Pavel Ján Buvala: Svaz důchodců ČR Liberec

Rubrika: Exkluzivně – Senioři k počítačům

 

Kampaň pro masový rozvoj počítačové gramotnosti seniorů v České republice
8 =  Svaz důchodců ČR Liberec                                           

Seznámení s počítačem
akce uskutečněná v rámci Týdne seniorů pořádaného odborem sociální péče magistrátu města Liberec
 
Závěrečná zpráva
Autor: Mgr. Filip Čálek a Pavel Ján Buvala
 
Průběh projektu
Záměr projektu by definován v září 2006 na jednání předsedy Svazu Důchodců ČR v Liberci pana Pavla Buvaly a pana Michala Kloučka z odboru sociální péče Magistrátu města Liberec (dále MML). áměrem se stalo uspořádat v domech s pečovatelskou službou spravovaných MML a dalších organizacích se zaměřením na seniory osvětové a motivační akce s názvem Seznámení s počítačem, jejichž obsahová náplň měla zahrnovat představení počítačové techniky a internetu jako volnočasového a vzdělávacího nástroje pro seniory a prolomit barieru ostychu před novou technikou již téměř neznámou technikou.
 
Realizace
Po stanovení obsahu a vhodného formátu ,,Seznámení s počítačem“ byl v projektovým týmem sestaven propagační leták (viz příloha A), který byl následně namnožen a doručen potenciálním účastníkům. Jednotlivé akce měly formát přibližně devadesátiminutových besed, které se skládaly z prezentace využití počítačové techniky pro uchování fotografií v digitální podobě, sledování a záznamu a archivace televizního vysílání, dále pak internetu jako zdroje praktických informací jako jsou jízdní řády linek DPML (Dopravní podnik města Liberce), aktuálních zpráv z domova i ze světa, informací o počasí a dalších zájmových témat. Poslední část akce byla zaměřena na otázky potřebné techniky a finanční náročnosti jejího pořízení, praktické informace k získání vzdělání na úroveň samostatného uživatele počítačové techniky a internetu včetně debaty nad zkušenostmi a dotazy účastníků.
Po oslovení organizátorů v jednotlivých organizacích, byl zájem o uspořádání této akce zaregistrován ve 2 domech s pečovatelskou službou a 1 klubu seniorů, ve kterých byly stanoveny tyto termíny konání:

1.  DPS Borový Vrch: 2.10.2006
2.  DPS Burianova: 3.10.2006
3.  Klub seniorů Oblačná: 4.10.2006

     
    

    
Na všech místech byla akce zahájena ve 14,00 hod a zúčastnilo se jí celkem 55 účastníků (podrobné počty účastníků jsou předmětem Přílohy B). Ve všech lokalitách byl uskutečněn shodný program, lišila se jen závěrečná část díky některým odlišným dotazům účastníků pokládaných v této části programu.
 
Návrh doporučení k dalšímu rozvoji akcí
Prezentace byla moderována Mgr. Filipem Čálkem a těžištěm prezentace bylo vystoupení pana Pavla J. Buvaly. Kombinace vystupujících senior ve dvojici s ,,mladým odborníkem“
zájem o pokračování se velmi efektivně doplňovalo a působilo na účastníky jak motivačně, tak srozumitelně (díky projevu v účastníkům vlastním jazyku). Čímž se podařilo překlenout generační odtažitost. Odpovědi na technicky orientované dotazy byly účastníky očekávány ve větší míře od ,,mladého odborníka“. Takto složenou dvojici realizátor doporučuje jako velmi vhodnou pro další podobně zaměřené akce pro cílovou skupinu seniorů.
V rámci připraveného obsahu byla na všech akcích zaznamenána pozitivní odezva na materiály související s městem Liberec (digitální fotografie, historické filmové snímky apod.). Tuto tematiku lze doporučit v kombinaci s jinými tématy, čímž se tento typ akce vyhne ztrátě soustředění a pozornosti účastníků.
 
Tento typ akcí pořádaných pro cílovou skupinu seniorů se ukazuje jako velice vhodné adresné pozvání  všech potenciálních účastníků v předstihu alespoň 10 dní před konáním akce. Toto pozvání by mohl provádět např. organizátor klubové činnosti při pravidelných setkáních klubů, kroužků apod. Konání akcí samotných je pak vhodné v rámci pravidelných setkání, neboť tak lze vyjít vstříc časovému rozvrhu dne maximálního počtu účastníků. Současně byl v jedné lokalitě zaznamenána únava z jiné akce pořádané v rámci týdne seniorů tentýž den v dopoledních hodinách. Pokud by se realizace takovéto akce měla příště zaměřit na zvýšení počtu účastníků, měla by brát zřetel na další program cílové skupiny.
 
Závěr
Akce splnila všechny stanovené cíle, vzhledem k faktu, že se jednalo u této cílové skupiny o zatím bezprecedentní akci na téma počítačů a internetu, nebyl stanoven cíl definovaný počtem účastníků. Ve všech lokalitách byl na závěr setkání projeven jasný zájem pokračovat v akcích na toto téma a případně tuto akci zopakovat pro další účastníky, kteří neměli možnost se zúčastnit. Ze zájmu a pokládaných dotazů byla zřejmá atraktivita tématu pro cílovou skupinu seniorů a vyjádření ztracené obavy z počítačové techniky. Realizátoři akcí se rozhodli ve spolupráci s odborem sociální péče MML, případně s organizátory klubové činnosti navázat na již získané znalosti a zájem.

PŘÍLOHA
N Pavel Ján Buvala:  Všude žiji lidé &  Svaz důchodců ČR Liberec
N Pavel Ján Buvala: „Rusňaci – vpred !“ ... &  Svaz důchodců ČR Liberec
N článek Senioři umí s počítačem Liberecký deník
T TV šot z oslavy otevření 1.kurzu Školičky na Internetu RTM TV - regionální televize
R Záznam rozhovoru s F.Čálkem a P.J. Buvalou ČRo SEVER, 4.9.2007

     
                                                                            Liberecký deník 21.6.2007
 

 

  Pavel Ján Buvala
 
buvala@post.cz

  tel: +420 484 849 958
  mobil: +420 603 414 306
 
  Poštovní adresa:
  SDČR
  Soukenné náměstí 115
  460 01 Liberec
  e-mail:
sdcrliberec@seznam.cz 
 
sponzor SDČR
ZPĚT do rubriky  SENIOŘI K POČÍTAČŮM! 

Copyright ©

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 29. 10. 2006.