a nebezpečím ztráty životů. Amerika je země a stát, která s aliancí dalších států porazila nacistické Německo a státy OSY. Přispěla hlavní měrou k tomu, že dnešní Německo je jednou z nejdemokratičtějších zemí v Evropě. Podobně tomu bylo i s Japonskem. To je třeba brát v úvahu při vyslovování zevšeobecňujících názorů a výtek. Ty jsou zcela na místě na chybná rozhodnutí a jednání amerických vlád a exekutiv v otázce Vietnamu, Iráku, ale nejenom v těchto případech. Život a historie jsou přece na řadu takových špatných a nedobrých rozhodnutí a jednání bohaté.Ta posunula vývoj zemí a osudů lidí v nich žijících jednou do nadějných a spokojených období, jindy zase do svízelných, zapeklitých měsíců a roků. Ale všechna období vždy v jedné chvíli končí a začínají nová řešení. Ale problémy nikdy nekončí a nemizí.

Žijeme v době rozvinuté a snadné komunikace, říkají někteří ne zcela přesně, v informační společnosti. Nepřesně proto, že záleží na tom, kdo má nástroje jak a jaké informace šířit. Všechny vynálezy vědy a techniky jsou plody lidského ducha a mozku. Lze jich využít pro dobro, rozvoj i pokrok lidské civilizace a zachování této krásné planety. Lze je ovšem také zneužít, což se v minulosti stalo mnohokrát, stává se i nyní a někteří to plánují i do budoucna ve svých sobeckých zájmech, vždy na úkor většiny. Používejme proto stále mozek, myšlení, lidský intelekt, ale hlavně vždy i cit.

Spojení rozumu a srdce je zcela logické a neodmyslitelné při všech správných úsilích a rozhodnutích, při formulování názorů, postojů a stanovisek. To je jediný způsob, jediná možnost, jak ukočírovat ne vždy snadno ukočírovatelný vývoj, jednání a skutky tvorů, kteří si říkají lidé. 

Ilustrace exkluzivně pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl  http://frk60.aspweb.cz 
František Frk Kratochvíl - prezentace

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 17. 05. 2007.